<<

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

Україна

1. Конституція України від 28 червня 1996 року №254к /96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996.— №39. — Ст.141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року №80731-10 // Відомості Верховної Ради УРСР.

— 1984. №52. — Ст. 1122.

3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-111 із змінами, внесеними згідно із Законом від 22 вересня 2010 року №3795 - VI // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2001.— №25-26. Ст.131.

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року№435-ІУ зі змінами, внесеними згідно із Законом від 22 вересня 2011 №3795-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — №40-44. — Ст.356.

5. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI // Відомості Верховної ради України (ВВР). — 2013. — №31. — Ст.564.

6. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 №5076-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2013. — №27. — Ст.282.

7. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року” //Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №40. — С.67.

8. Загальна декларація прав людини. — К.: Укр. Правнича Фундація. Вид- во Право, 1995. — 12 с.

9. Указ Президії ВРУ УРСР про ратифікацію Міжнародного пакту про

громадянські та політичні права від 19.10.1973 №2148-VIII

[Електронний ресурс] — режим доступу:

http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2148-08

10. Наказ ДПС України від 06.07.12 № 592 «Про затвердження

Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України» [Електронний ресурс] — режим доступу:

http://minrd.gov.ua/samozaynyatim-osobam/uzagalnyuyuchi-podatkovi- konsultatsii/61672.html

Англія

11. Human Fertilization and Embryology Act (1990 c.37) [Електронний ресурс] — режим доступу: http:/www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/ content

Ізраїль

12.

The Constitution of Israel (1948) [Електронний ресурс] — режим доступу: http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng mimshal hoka.htm

Італія

13. The Constitution of the Italian Republic (1947) [Електронний ресурс] — режим доступу: http: //www.senato.it/1024

Німеччина

14. Basic Law of the Federal Republic of Germany (1949) [Електронний

ресурс] — режим доступу: http://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf

15. Burgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar

2002 (BGBI. I.S.42,2909;2003 I S.738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juli 2011 geandert worden ist [Електронний ресурс] — режим доступу: http://www.gesetze-im-

internet.de/bgb/BJNR001950896.html

Норвегія

16. The Constitution of Norway (1814) [Електронний ресурс] — режим

доступу: http://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-

Constitution/The-Constitution/

ОАЕ

17. The Constitution of the United Arab Emirates (1971) [Електронний ресурс]

— режим доступу:

http: //www.state. gov/documents/organization/171747.pdf

Португалія

18. The Constitution of the Portuguese Republic (1976) [Електронний ресурс]

— режим доступу: http://app.parlamento.pt/site_antigo/ingles/cons.pdf

Російська Федерація

19. Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 року №34-ПР// «Російська газета».-1993, №33. — Ст.141.

Словенія

20. The Constitution of the Republic of Slovenia (1991) [Електронний ресурс]

— режим доступу: http://www.us-rs.si/index.php?sv_path=3583,3519

США

21. The United States Constitution (1787) [Електронний ресурс] — режим доступу: http://constitutionus.com/

22. The Constitution of the State of Delaware (1776) [Електронний ресурс] — режим доступу: http://delcode.delaware.gov/constitution/

23. The Constitution of the State of Tehas (1876) [Електронний ресурс] — режим доступу: http://www.constitution.legis.state.tx.us/

24. The Constitution of the State of Wisconsin (1848) [Електронний ресурс] — режим доступу: http://legis.wisconsin.gov/rsb/2wiscon.html

Франція

25.

The Constitution of France (1958) [Електронний ресурс] — режим доступу: http: //www.solon. org/Constitutions/France/French/cons58 .html

Швеція

26. The Swedish Constitution (1974) [Електронний ресурс] — режим доступу: http://www.riksdagen.se/en/How-the-Riksdag-works/Democracy/The- Constitution/The-F undamental-Law-on-Freedom-of-Expression/

Рішення судів

Європейський Суд з прав людини

27. Kokkinakis v Greece (1993) [Електронний ресурс] — режим доступу: http://www.minorityrights.org/download.php?id=3 83

28. Streletz, Kessler and Krenz v. Germany [GC] (2001), Reports of Judgments and Decisions 2001 — II, paras.78, 87.

29. Kononov v Latvia (2010) [Електронний ресурс] — режим доступу: http: //hudoc.echr.coe. int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001— 98669#{«itemid»: [«001 -98669»]}

30. Scoppola v Italy (2005) [Електронний ресурс] — режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001 -

111044# { «itemid»: [«001-111044»]}

31. Tyrer v the United Kingdom (1978) 2 EHRR 1,10.

Рішення Нюрнберзького Трибуналу

32. Judgment of the International Military Tribunal at Nurenberg, October 1 1946 at 39; reprinted in 41 AJIL 217 (1947).

Національні суди країн Європи Конституційний Суд Бельгії

33. The case law of the Constitutional Court (e.g. Arbitragehof 22 December 1993, nbr. 88,93). Повний текст рішення німецькою мовою: http: //Arbitrage. be

34. The case law of the Constitutional Court (e.g. Arbitragehof 22 November 1990, nbr. 36/90).

Верховний Суд Бельгії

35. The case law of the Supreme Court (e.g. Cass.22 February, 1988, Arr. Coss. 1987-88, 808; Cass. 21 February 2003, Pas.2003, nbr.127.

Конституційний Суд Німеччини

36. BVerfG, 95,96; Neue Justiz. 1997. № 1. S. 19; 1997. № 6. S. 314,316.

37. BVerfGЕ 198; Luth Justiz [Електронний ресурс] — режим доступу: http:// servat.unibe. ch/dfr/bv007198. html

Конституційний Суд України

38. Рішення Конституційного Суду України №1-зп від 13 травня 1997 р. Про офіційне тлумачення статей 58,78,79,81 Конституції України та статей 243-21, 243-22, 243-25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності депутатського мандата)// Офіційний вісник України.

— 1997. — №20. — С.117.

39. Рішення Конституційного Суду України №1-рп/99 від 09 лютого 1999 р. у справі за конституційним зверненням Національного банку України стосовно офіційного тлумачення положення ч.1 ст.58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно- правових актів)// Офіційний вісник України. — 1999. — №7. — С.255.

40. Рішення Конституційного Суду України №6-рп/2000 від 19 квітня 2000р. у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) // Офіційний вісник України. — 2000. — №39. — С.162.

41. Рішення Конституційного Суду України №3-рп/2001 від 05 квітня 2001 р. у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа про податки) // Офіційний вісник України. — 2001. — №43. — С.193.

42. Рішення Конституційного Суду України №13-рп/2002 від 02 липня 2002р. у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Концерн Стирол» щодо офіційного тлумачення статті 12 Господарського процесуального кодексу України // Офіційний вісник України. — 2002. — №51. — С.67.

43. Рішення Конституційного Суду України №22-рп/2003 від 25 грудня 2003 р. У справі за конституційним поданням 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту Президента України) // Офіційний вісник України. — 2003. — №52. — С.2830.

44. Рішення Конституційного Суду №11 — рп/2008 від 27 травня 2008 р. У справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», // Офіційний вісник України.

— 2008. — №50. — С. 823.

45. Рішення Конституційного Суду №6-рп/2012 від 13 березня 2012р. У справі щодо відповідності Конституції України п.2 ч.1 ст.7, п.2 розділу 8 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», // Вісник Конституційного Суду України.-2012.-№3.— С.15.

Суди загальної юрисдикції України

46. Рішення Автозаводського районного Суду м. Кременчук (2011)

[Електронний ресурс] — режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Page/7

47. Рішення Господарського Суду Кіровоградської області (2006)

[Електронний ресурс] — режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/281649

48. Рішення Гагарінського районного суду м. Севастополь (2007)

[Електронний ресурс] — режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Page/2

49. Рішення Апеляційного суду Полтавської області (2008) [Електронний ресурс] — режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/4

50. Рішення Апеляційного суду Івано-Франківської області (2006)

[Електронний ресурс] — режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/94683

51. Рішення Апеляційного адміністративного суду (2008) [Електронний

ресурс] — режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/2460206

52. Рішення Луганського окружного адміністративного суду (2011)

[Електронний ресурс] — режим доступу:

http: //www. reyestr.court. gov.ua/Review/15129629

53. Рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду (2011)

[Електронний ресурс] — режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/14971157

54. Рішення Окружного адміністративного суду АРК (2011) [Електронний

ресурс] — режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/16581358

55. Рішення Житомирського апеляційного адміністративного суду (2011)

[Електронний ресурс] — режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/25648762

Інші акти

56. Проект Закону про внесення змін до Конституції України від 31 березня 2009 року №4290.

[Електронний ресурс] — режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_npf3511=34882

57. Проект Конституції України, розроблений Українською Гельсінською

спілкою з прав людини та Харківською правозахисною групою (2012) [Електронний ресурс] — режим доступу:

http://khpg. org/index. php?id=1340884962

58. Окрема думка судді Конституційного Суду України М.І. Козюбри до Рішення Конституційного Суду України у справі за зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення

частини 1 статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) // Вісник Конституційного Суду України. — 1999. — №2. — С.25.

59. Окрема думка судді Конституційного Суду України М.І. Козюбри до Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (справа про податки) // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — №3. — С. 18-20.

60. Окрема думка судді Конституційного Суду України М.Д. Савенка до Рішення Конституційного Суду України у справі за зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини 1 статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) // Вісник Конституційного Суду України. — 1999. №2. — С.31.

Спеціальна література

61. Абрамович Р.М. Еволюція та співвідношення принципів «Nullum crimen sine lege», «nulla poena sine lege» та «Ex post facto law» // Наукові записки. Том 129 Юридичні науки / Національний університет «Києво- Могилянська академія». — 2012. — С.59-62.

62. Абрамович Р.М. Генезис принципу «Закон зворотної дії в часі не має» як складової верховенства права // Наукові записки. Том 116, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». - К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2011. - С. 60-63.

63. Абрамович Р.М. Принцип незворотності дії закону в часі у рішеннях Конституційного Суду України // Держава і право. - 2011. - №54. - С. 60­62.

64. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций в 2-х томах. — С., 1973. — Т.2. — 126 с.

65. Антологія лібералізму: Політико-праничі вчення та верховенство права / Під ред. Козюбри М.І., Головатого С.П. — К.: Українська правнича фундація, 2008. — С. 31.

66. Барканов А.Н. Обратная сила уголовного закона: дис. на соиск. науч. Степени кандидата юридических наук: 12.00.08 / Барканов А. Н.; [Место защиты: Саратовский юридический институт]. — Саратов, 2000. — 76 с.

67. Беккер К. Міфи давнього світу. — С., 1995. — 130 с.

68. Бержель Жан-Луи. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. — М.: Изд. 1ом Nota Bene, 2000 — 576 c.

69. Берман Г. Дж. Западная традиція права: эпоха формирования / Пер. С англ. — 2-е изд. — М.: Изд-во МГУ: Издательская группа Инфра М — Норма, 1998. — 624 с.

70. Блум М.И. Время и место совершения преступления / М.И. Блум // Ученые записки Латвийского государственного университета имени Петра Стучки. Том 212. Вопросы борьбы с преступностью. — 1974. — №7 . — С. 3-46.

71. Брагинский М.И. Договорное право: общии положення. — М., 1998 — 682 с.

72. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. — Чернівці, 2002. — 111 с. — С. 90.

73. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. — М., 1974. — Т.1. — 341 с.

74. Гоббс Т. Левіафан / Під заг. ред. А. Гутермана. — К., 1945. — 154 с.

75. Гомер Одіссея / Під ред. Є. Положія. — Х.: Фоліо, 2011. — 104 с.

76. Гомер Іліада / Під ред. Є. Положія. — Х.: Фоліо, 2011. — 121 с.

77. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. — М., 2006. — 560 с.

78. Демин А.В. Теория государства и права: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 167 с.

79. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. — К.: Парламентське вид-во, 1999. — 248 с.

80. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. — М.: Юр. Литература, 1961. — 380 с.

81. Ільченко С. Принцип незворотності дії законів у часі в практиці Європейського Суду з прав людини // Наукові записки. Том 116 Юридичні науки / Т.116. — К.,2011 — с.65.

82. Київець О.В. Загальні принципи права у практиці Міжнародного кримінального суду та міжнародних трибуналів / О.В. Київець // Право і безпека: науковий журнал. — 2011. — № 2 (39). — С. 11-15.

83. Київець О.В. Закріплення загальних принципів права в Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років / О.В. Київець // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 2 (5). — С. 121-125.

84. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і правової держави: єдність основних вимог // Наукові записки. Том 64 Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». — 2007. — С.3-9.

85. Козюбра М.І. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика // Українське право. — 2006. — №1 — С. 15-23.

86. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і судова влада // Наукові записки. Том 116 Юридичні науки / Національний університет Києво- Могилянська академія. — 2011. С.3-7.

87. Коммисаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства. — Свердловск, 1967. — 167 с.

88. Лебедева Н.О. Как готовился Нюрнбергский процесс / Н. О. Лебедева // Международная жизнь. — 1996. — № 8. — С. 99-108.

89. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. — Львів, 2003. — 45-69 с.

90. Маймескулова Л.Н. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. — Х., 2011. — 131 — 409 с.

91. Макиавелли Н. Государь / Пер. Г. Муравьевой. — М.: Планета, 1990. — 79 с.

92. Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств. — М., 2012. — 131 с.

93. Малахов В.П. Правовая мысль: Антология. — Екатеринбург, 2003. — 654 с. — С. 36.

94. Марченко М.Н. Общая теория государства и права: Академический курс в 3-х тт. — М., 2002. — Т.3. — 191-252 с.

95. Марченко М.М. Проблемы теории государства и права: учеб. — М.: ТК Велби, Изд -во Проспект, 2007. — 768 с.

96. Мишин А.К. Конституция США. История и современность. — М., 1988, 67 с.

97. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и фак-в. — М.: Норма Инфра М, 1999. — 552 с.

98. Новий Завіт, видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату // Київ, 2003. — 14 с.

99. Общая теорія права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 2 изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2002. — 520 с.

100. Окуньков Л.О. Конституции государств Европы в 3-х т. — М., 2001. — Т.3 — 602 с. — С. 167-196.

101. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности — Серия «Мир культуры, истории и философии. — СПб: Издательство «Лань», 2000. — 583 с.

102. Петров А.В. Теория государства и права. Учебное пособие. Челябинск, 2002. — 56 с.

103. Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Курс лекций. — СПб: Изд-во С- Петерб. Гос. Ун-та, 2004. — 673 с.

104. Полянский Н. Н. Международный военный трибунал. — М.: Ин-т права АН СССР, 1946. — 38 с.

105. Понамаренко Ю.А. Зворотна дія кримінального закону в часі: дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Понамаренко Ю. А.; [Місце захисту: Харківська юридична академія ім. Я.Мудрого]. — Х., 2001. — 167 с.

106. Пушняк О.В. Право і час. Монографія. — Харків, 2009. — 107 с.

107. Рижков Г.В. Принцип правової держави в Основному законі (Конституції) ФРН і судова практика Федерального Конституційного Суду ФРН. — К: Книги для бізнесу, 2008. — 94 с.

108. Семигин Г.Ю. Антология мировой правовой мысли. Том 1. Античный мир и Восточные цивилизации. — М., 1999. — 45 с.

109. Сенкевич Г. Камо Грядеши/ Под ред. Е. Лысенко / Пер. с пол. — Ленинздат, 1990. — 97 с.

110. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

111. Страшун Б.А. Избранные конституции зарубежных стран. — М., 2012. — 367 с.

112. Тилле А.А. Время, пространство, закон. Действие советского закона во времени и пространстве. — М., 1965. — 40,100 с.

113. Тимошенко В.І. Формування ідей та елементів громадянського суспільства в Україні: ретроспективний аналіз// Право України. -2014. -­№4. -С.36.

114. Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы общей теории государства и права / Уч. пос. — Казань: КЮИ МВД России, 2003. — 328 с.

115. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т. 1. / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. — М.: Юристъ, 2000. — С. 270.

116. Циппеліус Р. Філософія права. — К.: Тандем, 2000 — 284 с.

117. Цицерон М.Т. Про закони/ Пер. М. Ризького. — М., 1998. — 392 с.

118. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. — М., 1911. — 403 с.

119. Acquaviva G. At the Origins of Crimes Against Humanity // Journal of International Criminal Justice. — 2011. — No. 9 (4). — pp. 884.

120. Alexy Robert. A theory of Constitutional rights / translated by Julian Rivers. — Oxford University Press, 2010. — 462 pp.

121. Beccaria C. On crimes and punishment. — New York, 1986. — 14 pp.

122. Bennion, Francis. Understanding Common Law Legislation: Drafting and Interpretation. — Oxford University Press, 2001. — 237 pp.

123. Bertin O. Les lois retroactives en matieres d'impot sur les revenus. — Antwerpen, 2001. — 193 pp.

124. Bergel J. — L. Methodologie juridique, Collection Themis Droit prive. — P.U.F., Paris, 2001. — 405 pp.

125. Bodin J. On Sovereignty. — Сambridge university Press, 1992. — 111p.

126. Boot M. Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court // Intersentia Uitgevers N V. — 2002. — No7. — 215 p.

127. Blackstone W. Commentaries on the laws of England. — Chicago Press, 1979. — 46 pp.

128. Brundage J.A. The Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, Civilians and Courts / James A. Brundage. — The University of Chicago Press: Chicago and London, 2010. — 604 pp.

129. Bryntenson W.E. Roman Law and Legislation in the Middle Ages // Speculum. — 1966 (July). — Vol. 41, No 3. — pp. 415-423 pp.

130. Chakrabarti, K.K. Temporal limits on the Legislative mandate. — Honolulu, University of Hawaii Press, 1995. — pp. 214.

131. Constitution of the State of Israel/ Jerusalem Center of public literature / Jerusalem, 2008, — 76 pp.

132. Constitution of the State of Kuwait / official literature // Kuwait city, 2009, — 60 pp.

133. Cotterrell R. Law, Culture and Society: legal ideas in the mirror of social theory / by Roger Cotterrell. — Ashgate, 2006. — 156 pp.

134. Demosthenes Against Timocrates. — Harvard University Press, 1951. — 463 pp.

135. Einaudi M. The Constitution of the Italian Republic. — The American Political Science Review vol. 42 no. 4, 1948. — pp. 662.

136. Elliot van Liere, K. Humanism and Scholasticism in the Sixteenth Century Academe: Five Student Orations from the University of Slamanca // Renaissance Quarterly. — 2000. — Vol. 53, No 1. pp. 57-107.

137. Evans G.R. Law and Theology in the Middle Ages. — London, 2002. — 259 pp.

138. Ferrante R. Codificazione e cultura giuridica. — Giapichelli Editore, Torino,

2008. — 295 pp.

139. Frommel M. Die Mauerschutzenprozesse — eine unerwartete Aktualitat der Radbruch'schen Formel. — Geburtstag, 2001. — 657 S.

140. Garvey J. Modern Constitutional theory. — London: Reader, 2004. — p. 776.

141. Hall J. General Principles of Criminal law. — New York: indianopolis, 1960. — 30 pp.

142. Hall S. Draft Constitution of the State of Unified Yemen. Yemen: The Politics of Unity. — London: Gulf Centre for Strategic Studies, 1991. — 22-39 pp.

143. Hart H.L.A. The Concept of Law. Second edition — Oxford University Press, 1994. — 435 pp.

144. Hayek, Law, Legislation and Liberty. — Chicago, 1973. — 32pp.

145. Hesiod Theogony [Електронний ресурс] — режим доступу: https://www.msu.edu/~tyrrell/theogon.pdf

146. James M. The Calculus of Cosent: logical Foundations of Constitutional Democracy. — Michigan, 1962. — 293 pp.

147. Janin, H. Medieval Justice: Cases and Laws in France, England an Germany, 500-1500. — Me Farland and Company, Inc., Publishers: Jefferson, North Carolina, and London, 2004. — 142 pp.

148. Joseph E. The Constitution of Canada (Full text). — Cambridge: University Press, 2006. — 231 pp.

149. Julius S. Legal system and Lawyer's Reasonings (Stanford University Press, — California, 1968. — 183 pp.

150. Kelley, Donald R. Legal Humanism and the Sence of History // Studies in the Renaissance. — 1966. — Vol. 13. — pp. 184 — 199.

151. Kelsen H. Will the judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law? // International Law Quarterly. — 1947. — Vol. 1. — № 2. — P. 165.

152. Loveland Ian. Constitutional Law, Administrative Law and Human Rights: A Critical Introduction. — Oxford University Press, 2009. — 872 pp.

153. Luhmann N. Das Recht der Gesellschaft. — Frankfurt, 1995. — pp 376-401.

154. Malkan J. Retrospective justification. — Oxford University Press, 1990. — 213 pp.

155. Marshall H. H. The Preparation of Legislation in the United Kingdom. // International and Comparative Law Quarterly. — 1975. — N 24. — pp. 572­576.

156. Mensin O. Constitution of the U.A.E. — Dubai, 2011. — 46 p.

157. Merryman, John Henry. The civil law tradition: An introduction to the legal Systems of the Western Europe and Latin America. — Stanford University Press, 1985. — 203 pp.

158. Mokhtar A. Statute law Review. — Oxford, 2005. — 42 p.

159. Mousourakis, G. A Legal History of Rome. — Routledge, 2007. — 282 p.

160. Odinarkiv L. The Constitution of the Kingdom of the Norway. — Oslo: Unteriksdepartementet, 2010. — 96 p.

161. Pangle T. The laws of Plato. — London: Basic books, 1980. — 91p.

162. Phillipson G. The Human Rights Act, «Horizontal Effect» and the Common Law: a Bang or a Whimper // The Modern Law Review. — 1947. — vol. 62, Issue 6. — pp. 649-654.

163. Popelier P. La retroactivite en droit fiscal. — Brussel, 1990. — 144 p.

164. Popelier P. Toepassing van de wet in de tijd: vaststelling en beoordeling van temporele functies. — Antwerpen, 1999. — 32 p.

165. Posner, R. A. The Problems of Jurisprudence. — Harvard University Press, 1990. — 485 pp.

166. Radbruch, G. Five minutes of Legal Philosophy (1945) / Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson // Oxford Journal of Legal Studies. — 2006. — Vol.26, No.1. — pp. 13-15.

167. Reich N. Understanding EU Law: Objectives, Principles and Methods. — Intersentia nv., 2005. — 400 p.

168. Ronald Z. Retroactive Taxation // Northbern Illinois University law Review. — 1995. — No.16. — pp.86.

169. Roubier P. Les conffies de lois dans le temps. — Paris, 1933. — 545 p.

170. Sagoff M. The Economy of the Earth: Philosophy, Law and the Environment. — Cambridge, 1988. — 192 pp.

171. Sampford C. Retrospectivity and Rule of law. — Oxford, 2008. — 11-143 pp.

172. Schiller, A.A. Roman Law: Mechanisms of Development. — Walter de Gruyter. — 1978. — 606 pp.

173. Schunemann В. Das Strafrecht im Zeichen der Globalisierung // Goltdammer's Archiv. — 2003. — № 5. — S. 299.

174. Smith C. Legislative Drafting: English and Continental // Statute Law Review. — 1980. — N1 (1). — pp. 14-22.

175. Sprenger G. Jahre Radbruchsche Formel oder von der Sprachnet der Juristen // Neue Justiz. 1991. № 1. — S. 3.

176. Stein, P. Roman Law in European History. — Cambridge University Press,

2009. — ix, 137 pp.

177. Stone, J. Legal system and lawyers' reasoning. — Stanford University Press, 1964. — 468 pp.

178. Tomuschat C. The Legacy of Nuremberg // Journal of International Criminal Justice. — 2006. — Vol. 4. — Issue 4. — P. 830.

179. Vincent K. Benjamin Constant, the French Revolution, and the origins of French Romantic Liberalizm. — French Historical Studies, 2000. — 617 p.

180. Winbrandt J. The Kingdom Of Saudi Arabia — a Welfare State. — London,

2010, — 149 p.

181. Wright Q. The Law of the Nuremberg Trial // American journal of International Law. — 1947. — Vol. 41. — № 1. — Pp. 38-39.

<< |
Источник: Абрамович Руслана Миколаївна. Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
 6. ДЖЕРЕЛА TA ЛІТЕРАТУРА
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. ВСТУП
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 11. Список источников и литературы Архивы
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 14. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -