<<
>>

ЛІТЕРАТУРА:

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. изд-е 2-е.

2. Афанасьев В.Г. Системность и общество. - Μ., 1980.

3. Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К.Маркса. - Μ., 1976.

4. Политическая экономика социализма - теоретическая основа экономической политики КПСС: Курс лекций / Под ред. Л.И. Абалкина.

5. Виговська Н.Г. Господарський контроль: системний підхід//

Житомир. - Вісник ЖДТУ. - 2003. - №1. - с. 72-76.

6. Черняк Ю.И.Системный анализ в управлении экономикой. -М.: Экономика, 1975.-191 с.

7. Виговська Н.Г. Система внутрішньогосподарського контролю на підприємстві: визначення цілей та задач // Житомир: Вісник ЖДТУ, 2004. - № 1 (27). - с. 23-29

8. Жила В.Г. Ревізія та аудит: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998 .- 96 с.

9. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Підручник. - К.: ПП “Влад і Влада”, 1996.-320 с.

10. СуйцВ.П. Внутрипроизводственный контроль. - М.: Финансы и статистика, 1987.-127 с.

11. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.У. Контроль і ревізія. - К.: КНЕУ, 2000. - 166 с

12. Катаев А.Н. Проблемы учета и анализа экономической эффективности в производственных объединениях. -М.: Финансы, 1978.-224 с.

13. Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции. Практическое руководство. - М.: Финансы и статистика, 1985. - 143 с.

14. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії організації, методології. - К., 1998.-371 с.

15. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: Монографія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. - 224 с.

16. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця.-З-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. - 544 с.

17. Левин В.С. Контроль за использованием материалов в производетве.- М.: Финансы и статистика, 1984.-125 с.

18. Бухгалтерский учет в промышленности и капитальном строительстве: Учебное пособие // И.М. Новиченко, Ф.П. Васин, И.М. Рендухов и др. Под ред. П.П. Новиченко - М.: Финансы и статистика, 1983. - 360 с.

19. Мамітттев А. Зміст і призначення контролю в механізмі управління // Економіка, фінанси, право. - 2003. - №3. - с. 3-10

20. Савицкий А.М. Контроль и ревизия с применением средств вычислительной техники. - М: Финансы и статистика, 1985.-126 с.

21. Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета/ Б.И. Валуев, Л.П. Горлова, В.В. Муравская и др. - М.: Финансы и статисткиа, 1987. - 239 с.

22. Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контролю в Российской Федерации. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 352 с.

23. СтефанюкІ.Б. Знати що контролювати - половина успіху//Економіка. Фінанси. Право-2003. - № 3. - с. 27-31.

<< | >>
Источник: Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с.. 2006

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА::