<<

Список літератури

1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997.

2. Бюджетний кодекс України //Урядовий кур’єр, 25.07.2001 р. № 131.

3. Закон України від 18 лютого 1997 р. № 77 “Про систему оподаткування” //Голос України, 25.03.1997 р.

4. Закон України від 5 лютого 1998 р. № 83 “Про державну податкову службу” //Голос України, 14.02. 1998 р.

5. Україна. Господарський кодекс України: Офіц. текст.-К.: Вид- во Європ. ун-ту, 2004.-256 с.

6. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р.

7. Постанова КМ України “Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств” //Збірник постанов уряду України. - 1994 - № 5.

8. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підруч. - К.: НЮС, 2000.- 416 с.

9. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.- 164 с.

10. Финансы /Под ред. проф. А.М. Ковалевой. - 3-е изд., перер. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 384 с.

11. Финансы /Под ред. Л.А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 527 с.

12. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 4-те вид., випр. та доп.- К.: Т-во “Знання”, КОО; Львів:

Вид-во Львів, банк . ін-ту НБУ, 2002. - 566 с.

13. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. і перероб. /За заг. ред. Базилевича В.Д. - К.: Атіка, 2004.-386 с.

14. Государственные финансы: Учеб. пособие /Под ред. проф., докт. экон. наук. В.М.Федосова, С.Я. Огородника и В.Н. Суторминой.- К.: Лыбидь, 1991.

15. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посіб.-К.: Наукова думка, 1999.

16. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб.-2-ге вид., перероб. та доп.- К.: Кондор, 2003.-364 с.

17. Ковалюк О.М. Методологічні основи фінансового механізму //Фінанси України .-2003.-№4.

18. Постанова Верховної Ради України від 13 грудня 1995 р. “Про основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні” //Голос України, 10.01. 1996.

19. Рикардо Д. Начало политической экономии и податного обложения. - М., 1935.

20. Романенко О.Р. Фінанси: Підруч.— К.: Центр навчальної літератури, 2004.— 312 с.

21. Сенчагов В.К. Финансовый механизм и его роль в повышении эффективности производства. - М.: Финансы, 1979.

22. Страхування: Підручник /Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець.- Вид.2-ге, перероб і доп.-К.: КНЕУ, 2002.- 599 с.

23. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб.-К.: МА- УП, 2003.- 288 с.: іл.- Бібліогр.: с.280-282.

24. Фінанси підприємств: Підруч. /Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.П.Поддєрьогін.- 4-те вид., перероб та доп.- К.: КНЕУ, 2002.571 с.,іл.

25. Фінанси: вишкіл студії. Навч. посіб. /За ред. д.е.н., проф. Юрія С.І.— Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 357 с.

26. Фінанси: Навч.-метод. посіб для самост. вивч. дисципліни .-2-ге вид., перероб і доп. /О.Р.Романко, С.Я.Огородник, М.С.Зязюн, А.А.Славкова. - К.:КНЕУ, 2003. - 387 с.

27. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / За ред. проф. Г.Г.Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002. - 496 с.

28. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навч. по- сіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

<< |
Источник: АРТУС М.М.. Фінанси: Навч. посібник.— К.: Вид-во Європ. ун-ту,2005.— 198 с.— Бібліогр.: 196 с.. 2005

Еще по теме Список літератури:

 1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. Список літератури:
 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 8. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
 9. ДЖЕРЕЛА TA ЛІТЕРАТУРА
 10. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
 11. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
 12. Список источников и литературы Архивы
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 14. Список літератури
 15. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 16. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ