<<

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА......8

Глава 1. Основні положення......-...-.......*д

Стаття 1, Земля — основне національне багатство

Стаття 2, Земельні відносини........ц

Стаття 3.

Регулювання земельних відносин........у»

Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання....... м

Стаття 5. Принципи земельного законодавства.....,...,,,.....,»22

Глава 2. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин...,......26

Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин.......,..26

Стаття 7. Повноваження Верховної Ряди Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин....27

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин26

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин......80

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин82

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин.82

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин..«88

Глава 3. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин.......,...». 86

Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин86

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин.......86

Стаття 15. Повноваження центрального органу, виконавчої влади з питань земельних, ресурсів у галузі земельних відносин..».......»....38

Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин89

Стаття 17. Повноваження державних місцевих адміністрацій у галузі земельних відносин......4°

РОЗДІЛ П. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ..*2

Глава 4. Склад та цільове призначення земель України....42

Стаття 18.

Склад земель....^2

Стаття 19. Категорії земель.*°

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель..46

Стаття 21'. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель....48

592

Глава 5- Землі сільськогосподарського призначення

Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання

Стаття 28. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення

Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організації........,...

Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. установ та організацій...«.......

Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами..

Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств.

Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств.. 67

Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій........69

Стаття ЗО. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств........70

Стаття 31. Землі фермерського господарства.......72

Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств.........74

Стаття 88. Земельні ділянки особистих селянських господарств...76

Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби....76

Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва.....76

Стаття 36. Земельні ділянки для городництва.....80

Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю.... 62

Глава 6. Землі житлової та громадської забудови....83

Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови........ 83

Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови......86

Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва.89

Стаття 41.

Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів.. 98

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків........96

Глава 7. Землі природно-ааповідяого фонду та іншого природоохоронного призначення......10"

Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду...100

Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду...Ю2

Стаття 46. Використання земель природно-заповідного фонду104

593

Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання......... Юб

Глава 8. Землі оздоровчого призначення....

Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення........ 109

Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначенняіц

Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення.....113

Глава 9. Землі рекреаційного призначення.115

Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення.....115

Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення...117

Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення...;......120

Глава 10. Землі 'історико-культурного призначення.........124

Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення.........:124

Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення..-........126

Глава 11. Землі лісового фонду........129

Стаття 65. Визначення земель лісового фонду 129

Стаття 56. Власність на землі лісового фонду....131

Стаття 57. Використання земель лісового фонду134

Глава 12. Землі водного фонду........138

Стаття 58. Склад земель водного фонду..138

Стаття 59. Право на землі водного фонду .........142

Стаття 60. Прибережні захисні смуги.....145

Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок,

навколо водойм та на островах.... 146

Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах......148

Стаття 63. Смуги відведення.......160

Стаття 64.

Берегові смуги водних шляхів.........161

Глава 13. Землі промисловості, транспорту, зв'язку,

енергетики, оборони та іншого призначення.........153

Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту,

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення ....153

Стаття 66. Землі промисловості...*56

Стаття 67. Землі транспорту....... 160

Стаття 68. Землі залізничного транспорту........164

Стаття 69. Землі морського транспорту..168

Стаття 70. Землі річкового транспорту...169

Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства......*

Стаття 72. Землі авіаційного транспорту178

Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту....181

Стаття 74; Землі міського електротранспорту....183

Стаття 75. Землі зв'язку.........

Стаття 76. Землі енергетичної системи.........196

Стаття 77. Землі оборони...*....... 19'

594

РОЗДІЛ 111. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ... 20о

Глава 14. Право власності вв землю.....

Стаття 78. Зміст права власності аа землю....

'Стаття 70. Земельна ділянка як об'єкт права власності...

Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю......... 20?

Стаття 81. Право власності на землю громадян ...------....... 20В

Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 212

Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад.......214

Стаття 84. Право власності яа землю держави..218

Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав.........220

Стаття 86. Спільна власність на землю...221

Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку.....223

Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній

частковій власності224

Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку.....226

Стаття 90. Права власників земельних ділянок.229

Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок.....281

Глава 16. Право користування землею.......233

Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою.....233

Стаття 93.

Право оренди земельної ділянки......285

Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку.... 239

Стаття 95. Права землекористувачів...... 241

Стаття 96. Обов'язки землекористувачів.244

Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи. 247

Глава 16. Право земельного сервітуту........251

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту..... 251

Стаття 99. Види права земельного сервітуту.....258

Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів........ 255

Стаття 101. Дія земельного сервітуту.....257

Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту.......259

Глава 17. Добросусідство.......260

Стаття 103. Зміст добросусідства. 260

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку....... 262

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельку ділянку гілок 1 коренів дерев......263

Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж264

Стаття 107, Відновлення меж......265

Стаття 108. Спільне використання межових споруд.....267

Стаття 109. Використання дерев, які стоять вв межі земельних ділянок268

Глава 18. Обмеження прав на землю 269

Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку..... 269

Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку....... 270

Стаття 112. Охоронні зони.........274

Стаття 118. Зони санітарної охорони....»« 284

Стаття 114. Санітарно-захисяі зони....——.......290

Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель ..

595

РОЗДІЛ IV. НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ.....295

Глава 19. Набуття права ва землю громадянами та юридичними особами......—....295

Стаття 116. Підстави набуття права на землю». 295

Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок-

комунальної власності у державну власність.....303

Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.. 306

Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (вабувальна давність) 815

Стаття 120.

Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду318

Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. 322

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування......... 826

Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам.........381

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду......336

Стаття 125. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою........840

Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку342

Глава 20. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.........345

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності.....> 845

Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам

та юридичним особам.......846

Стаття 129. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам,

іноземним юридичним особам....849

Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення852

Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод...... 354

Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки....855

Стаття 133. Застава земельних ділянок.856

Глава 21. Продаж земельних ділянок па конкурентних засадах.. 857

Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної або комунальної власності на конкурентних засадах........357

Стаття 185. Земельні торги.........858

596

Стаття 186. Підготовка земельних ділянок для продажу на земельних торгах 150

Стаття 187. Оголошення про проведення земельних торгів........303

Стаття 188. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися..365

Стаття 189. Відчуженая земельних ділянок за рішенням суду..866

Глава 22. Припинення прав ва землю........868

Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку. 868

Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою........870

Стаття 142. Добровільна відмова від орава власності або права постійного користування земельною ділянкою........373

Стаття 148. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку.876

Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються

з порушенням земельного законодавства877

Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка

не може належати на праві власності.....380

Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб .......—382

Стаття 147. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.....».......»... 884

Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки....,. 386

Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок..... 887

Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення... 892

Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок....894

РОЗДІЛ V. ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ.. 401

Глава 28. Захист прав на землю........,....... 401

Стаття 162. Способи захисту прав на земельні ділянки....401

Стаття 153. Гарантії права власності ва земельну ділянку.......403

Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю.404

Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок..... 407

Глава 24. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам...- 406

Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.408

Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.413

597

Глава 26. Вирішеная земельних спорів,.....417

Стаття 168. Органи, що вирішують земельні спори......417

Огаття 169. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами

виконавчої влади з питань земельних ресурсів..420

Стаття 160. Права і обов'язки сторін прн розгляді земельних спорів....422

Стаття 161. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого

самоврядування щодо земельних спорів..424

РОЗДІЛ VI. ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ......427

Глава 26. Завдання, зміст і порядок охорони земель....... 427

Стаття 162. Поняття охорони земель......427

Стаття 168. Завдання охорони земель..... 480

Стаття 164. Зміст охорони земель 481

Стаття 166. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів......486

Стаття 166. Рекультивація порушених земель... 440

Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами.442

Стаття 168. Охорона ґрунтів.......444

Глава 27. Використання техногенно забруднених земель.446

Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель...446

Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених земель сільськогосподарського призначення.......448

Глава 28. Консервація земель 460

Стаття 171. Деградовані 1 малопродуктивні землі........ 460

Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель. 452

РОЗДІЛ VII. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ....464

Глава 29. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень.......464

Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах......464

Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень........ 466

Стаття 176. Порядок встановлення 1 зміни меж адміністративно-територіальних утворень.........467

Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень...458

Глава 80. Планування використання земель.........469

Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель..469

Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель..463

Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель465

Стаття 180. Зонування земель.....468

Глава 31. Землеустрій;.470

Стаття 181. Поняття землеустрою.;«......470

598

Стаття 182. Мата землеустрою.....-іті

Стаття 188. Завдання землеустрою.........478

Стаття 184. Зміст землеустрою......,.......476

Стаття 186. Організація та порядок здійснення землеустрою 482

Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядної документації....483

Глава 32. Контроль за використанням та охороною земель........ 486

Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель486

Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель487

Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель....490

Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель.... 491

Глава 88. Моніторинг земель.»......— 494

Стаття 191. Призначення моніторингу земель... 494

Стаття 192. Завдання моніторингу земель......... 490

Глава 84. Державний земельний кадастр..497

Стаття 198. Визначення державного земельного кадастру......497

Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру......499

Стаття 196. Завдання ведення державного земельного кадастру.....601

Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру.........604

Стаття 197. Кадастрове зонування......... 607

Стаття 196. Кадастрові зйомки.........ш......... 609

Стаття 199. Бонітування ґрунтів.....і..... 613

Стаття 200. Економічна оцінка земель...616

Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок619

Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок...626

Стаття 208. Облік кількості та якості земель....631

Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру......... 684

Глава 36. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель..... 688

Стаття 206. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.688

Стаття 206. Плата за землю........540

Глава 36. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва......641

Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва .... 641

Стаття 208. Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського

виробництва646

' Стаття 209. Використання коштів» які надходять у порядку Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва548

599

РОЗДІЛ УПІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА... 561

Глава 37. Відповідальність ва порушення земельного законодавства...551

Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок.551

Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства..552

Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок. 555

РОЗДІЛ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.558

РОЗДІЛ X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ......573

<< |
Источник: Гетьман А.П., Шульга М.В. та ін.. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Коментар. Харків 2002. 2002

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
 12. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 13. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 14. Политический реализм
 15. Эпилог (для наивных студентов)
 16. ГЛАВА IX. НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ