<<
>>

ЛІТЕРАТУРА:

1. Хорошковський В.І. Міжнародні фінансові інститути й економічні інтереси України // Фінанси України. - 2002. - №6. - С. 61-71.

2. Мінченко М.М. Корупція і державна служба в Україні// Фінансовий контроль.

-2003. - №2(15). - с. 33- 35.

3. Іванова І.М. Стан та перспективи розвитку муніципального фінансового контролю// Фінанси України. - 2005. - №11. - с. 140-147.

4. Перевірки контрольних органів: потреба законодавчої регламентації// Підприємництво в Україні. - 2004. - №4. - с. 30-31.

5. Каленський М., Стефанюк І. Контрольно-ревізійна служба - суб'єкт дебржавного фінансового контроля підприємницької діяльності. - К.: Ін-т per. Доел. НАН України, 2001. -203 с.

6. Потарикіна Л.Л. З історії органів контролю УРСР. - К, 1996. - 157 с.

7. Чайка В.М. Підвищення резу льтативності державного фінансового контролю // Фінанси України. - №5. - 2001. - с. 69-71.

8. Білуха М., Зайцев Л. Функції фінансово-господарського контролю й аудиту у формуванні ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - №9. -с. 6-10

9. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. - М.: Юридическая литература, 1973.

10. Й. Лесів. Методи менеджменту в умовах ринкової економіки. - К.: Логос, 1998. - 188 с.

11. Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 352 с.

12. Фирулин И.В. Финансовый контроль необходим// Финансы. - 1996. - №6. - с. 48-50

13. Мамішев Зміст і призначення контролю в механізмі управління.// Економіка, фінанси, право. - 2003. - №3 - ст.

14. Рябчиков П. Контроль финансово-хозяйственной деятельности на промышленных предприятиях. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 160 с.

15. Васильева М.В. Совершенствовать финансовый контроль// Финансы СССР. - 1988. - №5. - с. 35-39

16. Государственные финансы: Учеб.пособие для студентов экон.вузов и фак./ В.М.

Федосов, Л.Д. Буряк и др., под ред. В.М. Федосова, С.Я. Огородника,- К. Лыбидь, 1991 -276 с.

17. Данилевский Ю.А. Проблемы становления государственного финансового контроля// Бухгалтерский учет. - 1996. - №3. - с. 3-6

18. Научная организация управленческого труда, 1968

19. Стефанюк І.Б Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку. //Фінанси України,- 1999- №8 - с 76-77

20. Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. - М.: Изд-во БЕК, 1995.

21. Чумаченко Н.Г., Биренберг Б.М., Шпиг А.А. и др. Социалистический контроль: методы и проблемы. - К.: Наукова думка, 1985. - 252 с.

22. Філіпенков А.С., БудкінВ.С., Гальчинський А.С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - Київ: «Либідь», 2002,- 470 с.

23. Бутынец Ф.Ф. Проблемы хозяйственного контроля и ревизии в сельском хозяйстве (вопросы методологии, теории и практики// Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. - Житомир, 1986. - 486 с.

24. Шишков Ю. Глобализация - враг или союзник развивающихся стран? // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - №4. - С. 3-14

25. Загладин Н. Глобализация в контексте альтернатив исторического развития // Мировая экономика и международные отношения. - 2003. - №8. - С. 3

<< | >>
Источник: Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с.. 2006

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА::