<<
>>

§2. Поняття трасології і значення слідів- відображеньпри розслідуванні злочинів

Розділ криміналістики, який вивчає сліди в їх широкому значенні, називається оіідознавством, а розділ, який вивчає сліди в їх вузькому значенні, -трасологією. Трасологія (trase - «слід», logos - «вчення») вивчає механізм утворення слідів і особливості відображення об'єктів, що взаємодіють, з метою криміналістичної Ідентифікації (сліди механічного впливу).

Трасологічний аспект дослідження включає тільки ті матеріальні сліди, які відображають ознаки зовнішньої будови слідоутворювального об'єкта.

Залежно від умов формування сліди-відображення класифікуються за наступними групами: статичні і динамічні, поверхневі і об'ємні, локальні і периферичні, нашарування і відшарування. Також за ступенем сприйняття розрізняють сліди видимі, невидимі і мало видимі.

Статичними називають сліди, які утворюються у стані відносного спокою (у статиці), коли об'єкт, що рухався, зупиняється. При цьому кожна точка слідоутворювального об'єкта залишає своє адекватне відображення на слідосприймальному об'єкті[28]. Прикладом статичного сліду є відбиток пальця руки, відбиток підошви взуття.

Динамічні сліди виникають при зміщенні точок слідоутворю- вальної поверхні по поверхні слідосприймальній. При цьому кожна точка слідоутворюючої поверхні залишає слід у вигляді лінії (траси). Виступаючі частини рельєфу відображаються у вигляді заглиблень (борозенок), а увігнуті - у вигляді виступів (валиків). До динамічних слідів належать сліди розпилу, розрубу, свердління, гальмування транспортних засобів та ін.

Як статичні, так І динамічні сліди можуть бути поверхневими і об'ємними.

Поверхневі сліди - це сліди, які мають розмірні характеристики довжини І ширини і утворюються, коли і слщоутворювальна, і слі- досп риймальна поверхні є однаковими за твердістю або твердість слідосприимальної поверхні більша. До таких слідів належить слід пальця руки на склі, слід колеса автомобіля на асфальті тощо.

Об'ємні сліди - це сліди, які мають розмірні характеристики довжини, ширини і глибини і утворюються при вдавлюванні більш твердої слідоутворювальної поверхні у більш м'яку слідос- ггриймальну поверхню. У такому сліді відображається не тільки контактуюча поверхня слідоутворювального об'єкта, але і його бічні поверхні. Об'ємний слід дозволяє отримати більш повне уявлення про будову слідоутворювального об'єкта, його загальні та окремі ознаки, форму, будову поверхні. Прикладами об'ємних

слідів є вдавлений слід на дверях від знаряддя злому, відбиток підошви взуття або коліс автомобіля на вологому грунті та ін.

Нашарування виникають за рахунок накладення часток, які відокремилися від слідоутворювального об'єкта. Вступаючи у контакт з поверхнею, такий слід відображає свої ознаки за рахунок переходу речовини на ділянках контакту. До такого виду слідів можна віднести слід коліс автомобіля на асфальті, який до цього проїхав по калюжі; слід вимазаної у фарбі руки тощо.

Відшарування, навпаки, утворюються за рахунок переходу часток речовини від слідосприймальної поверхні до слідоутворюва- льної. Наприклад, злочинець взявся долонею за свіжопофарбоване підвіконня, в результаті чого речовина фарби відокремилася від нього і перейшла на руку злочинця. У результаті на підвіконні у місті контакту спостерігаємо ознаки пальців і долонної поверхні.

Локальні сліди виникають у межах контактної поверхні об'єктів, що взаємодіють. Наприклад, слід взуття, поверхневий чи об'ємний, утворюється за рахунок змін грунту, які відбуваються у межах його контакту з підошвою взуття.

Периферичні сліди, на відміну від локальних, виникають за межами контактної поверхні об'єктів, що взаємодіють. Наприклад, бічні поверхні взуття злочинця були вимазані у бруді, під час ходьби по асфальту бруд осипається зі взуття, повторюючи конфігурацію підошви.

Видимі сліди - це сліди, які можна виявити неозброєним оком. Невидимі - це ті, які можна виявити за допомогою спеціального обладнання (наприклад, ультрафіолетового освітлювача) або хімічних речовин.

Миловидіші сліди можна виявити без спеціального обладнання за рахунок зміни навколишньої обстановки, наприклад зміни кута освітлення об'єкта (виявлення слідів у косо падаючому освітленні).

Для використання як доказів сліди повинні бути виявлені, зафіксовані і вилучені. Згідно з кримінально-процесуальним законом основним і обов'язковим засобом фіксації слідів є їх відображення у протоколі слідчої дії. Перш за все, йдеться про протокол огляду місця події та протокол огляду предметів. Виявлені сліди детально описуються у протоколі з вказівкою на вид слідів, їхню кількість, місце виявлення ( в т. ч. характер його поверхні), розміри, взаємне розташування. Якщо при проведенні огляду використовувались технічні засоби пошуку, фіксації і вилучення, το у протоколі обов'язково вказуються особи, які їх використовували, мета використання, найменування, марка, модель технічного засобу; умови і порядок використання; отримані результати. Додатковими засобами фіксації виявлених слідів можуть бути фотографування, відеозйомка, заманювання, складання планів та схем.

За загальним правилом, якщо є можливість, сліди вилучаються разом з об'ектом-носієм без попередньої обробки. Якщо такої можливості немас, робиться копія сліду (за допомогою дактило- плівки, заливання гіпсом, використання компаундних паст тощо). Об'єкти зі слідами упаковуються таким чином, щоб уникнути контакту поверхонь зі слідами з упаковкою. Вологі об'єкти перед упакувашіям необхідно просушити при кімнатній температурі, уникаючи попадання прямих променів сонячного світла. До упакованих об'єктів кріпиться бірка з інформацією про об'єкт та місце його вилучення. Бірка підписується слідчим і понятими і скріплюється печаткою слідчого.

Значення слідів визначається можливостями встановлення за ними різних обставин події, що розслідується. При цьому можуть вирішуватися завдання діагностичного та ідентифікаційного характеру. При вирішенні діагностичних завдань визначається насамперед механізм утворення слідів - взаємодія об'єктів у момент виникнення слідів. Крім того, встановлюється стан об'єкта, наявність на ньому слідів, вид знаряддя, яким ці сліди залишені, послідовність утворення слідів тощо. При ідентифікації здійснюється ототожнення об'єкта за залишеними ним слідами, а також можливе встановлення групової належності, зокрема спільного джерела походження.

Встановлення за слідами об'єкта, який їх залишив, а також механізму утворення слідів має важливе значення при розслідуванні злочинів. Вирішення цих питань допомагає:

- виявити знаряддя злочину;

- отримати відомості про суб'єкт (його фізичні ознаки, одяг);

- встановити спосіб вчинення злочину;

- отримати відомості про предмет злочинного посягання; встановити наявність зв'язку між виявленими слідами і злочинними діями конкретної особи;

- встановити обставини, що сприяли злочину.

<< | >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме §2. Поняття трасології і значення слідів- відображеньпри розслідуванні злочинів:

  1. §2. Поняття трасології і значення слідів- відображеньпри розслідуванні злочинів
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -