<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абросимова С. Наукові розвідки [українського історика] Василя Біднова / С. Абросимова // Козацтво. – 1996. – № 7. – С. 31–33.

2. Авер’янов В. Наука управління і держава. Доктрина член-кореспондента НАН України В.

В. Цвєткова / В. Авер’янов // Вісник НАН України. – 2008. – № 7. – С. 35–42.

3. Авер’янов В. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей / В Авер’янов // Право України. – 2009. – № 5. – С. 30–35.

4. Адамс Джон. Розважливі конституції Америки / Д. Адамс // Консерватизм : [антологія] / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид. – К., 2008. – С. 232–239.

5. Акт проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 38. – С. 1063.

6. Александров П. Чи була спроба відновити Запорізьку Січ? / П. Александров // Пам’ять століть. – 1997. – № 4. – С. 106–109.

7. Андрєєв В. М. Дмитро Дорошенко: «перший» чи «другий» в українській історіографії першої половини ХХ ст.? (досвід вивч. інтелектуальної біогр. історика) / В. М Андрєєв // Український історичний журнал. – 2007. – № 4 – С. 102–122.

8. Андрусишин Б. І. [Рецензія] / Б. І. Андрусишин // Український історичний журнал. – 2000. – № 3. – С. 137–143. – Рец. на кн.: Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918–1920 рр.) / В. Ф. Содатенко. – К. : Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України» : Просвіта, 1999. – 508 с.

9. Андрусяк Т. М. Грушевський як історик української політичної та правової думки / Т. Андрусяк // Михайло Грушевський : зб. праць і матеріалів міжнар. ювілейної конф., присвяч. 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського / Наук. т-во ім. Шевченка. – Л., 1994. – С. 169–172.

10. Андрусяк Т. Правові основи Гетьманської Держави 1918 р. / Тарас Андрусяк // Останній Гетьман : ювілейний зб. пам’яті Павла Скоропадського (1873–1945) / Центр суспільних досліджень ім.

В. Липинського, Ін-т укр. археографії АН України. – К., 1993. – С. 83–93.

11. Андрусяк Т. Шлях до свободи: Михайло Драгоманов про права / Т. Андрусяк ; Фонд сприяння розвитку укр. правової думки та пропаганди державницьких традицій «Право для України». – Л. : Світ, 1998. – 192 с.

12. Андрусяк Т. Г. Юліан Бачинський та його значення в розвитку української правової думки / Т. Г. Андрусяк // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – № 47. – С. 15–20. – (Сер. Філософія. Політологія).

13. Андрущенко В. Л. Запорозька Січ як феномен / В. Л. Андрущенко, В. М. Федосов. – К. : Знання, 1995. – 173 с.

14. Антологія української юридичної думки : в 6 т. Т. 3. Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / упоряд. : І. Б. Усенко, Т. І. Бондарчук, О. О. Самойленко ; відп. ред. І. Б. Усенко. – К. : Юридична кн., 2003. – 584 с.

15. Антологія української юридичної думки : в 6 т. Т. 4. Конституційне (державне) право / [упоряд. В. Ф. Погорілко та ін., відп. ред. В. Ф. Погорілко] ; заг. ред. Ю. С. Шемшученко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юридична кн., 2003. – 599 с.

16. Антологія української юридичної думки : в 6 т. Т. 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін., упоряд. В. Д. Бабкін та ін. – К. : Юридична кн., 2002. – 568 с.

17. Антонюк О. В. Деякі питання формування історичної самосвідомості українського народу / О. В. Антонюк // Український історичний журнал – 1993. – № 11–12. – С. 80–86.

18. Апанович О. Будівничий Української Гетьманської держави [Б. Хмельницький] / О. Апанович // Наука і суспільство. – 1995. – № 11–12. – С. 16–20.

19. Апанович О. Гетьман І. Виговський – стратег і тактик / О. Апанович // Наука і суспільство. – 1995. – № 9–10. – С. 54–58.

20. Апанович О. Козацтво – ментальність українського народу / О. Апанович // Сучасність. – 1995. – № 9. – С. 104–108.

21. Апанович О. Конструктивна історична діяльність українського козацтва / О.

Апанович // Слово і час. – 1994. – № 6. – С. 66–69.

22. Апанович О. Сподвижники Богдана Хмельницького /О. Апанович // Наука та суспільство. – 1996. – № 3–4. – С. 56–62

23. Апанович О. Столиці Української гетьманської держави / О. Апанович // Неопалима купина. – 1995. – № 7–8. – С. 188–203.

24. Апанович О. М. Богданові статті: правда і міфи : [інтерв`ю з О. Апанович] // Урядовий кур`єр. – 1994 – 26 трав.

25. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. М. Апанович. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

26. Апанович О. М. Козацька рада / О. М. Апанович // Українська Радянська Енциклопедія : в 17 т. – К., 1961. – Т. 6. – С. 536

27. Апанович О. М. Розповіді про запорізьких козаків / О. М. Апанович. – К. : Дніпро, 1991. – 333 с.

28. Апанович О. М. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність / О. М. Апанович. – К. : Варта, 1994. – 95 с.

29. Апанович О. М. Урядові службовці Гетьманщини – українська інтелігенція ХVІІІ ст. / О. М. Апанович // Український історичний журнал. – 1997. – № 2. – С. 92–97.

30. Апанович О. М. Федір Павлович Шевченко: Історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, людина: Спогади та історіогр. аналіз / Ін-т історії України НАН України. – К. : [Б. в.], 2000. – 178 с.

31. Багалій Д. І. Історія Слобідської України / [перед., коментар В. В. Кравченка ; худ., упоряд. В. О. Ріяка] / Д. І. Багалій. – Х. : Дельта, 1993. – 256 с.

32. Бадяк В. Державні-правові погляди Пилипа Орлика і європейські політичні теорії ХVІІ – ХVІІІ ст. / В. Бадяк, М. Рогович // Державність. – 1994. – № 1–2. – С. 12–13.

33. Бадяк В. Корона: До 800-ліття від дня народ. короля Данила Галицького / В. Бадяк // Дзвін. – 2001. – № 10. – С. 118–124.

34. Бакалець О. В. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] : (конспекти лекцій, персоналії, табл., док., хронологія, словник) / О. А. Бакалець ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка.

– Л. : Магнолія 2006, 2010. – 572 с.

35. Балушок В. Ініціації запорозьких козаків / В. Балушок // Слово і час. – 1994. – № 6. – С. 69–76.

36. Балушок В. Г. Полюддя: прагматична дія і ритуал: [Про данину часів Київської Русі / В. Г. Балушок // Український історичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 113–116.

37. Баран В. Д. Етногенез українського народу : (Короткий нарис) : наук.-публ. пр. / Т-во «Знання» України, Центр «Українознавство», Координаційний комітет допомоги Україні (США). – К. : Знання України, 2007. – 147 с.

38. Бармак М. Станіслав Дністрянський – правознавець зі світовим ім’ям / Микола Бармак, Олена Бармак // Київська старовина. – 2009 .– № 4. – С. 145–165.

39. Батанов О. Об’єкт дослідження – парламентське право / Олександр Батанов // Віче. – 2002 – № 8. – С. 78–79. – Рец. на моногр. : Журавський В. С. Становлення та розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) / В. С. Журавський. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 344 с.

40. Батюк В. С. Українська державність напередодні та в роки Визвольної війни 1648–1654 рр. у працях дослідників західної діаспори / В. С. Батюк // Український історичний журнал. – 1993. – № 1. – С. 50–57.

41. Бачинська О. Козацтво в «післякозацьку добу» української історії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) / Олена Бачинська. – Одеса : Астропринт, 2009. 251 с.

42. Бевз Т. Великі українці революційної доби / Тетяна Бевз // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 179–184. – Рец. на моногр. : Солдатенко В. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби / В. Солдатенко. – К. : Світогляд, 2007. – 621 с.

43. Бевз Т. Трансформація владної вертикалі у добу Центральної Ради / Тетяна Бевз // Наукові записки / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – Вип. 32. – С. 52–87

44. Бегей І. І. Юліан Бачинський – провісник ідеї незалежності й соборності України / І. І. Бегей // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – № 47.

– С. 20–30. – (Сер. Філософія. Політологія).

45. Бездрабко В. Історіографічні ескізи з документознавства, або Персональний текст про персональні тексти / Валентина Бездрабко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Четверта хвиля, 2010. – 206 с.

46. Бєлашов В. І. Глухів – столиця Гетьманщини: (до «Глухівського періоду» історії України (1708–1782 рр.) / В. І. Бєлашов ; Глухів. держ. пед. ун-т., Держ. іст.-культур. заповідник у місті Глухові. – Глухів : ГДПУ, 2005. – 219 с.

47. Бичко А. Зародження правових ідей в Україні на початку ХVІІІ ст. / Ада Бичко // Філософські обрії. – 2009. – Вип. 21. – С. 172–186.

48. Білас Л. Р. В’ячеслав Липинський – історик / Л. Р. Білас // В’ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна : студії. Т. 1 / ред. Я. Пеленський. – К. ; Філадельфія, 1994. – С. 30–14.

49. Білокінь С. Про становище історичної науки в Україні / С. Білокінь // Український історик. – 1990. – № 1–4 (104–107). – С. 138–144.

50. Білокінь С. І. Київська школа академіка М. С. Грушевського / С. І. Білокінь // Український історичний журнал. – 1996. – № 5. – С. 106–131.

51. Білоус Н. Київ наприкінці ХV – у першій половині ХVІІ століття: міська влада і самоврядування: монографія / Н. Білоус. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 360 с.

52. Білоус Н. О. До питання про запровадження Магдебурзького права в Києві / Н. О. Білоус // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 123–134.

53. Більченко П. За що ж таки боровся гетьман Мазепа? / П. Більченко, В. Березка // Вибір. – 1997. – № 3–4. – С. 204–210.

54. Блануца А. Шляхетські наїзди в ранньомодерній Україні як складова причин Української національної революції середини ХVІІ ст. / Анатолій Блануца // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2010. – Вип. 4.– С. 236–244.

55. Блащук С. Документальна спадщина С. Н. Валка та її значення для дослідження історіографії «Правди Руської» / Світлана Блащук // Український історичний збірник.

– 2010. – Вип 13, ч. 2. – С. 106–116.

56. Блок М. Апология истории или ремесло историка / М. Блок. – М. : Наука, 1986. – 257 с.

57. Бовгиря А. Козацькі історіописання в рукописній традиції ХVІІІ ст. Списки та редакції творів / Андрій Бовгиря ; НАН України, Ін–т історії України, 2010. – 303 с.

58. Богдан Хмельницький та його доба : матеріали міжнар. конф., присвяч. 400-річчю від дня народж. Великого Гетьмана, (Київ, 25–26 жовт. 1995 р.) / [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1996. – 271 с.

59. Богдашина О. М. Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Богдашина ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., доповн. та перероб. – Х. : Сага, 2009. – 212 с.

60. Богдашина О. М. Слобідський літописець історії України Д. І. Багалій / О. М. Богдашина // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 88–112.

61. Богуш П. Микитинська Січ і початок Визвольної війни українського народу / П. Богуш // Запорозька старовина. – 1995. – Вип. 1. – С. 109–113.

62. Бодров Ю. І. Уманський козацький полк в добу Руїни / Ю. І. Бодров ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – К. : Наук. світ, 1999. – 45 с.

63. Бодрухін В. М. Українська державність удільної доби (ХІІ–ХІV ст.) / В. М. Бодрухін ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ імені В. Даля, 2002. – 303 с.

64. Бойко І. Актуальне і грунтовне наукове дослідження про ЗУНР / І. Бойко, М. Кобилецький // Право України. – 2006. – № 1. – С. 161–163. – Рец. на кн.: Тищик Б. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права / Борис Тищик. – Л. : Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

65. Бойко І. Й. Особливості верховних судів Галицько-Волинської держави (1199–1349 рр.) / І. Й. Бойко, М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – С. 32–36

66. Бойко І. Д. Держава і право Гетьманщини : навч. посіб. / І. Д. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Світ, 2000. – 117 с.

67. Бойко О. Д. Директорія у боротьбі за владу: хід протигетьманського повстання, фактори перемоги / О. Д. Бойко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2009. – Вип. 4. – С. 209–236.

68. Бойко О. Д. Зміна урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р. / О. Д. Бойко // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 35–47.

69. Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб: [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., доповн. – К. : Академвидав, 2010. – 687 с.

70. Бойко О. Д. Проблеми історії української революції (1917–1921 рр.) в «Українському історичному журналі» / О. Д. Бойко // Український історичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 82–91.

71. Боляновський А. До питання про відносини В’ячеслава Липинського з гетьманом Павлом Скоропадським /А. Боляновський // Молода нація. – 1996. – № 2. – С. 12–15.

72. Боплан Гійом де Левассер. Опис України. Українські козаки та їхні останні гетьмани; Богдан Хмельницький / Боплан Гійом де Лавассер. – Л. : Каменяр, 1990. – 302 с.

73. Борисенко В. Занепад Української держави за гетьманування Івана Виговського / В. Борисенко // Пам’ять століть. – 1999. – № 5. – С. 3–18.

74. Борисенко В. Многогрішний / В. Борисенко // Київська старовина. – 1992. – № 4. – С. 44–52.

75. Борисенко В. Українська держава у другій половині ХVІІ ст. / В. Борисенко // Київська старовина. – 1994. – № 5. – С. 2–5.

76. Борисенко В. Й. [Рецензія] / В. Й. Борисенко // Історична пам`ять : наук. зб. / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г.Короленка. – Полтава, 1999. – Вип. 1–2. – С. 211–212. – Рец. на кн.: Радько П. Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі ХІХ-ХХ століть: концепції, ідеї, реалії / П. Г. Радько. – К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 1999. – 388 с.

77. Боровик М. Анархізм в Україні 1917–1921 рр.: Закономірність чи випадковість? / Микола Боровик // Історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 25–32.

78. Борохов Э. Энциклопедия афоризмов: Мысль в слове / Э. Борохов. – М. : АСТ, 2003. – 714 с.

79. Босак О. І. Пам’ятний ювілей: (до 90-річчя проголошення ЗУНР) / О. І. Босак, О. Я. Красівський // Поліграфія і видавнича справа. – 2009. – № 1.– С. 118–124.

80. Брайчевський М. Конспект історії України / М. Брайчевський. – К. : [Б. в.], 1993. – 208 с.

81. Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? Триптих / М. Брайчевський // Переяславська рада 1654 року. (Історіографія та дослідження) / редкол. : П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К., 2003. – С. 294–431.

82. Брайчевський М. Про українську державність / М. Брайчевський // Український історик. – 1989. – № 4. – С. 78–81.

83. Брайчевський М. Ю. Твори / М. Ю. Брайчевський ; упоряд. Ю. Кахарчук ; Фундація ім. О. Ольжача. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі. – 719 с.

84. Брайчевський М. Ю. Вибрані твори : Іст.-археол. студії, публіцистика / ред. Л. Винар ; Укр. вільна акад. наук у США, Іст. секція та ін. – К. ; Нью-Йорк : Академія, 1999. – 597 с.

85. Брайчевський М. Ю. Літопис Аскольда: [Про одного з фундаторів та первого христителя Київської Русі] / М. Ю. Брайчевський. – К. : Укр. центр духовної культури, 2001. – 128 с.

86. Брехуненко В. [Рецензія] / В. Брехуненко // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 145–147. – Рец. на кн.: Козацькі Січі: (Нариси з історії укр. козацтва ХVІ – ХІХ ст.). – К. ; Запоріжжя, 1998. – 252 с.

87. Брехуненко В. Військо Донське в політиці українського гетьмана [Б. Хмельницького] / В. Брехуненко // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 22–30.

88. Брехуненко В. Гійом Левассер де Боплан про Україну / Віктор Брехуненко // Історія в шк. України. – 2008. – № 5. – С. 44–47.

89. Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / Віктор Брехуненко ; Укр. Ін-т нац. пам’яті. – К., 2009. – 60 с.

90. Брехуненко В. А. Витоки кримської політики Богдана Хмельницького / В. А. Брехуненко // Український історичний журнал. – 1995. – № 4. – С. 87–92.

91. Брехуненко В. А. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року / В. А. Брехуненко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Наукове т-во ім. Шевченка в Америці. – К. : [Б. в.], 2005. – 367 с.

92. Брехуненко В. А. Стосунки українського козацтва з Доном у ХVІ – середині ХVІІ ст. / В. А. Брехуненко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – К. : Запоріжжя: Тандем-V, 1999. – 334 с.

93. Бульвінський А. Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. / А. Бульвінський // Пам’ять століть. – 1997. – № 5. – С. 2–12.

94. Бульвінський А. Українська державна ідея середини ХVІІ с. та Московське царство / А. Бульвінський // Історія в школах України. – 2004. – № 2. – С. 34–37 ; № 3. – С. 39–44.

95. Бульвінський А. Г. Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 – серпень 1659 рр.) / А. Г. Бульвінський // Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 125–138.

96. Буравченков А. Час відновлення історичної пам’яті, або дещо про Гетьманат з погляду сьогодення / А. Буравченков // Останній Гетьман : ювілейний зб. пам’яті Павла Скоропадського (1873–1945) / Ценр. суспільних досліджень ім. В. Липинського, Ін-т укр. археографії АН України. – К., 1993. – С. 25–32.

97. Буравченков А. О. [Рецензія] / А. О. Буравченков // Український історичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 134–136. – Рец. на зб.: Український національно-визвольний рух (березень – листопад 1917 р.) : док. і матеріали / відп. ред. В. Ф. Верстюк. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2003. – 1023 с.

98. Буравченков А. О. [Рецензія] / А. О. Буравченков // Український історичний журнал. – 1999 – № 3. – С. 143–145. – Рец. на кн.: Верстюк В. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Верстюк. – К. : Заповіт, 1997. – 344 с.

99. Буряк Л. І. Жінки в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Лариса Буряк. – К. : Нац. акад. упр., 2010.– 366 с.

100. Бутенко Р. К. Проблема соборності України в сучасній історіографії / Р. К. Бутенко // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 47–49.

101. В’ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. / [упоряд.: Т. Осташко, Ю. Терещенко] ; під. ред. Ю. Терещенка ; Союз гетьманців-державників, та ін. – К. : Темпора, 2010. – Кн. 2 / під. ред Ю. Терещенка. – 623 с.

102. Василенко М. П. Вибрані твори : у 3 т. / М. П. Василенко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці [упоряд. І. Б. Усенко та ін.]. – 605 с.

103. Василенко С. Д. Історико-політичні аспекти становлення української державності : монографія / С. Д. Василенко. – Одеса : Друк, 2008. – 208 с.

104. Ватанович І. Уваги до методології історії М. Грушевського / І. Ватанович // Український історик. – 1966. – № 1–2. – С. 32–52.

105. Вашкевич В. Історична пам’ять як функція національної свідомості / Віктор Вашкевич // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6. – С. 23–31.

106. Вашкевич В. М. Специфіка історичних процесів у умовах глобалізації / В. М. Вашкевич // Гілея : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 36. – С. 174–182.

107. Ващенко В. Порівняльний аналіз історіософських поглядів М. Костомарова та В. Антоновича / Володимир Ващенко // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 61–69.

108. Ващенко В. В. Від самопрезентації до методології: психобіоісторіографічний вимір простору історіописання М. Грушевського : монографія / В. В. Ващенко ; за ред. І. І. Колесник ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – 323 с.

109. Вегеш М. Фундаментальна праця українських істориків і політологів / Микола Вегеш, Маріан Токар // Політичний менеджмент. – 2004. – № 5. – С. 167–173. – Рец. на кн.: Політична історія України. ХХ століття : в 6 т. – К. : Генеза, 2003–2004.

110. Великочий В. С. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР : (До 85-ліття Зах.-Укр. Нар. Республіки) / В. С. Великочий ; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 277 с.

111. Великочий В. С. Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914–1919 рр. : монографія / В. С. Великочий. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 812 с.

112. Великочий В. С. Юліан Бачинський і Українська революція 1917–1920 років / В. С. Великочий // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – № 47. – С. 30–34. – (Сер. Філософія. Політологія).

113. Верба І. Н. Д. Полонська-Василенко / І. Верба // Київська старовина. – 1993. – № 5 – С. 25–40.

114. Верба І. В’ячеслав Липинський у науковій спадщині Наталії Полонської-Василенко / І. Верба // В’ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна : студії. Т. 1. – К. ; Філадельфія, 1994. – С. 190–194.

115. Верба І. Від Богдана – до Івана, або як загинула Українська козацька держава / І. Верба // Наука і суспільство. – 1994. – № 9–10. – С. 30–35.

116. Верба І. Історик і будівничий нації / І. Верба // Пам’ять століть. – 1997. – № 4. – С. 150–151. – Рец. на кн.: Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації : (статті і матеріали) /Л. Винар ; упоряд. І. Гирич. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1995. – 304 с.

117. Верба І. Українська держава 1917–1923 рр. у міжнародному інформаційному просторі / Ігор Верба // Український історичний журнал. – 2004. – № 12. – С. 12 ; С. 90–91. – Рец. на моногр.: Будков Д. В. Слово правди про Україну. Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави: 1917–1923 рр. / Д. В. Будков, Д. В. Вєдєнєв. – К. : К.І.С., 2004. – 204 с.

118. Верба І. В. Олексанр Оглоблин: Життя і праця в Україні [відомого укр. історика] : до 100-річчя з дня народж. / І. В. Верба ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К. : [Б. в.], 1999. – 382 с.

119. Верменич Я. До дискусії про концепцію синтетичної «історії України» / Ярослава Верменич // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 36. – С. 63–72.

120. Верменич Я. Історична локалістика у пошуках дослідницького об’єкта: міська і сільська історія / Ярослава Верменич // Регіональна історія України : зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 4. – С. 9–26.

121. Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Ярослав Верменич. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 516 с.

122. Верменич Я. В. Мікроісторія як проблемне поле соціогуманітарних досліджень / Я. В. Верменич // Український історичний журнал. – 2010.– № 4. – С. 156–169.

123. Верменич Я. Міська історія України: проблеми початкового датування : [наук.-довідк. вид.] / Ярослав Верменич, Володимир Дмитрук, Світлана Архипова ; Ін-т історії України НАН України, Сектор теорет.-методол. проблем іст. регіоналістики. – К., 2010. – 139 с.

124. Вернадский В. И. О науке. Т. 1: Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. – Дубна : Феникс, РАН, 1997. – 576 с.

125. Верстюк В. Симон Петлюра і Директорія / В. Верстюк // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 55–64.

126. Верстюк В. Українська революція 1917–1921 рр. у політиці формування національної пам’яті в 2007–2010 рр. / Владислав Верстюк, Віталій Скальський // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. : зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 5.– С. 5–22.

127. Верстюк В. Центральна Рада у модерній історії України: (До 80-річчя проголошення ІV Універсалу УЦР / В. Верстюк // Сучасність. – 1998. – № 1. – С. 91–98.

128. Верстюк В. Чи на війні як на війні? / В. Верстюк // Український гуманітарний огляд. – К., 2000. – Вип. 4.– С. 62–67.

129. Верстюк В. Ф. М. С. Грушевський: Коротка хроніка життя та діяльності / В. Ф. Верстюк, Р. Я. Пиріг. – К. : Либідь, 1996. – 144 с.

130. Верстюк В. Ф. Громадсько-політична діяльність М. П. Василенка / В. Ф. Верстюк // Вісник НАН України. – 2006. – № 6. – С. 38–47.

131. Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : [біогр. довід] / В. Ф. Вестюк, Т. С. Осташко. – К. : [Б. в.], 1998. – 254 с.

132. Верстюк В. Ф. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 1997. – № 5. – С. 17–25.

133. Верстюк В. Ф. Соціально-політична та урядова діяльність М.В. Василенка / В. Ф. Верстюк // Гетьманат Павла Скоропадського : Всеукр. наук. конф., (19–20 трав. 2008 р.) / Ін-т історії України НАН України. – К., 2008. – С. 143–156.

134. Верстюк В. Ф. Українська революція: метафори, предмет, інтерпретація / В. Ф. Верстюк // Україна – Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф., [Чернігів, 22–25 серп. 2002 р.] / редкол.: В. Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін. – Чернігів, 2007. – С. 128–134.

135. Вечерський В. Гетьманські столиці України / Віктор Вечерський. – К. : Інформ.-аналіт. агенція «Наш час», 2008. – 314 с.

136. Вєтров Р. І. Державницький потенціал української національної ідеї у 1917–1920 роках / Р. І. Вєтров, Л. В. Хлибова // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 2. – С. 15–17.

137. Вилкул Т. Л. «Людье» и князь в конструкциях летописцев ХІ–ХІІІ вв. /Т. Л. Вилкун ; Ин-т истории Украины НАН Украины, Центр исслед. истории Киев. Руси. – К. : Ин-т истории Украины НАН Украины, 2007. – 387 с.

138. Винар Л. Дмитро Дорошенко – видатний дослідник української історіографії та бібліографії / Л. Винар // Український історик. – 1982. – № 3–4. – С. 40–78.

139. Винар Л. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації : статті і матеріали : у 130-ліття з дня народження М. Грушевського (1866–1996) / Л. Винар ; Укр. іст. т-во, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Нью-Йорк ; К. ; Торонто : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 302 с.

140. Винар Л. Українське історичне товариство: здобутки та перспективи / Л. Винар // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К, 2001. – Вип. 54. – С. 5–10. – (Історія).

141. Винар Л. Р. «Український історик»: 40 років служіння науці, 1963–2003 : ст. і матеріяли [укр. іст. журналу за межами України] / Л. Р. Винар ; ред. А. Атаманенко ; Укр. іст. т-во, Нац. ун-т «Острозька акад.», Ін-т дослідж. укр. діаспори. – Острог ; Нью-Йорк : Нац. ун-т «Острозька акад.», 2003. – 421 с.

142. Винниченко В. Відродження нації : у 3 ч. Ч. 3. Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919р.]. – К. ; Відень, 1920. – 535 с.

143. Винниченко В. Щоденники / Володимир Винниченко // Київська старовина. – 2002. – № 6. – С. 119–142.

144. Вирський Д. С. Полковник Михайло –малозначний герой / антигерой Козацької революції / Д. С. Вирський // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 65–70.

145. Вирський Д. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (ХVІ – середина ХVІІ ст.) : у 2 ч. / Д. Вирський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – Ч. 1. – 326 с. ; Ч. 2. – 175 с.

146. Вирський Д. С. [Рецензія] / Д. С. Вирський // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 218–224. – Рец. на кн.: Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорізька Січ кінця (VІ – середини ХVІІ століть ) / І. С. Стороженко ; перед. Ю. А. Святця. – Дніпропетровськ : Андрій, 2007. – Кн. 2 : Генезис, революція та реформування організаційної структури Січі. – 418 с.

147. Вілкул Т. Л. Віча в паралельних повідомленнях літописців / Т. Л. Вілкул / Український історичний журнал. – 1998. – № 4. – С. 70–80.

148. Вілкул Т. Л. Володимир Мономах: Тексти і версії / Т. Л. Вілкул // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 120–130.

149. Вільчинський Ю. Політична філософія Миколи Міхновського: [Про український націоналістичний рух] / Ю. Вільчинський // Слово і час. – 1995. – № 1. – С. 6–10.

150. Вільчинський Ю. М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності : [цикл лекцій] / Юрій Вільчинський. – К. : Поліграфкнига, 2009. – 359 с.

151. Вінграновський М. С. Чотирнадцять столиць України: Короткі нариси з її історії / М. С. Вінграновський. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літератури мовами нац. меншин України, 2002. – 175 с.

152. Вісліч Т. [Рецензія] / Томас Вісліч // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 219–222. – Рец. на кн.: Вирський Д. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (ХVІ–середина ХVІІ ст.) : у 2 ч. / Д. Вирський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – Ч. 1. – 326 с. ; Ч. 2. – 175 с.

153. Віслобоков К. Литовський статут та «Права, за якими судиться малоросійський народ» (джерелознавчий аспект) / К. Віслобоков // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 2. – С. 32–35.

154. Віхи історії України в документах і матеріалах (від найдавніших часів до початку ХХ ст.) : навч. посіб. : [для вчителів історії, студ. та учнів] / В. Й. Сидорук, О. В. Власюк, Н. А. Ковальчук, В. І. Нанюк – Рівне : Волинські обереги, 2010. – 391 с.

155. Власто А. П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовіч. історії слов’янства / А. П. Власто ; пер. з англ. Р. Ткачук, Ю. Терех, худож. оформ. С. Полохайло. – К. : ТОВ «ВП» Юніверс», 2004. – 490 с.

156. Вовк Ю. Розмежування сфери компетенції між Президентом і Прем’єр–міністром в Україні / Ю. Вовк // Право України. – 2009. – № 5. – С. 51–54.

157. Водотика С. Г. Академік Михайло Єлисейович Слабченко: Нарис життя та творчості [видат. укр. вченого, історика і правознавця] / С. Г. Водотика ; М-во внутр. справ України та ін. – К. ; Херсон : Айлант, 1998. – 141 с.

158. Войтович Л. Видання століття / Леонтій Войтович // Дзвін. – 2005. – № 10. – С. 143–145. – Рец. на кн.: Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХІV століть. Дослідження. Тексти / О. Купчинський. – Л. : НТШ, 2004. – 1282 с.

159. Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти / Леонід Войтович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Біла Церква : О.В. Пшонківський, 2006. – 782 с.

160. Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХУІ ст.): Склад, суспільна і політична роль : іст.-генеалогічні дослідження / Л. В. Войтович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 649 с.

161. Войтович Л. В. Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства / Л. В. Войтович // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 4–7.

162. Войцехівська І. Від предків до нащадків: (Життєпис вітчизняного вченого-історика В. С. Іконникова) / І. Войцехівська // Пам’ять століть – 1997. – № 3. – С. 75–91.

163. Волис В. Очерк истории Ахтырского слободского казачьего полка (ХVІІ – ХVІІІ вв.) / В. Волис. – Х. : Райдер, 2007. – 214 с.

164. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети / (автор передм.) В. А. Смолій. – К. : Варта, 1995. – 557 с.

165. Володимир Мономах (1053–1125). Повчання. Статут Володимира Всеволодовича / [пер. із старослов’ян, упоряд. та передм., С. 3–28, В. Яременко]. – К. : МАУП, 2006. – 311 с.

166. Волошко О. О. Проблема наступності в аграрному законодавстві Української Народної Республіки доби Центральної Ради і Директорії / О. О. Волошко // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Х., 2003. – Вип. 61. – С. 8–16.

167. Воля Олесь Мор: Книга буття України / Воля Олесь Мор. – Канада, Україна : Дорога правди, 1993. – 430 с.

168. Воронов В. І. Джерелознавство історії України : курс лекцій [для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл.] / В. І. Воронов ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 354 с.

169. Воронов В. І. О. М. Лазаревський як історик та археорграф / В. І. Воронов // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 48–67.

170. Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис : в 2 т / О. Воропай. – К. : Оберіг, 1991. – Т. 1. – 455 с. ; Т. 2. – 447 с.

171. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы : в 3 т. Т. 1 : 1620–1647. – М. : АН СССР, 1954. – 583 с.

172. Всеукраїнські Максимовичівські читання : зб. пр. Всеукр. Максимовичівських читань, (Черкаси, 14–15 верес. 2004 р.) / Черкас. нац. ун-т. – Черкаси, 2005. – 238 с.

173. Вячеслав Липинський: З епістолярної спадщини: Лиcти до Д. Дорошенка, І. Кревецького, Р. Метика, О. Назарука, С. Шелухіна / упоряд., авт. вступ. ст. і комент. Т. Осташко, Ю. Терещенко. – К., 1996. – 190 с.

174. Гай-Нижник П. П. Український консерватизм і Гетьманський рух у ХХ ст.: нариси історії становлення та розвитку / П. П. Гай-Нижник // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 43 (№ 1). – С. 15–38.

175. Гайдай Г. Козацький суд [в істор. ракурсі] / Г. Гайдай // Український світ. – 1996. – № 1–3. – С. 20–21.

176. Гай-Нижник П. «Requisitio» Української Центральної Ради – політика революційної доцільності чи державотворчої безпорадності? / Павло Гай-Нижник // Пам’ять століть. – 2006. – № 6. – С. 78–86.

177. Гай-Нижник П. Ярослав Пеленський. Етапи життєвого і наукового шляху / Павло Гай-Нижник // Київська старовина. – 2004. – № 1. – С. 155–162.

178. Гай-Нижник П. П. Особисті ад’ютанти й секретарі П. Скоропадського: (до історії функціонування головної квартири гетьмана України) / П. П. Гай-Нижник // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 106–126.

179. Гай-Нижник П. П. Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі / П. П. Гай-Нижник // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 118–125.

180. Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду Української Держави у період Гетьманату 1918 року / П. П. Гай-Нижник // Фінанси України. – 1996. – № 12. – С. 107–116.

181. Галицько-Волинська держава ХІІ–ХІV ст. : зб. наук. пр. : [у 2 кн.] / упоряд О. С. Кучерук. – Л. : Світ, 2002. – Кн. 1. – 127 с.

182. Галицько-Волинський літопис: Дослідження. Текст. коментар / ред. М. Ф. Котляр ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2002. – 394 с.

183. Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України : матеріали міжнар. ювіл. наук. конф.) / [редкол.: В. Кононенко (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай ; Галич : [Б.в.], 1998. – 345 с.

184. Галіченко М. Проблема застосування синергетичної методології в соціально- гуманітарних науках / Максим Галіченко, Ірина Поліщук // Південний архів : зб. наук. пр. – Херсон, 2010. – Вип. 31–32. – С. 26–34. – (Серія: Історичні науки).

185. Гамбург Л. Формування кадрового складу та визначення спеціалізації статутних судів Лівобережної України в судовій реформі 1760–1763 рр. /Л. Гамбург // Право України. – 2004. – № 6. – С. 106–109.

186. Ганаба С. О. «Людиновимірність» історичних процесів: проблеми методології / С. О. Ганаба // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – № 2. – С. 8–13.

187. Ганжуров Ю. С. Кількісні методи в історичних дослідженнях: досвід і деякі питання методики / Ю. С. Ганжуров // Український історичний журнал. – 1994. – № 4. – С. 30–40.

188. Герасименко Н. О. Листи Д. І. Багалія: з епістолярної спадщини О. М. Лазаревського / Н. О. Герасименко // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 113–121.

189. Гетьман Іван Мазепа: постаті, оточення, епоха : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / відп. ред. В. А. Смолій, відп. секр. О. О. Ковалевська ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України, 2008. – 398 с. – Режим доступу : http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=978-966-02-5042-0.

190. Гетьманат Павла Скоропадського : Історія, постаті, контро версії : Всесоюз. наук. конф., (19–20 трав. 2008 р.) – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с.

191. Гетьмани України : довідкове вид. / ред. Т. М. Телітенко. – К. : Україна, 1995. – 113 с.

192. Гетьмарук М. П. [Рецензія] / М. П. Гетьмарук // Військово-наук. вісник. – 2007. – Вип. 9. – С. 212–217. – Рец. на моногр.: Брехуненко В. А. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року / В. А. Брехуненко ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Наукове т-во ім. Шевченка в Америці. – К. : [Б. в.], 2005. – 367 с.

193. Гирич І «Носитель державної української ідеї»: [Про історичні праці М. Грушевського] / І. Гирич // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 8–9.

194. Гирич І. В’ячеслав Липинський – узасаднювач української державницької ідеї / І. Гирич // Історія в школах України. – 2005. – № 8. – С. 45–50 ; № 9. – С. 44–47.

195. Гирич І. Орест Левицький як суспільний діяч і науковець : до 160-річчя від дня народження / Ігор Гирич // Сучасність. – 2009. – Чис. 3–4. – С. 197–212.

196. Гирич І. Щоденник М. Грушевського як історичне джерело / І. Гирич // Український історик. – 1991–1992. – № 3–4 ; № 1–4. – С. 344–351.

197. Голобородько Ю. Кам’янська Січ: [З історії укр. козацтва] / Ю. Голобородько // Вітчизна. – 1994. – № 3–4. – С. 137–139.

198. Голобородько Я. Речник української національної ідеї: До 140-річчя від дня народження М. Грушевського / Я. Голобородько // Вісник НАН України. – 2006. – № 9. – С. 44–52.

199. Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький – К. : Вища шк., 1994. – 539 с.

200. Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734–1775 рр.) / В. О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 420 с.

201. Голобуцький В. О. Чорноморське козацтво / В. О. Голобуцький; [упоряд., пер. з рос. І. В. Голобуцького ; перед. та післямова П. В. Голобуцького]. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 494 с.

202. Головкін Б. Кримінологічна генеза корисливих убивств найдавніших пам’яток права України-Русі / Б. Головкін // Філософські обрії. – 2004. – № 12. – С. 207–228.

203. Головко В. В. Історіографія кризи історичної науки: укр. контекст / В. В. Головко ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. – 227 с.

204. Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в держ.-політ. розвитку Центр.-Сх. Європи ран. та клас. середньовіччя / О. Б. Головко. – К. : Стилос, 2006. – 574 с.

205. Головко О. Б. Держава Романовичів та Золота Орда (40–50-ті роки ХІІІ ст.) / О. Б. Головко // Український історичний журнал. – 2004. – № 6. – С. 3–16.

206. Головченко В. І. [Рецензія] / В. І. Головченко // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 203–206. – Рец. на кн.: Солдатенко В. Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних прагнень / В. Ф. Солдатенко. – К. : Світогляд, 2005. – 324 с.

207. Голосніченко Д. Розподіл повноважень державних органів і посадових осіб за конституцією Пилипа Орлика / Дмитро Голосніченко // Юридична Україна. – 2008. – № 3. – С.4–6.

208. Голубєв В. Ф. Сільська община (громада) ХІV–ХVІІІ ст. в українській історіографії / В. Ф. Голубєв // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 139–152.

209. Голобуцький В. В. Соціально-економічна політика гетьманської адміністрації (1648–1657рр.) / В. В. Голобуцький // Український історичний журнал. – 1979. – № 1. – С. 25–35.

210. Голубко В. Армія Української Народної Республіки: Утворення та боротьба за державу / В. Голубко. – Л. : Кальварія, 1997. – 275 с.

211. Гончар О. М. І. Костомаров і М. П. Погодін: науковий диспут в епістолярному розрізі / Ольга Гончар // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 68–77.

212. Гончар О. Т. Микола Костомаров у пошуках історичного портрета Івана Мазепи: (за епістолярними джерелами) / О. Т. Гончар // Український історичний журнал. – 1993 – № 1. – С. 190–198.

213. Гончарук В. П. Питання парламентаризму в творчій спадщині Юліана Бачинського / В. П. Гончарук // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – № 47. – С. 34–38. – (Сер. Філософія. Політологія).

214. Гончарук П. Кирило-мефодіївці про значення Переяславської ради для історії українського народу / Петро Гончарук // Київська старовина. – 2004. – № 1. – С. 34–42.

215. Гончарук П. Провісник української конституційної державності: (до 335-річчя від дня народження Пилипа Орлика) / П. Гончарук // Київська старовина. – 2007. – № 6. – С. 11–29.

216. Горак В. С. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П Скоропадського / В. С. Горак // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 110–122.

217. Горак В. С. Літопис української революції. Книга П. О. Христюка «Замітки і матеріали до історії революції»: історіографічний аналіз / В. С. Горак. – К. : Ін-т історії України, 2005. – 103 с.

218. Горєлов М. Микола Міхновський – борець за національну державу / М. Горєлов // Дніпро. – 1997. – № 3–4. – С. 89–107.

219. Горєлов М. Є. Дмитро Донцов: штрихи до політичного портрета / М. Є. Горєлов // Український історичний журнал. – 1994. – № 5. – С. 78–86 ; № 6. – С. 89–97.

220. Горобець В. «Волимо царя східного...». Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / В. Горобець – К. : Критика, 2007. – 462 с.

221. Горобець В. Влада та соціум гетьманату: дослід. з політ. і соц. історії ранньомодерної України / Віктор Горобець ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України, 2009. – 270 с.

222. Горобець В. М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини ХVІ – першої чверті ХVІІІ ст. / В. М. Горобець. – К. : Ін-т історії України, 1995. – 560 с.

223. Горобець В. М. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654–1665 / В. М. Горобець. – К. : Ін-т історії України, 2001. – 533 с.

224. Горобець В. М. Запорозький кіш в політичній структурі козацької України (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) / В. М. Горобець // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України. – К., 1997. – С. 33–44.

225. Горобець В. М. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50 х рр. ХVІІ ст.: вплив суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформації регіональних геополітичних процесів / В. М. Горобець // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 16–47.

226. Горобець В. М. Іван Нечай та українсько-російські змагання за Білорусь (1654–1659 рр.) / В. М. Горобець // Український історичний журнал. – 1998. – № 1. – С. 34–39 ; № 2. – С. 26–36.

227. Горобець В. М. Московський договір гетьмана І. Брюховецького 1665 р. / В. М. Горобець // Український історичний журнал. – 2003. – № 6. – С. 39–51.

228. Горобець В. Незнайома Кліо: Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / В. Горобець, Т. Чухліб ; наук. ред. В. Смолій [Ін-т історії України НАН України]. – К. : Наук. думка, 2004. – 309 с.

229. Горобець В. М. Політичний устрій українських земель другої половини ХVІІ–ХVІІІ століть: Гетьманщина, Запорожжя, Слобожанщина, Правобережна Україна: (Спроба структурно-функціонального аналізу) / В. М. Горобець ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2000. – 95 с.

230. Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І / В. М. Горобець ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1998. – 321 с.

231. Горобець В. М. Структура врядування та соціальне дисциплінування в південних полках Гетьманату : (За матеріалами ревізії Полтав. полку 1719, 1721, і 1732 рр.) / В. М. Горобець // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 49–67.

232. Горобець В. М. Україна: Від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи. 1578–1616 / Віктор Горобець. – К. : Кріон, 2010. – 191 с.

233. Горошко С. Богдан Хмельницький: дискусійні питання, проблеми судження / Степан Горошко. – Жашків : С. І. Горошко, 2008. – 215 с.

234. Гоцуляк В. В. Гортаючи сторінки...: Думки про «Історію України-Руси» Михайла Грушевського і українська історіографія 80-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. / В .В. Гоцуляк. – Черкаси : Облредвидав «Сіяч». 1996. – 255 с.

235. Гошко Т. Магдебурзьке право Львова (ХІV – ХVІІ ст) / Т. Гошко // Ї: Незалежний культурологічний часопис. – 2003. – № 29. – С. 80–87.

236. Гошко Т. Д. Іван Крип’якевич – ініціатор співпраці галицьких дослідників із ВУАН / Т. Д. Гошко // Український історичний журнал. – 2010.– № 4. – С. 128–142.

237. Гошуляк І. Історичне значення української революції 1917–1920 рр. та причини її поразки / Іван Гошуляк // Пам’ять століть. – 2002. – № 3. – С. 18–33.

238. Гошуляк І. Історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акту Злуки / Іван Гошуляк // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С. 4–27.

239. Гошуляк І. Проблеми соборності України (ідейні засади, спроби реалізації) / І. Гошуляк // Пам`ять століть. – 1997. – № 5. – С. 2–8.

240. Гошуляк І. Л. [Рецензія] / І. Л. Гошуляк // Український історичний журнал. – 2002. – № 2. – С. 135–137. – Рец. на кн.: Українська революція і державність (1917–1920 рр.) : наук.-бібліографічне вид. / Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; [редкол. : О. С. Онищенко (голова) та ін., уклад. А. Л. Панова, В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бєляєва та ін., наук. ред В. Ю. Омельчук. – К., 2001. – 816 с.

241. Гошуляк І. Л. Про причини поразки Центральної Ради / І. Л. Гошуляк // Український історичний журнал. – 1994. – № 1. – С. 31–44.

242. Грабовський С. Переяславська рада: міф і його відлуння / Сергій Грабовський // Сучасність. – 2004. – № 1. – С. 68–78.

243. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 607 с.

244. Грабовський С. І. Що принесла Україні Переяславська Рада? / С. І. Грабовський. – К. : Стилос, 2003. – 62 с.

245. Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине 1918–1919 годы: очерки о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских восстаниях / А. Грациози. – М., 1997. – 199 с.

246. Грицак Я. Драгоманов, Франко і дилема українського соціалізму / Я. Грицак // Штрихи до портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. праць. – К., 1991. – С. 75–83.

247. Грицак Я. Чи була школа Грушевського? / Я. Грицак // Михайло Грушевський і Львівська історична школа : матеріали конф., (Львів, 24–25 жовт. 1992 р.). – Нью-Йорк ; Львів, 1995. – С. 138–152.

248. Грицак Я. Чому зазнала поразки українська революція?: ( Фрагменти «Історія України ХІХ―ХХ ст.: Творення модерної нації») / Я. Грицак // Генеза. – 1996. – № 1. – С. 124–131.

249. Грицак Я. Як викладати історію України після 1991 року? / Я. Грицак // Українська історична дидактика. Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії) : зб. наук. ст. – К., 2000. – С. 63–75.

250. Грицак Я. Й. Нарис історії України: Формування модерної укр. нації ХІХ–ХХ ст. : [навч. посіб. для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак., вчителів] / Я. Й. Грицак. – К. : Генеза, 1996. – 356 с.

251. Гриценко А. П. Документи фонду Генерального секретарства народної освіти як джерело з історії національно-культурного відродження (1917 рік) / А. П. Гриценко // Український історичний журнал. – 1997. – № 3. – С. 65–78.

252. Гриценко І. С. Кодифікація адміністративного права в історії державотворення в Україні та її перспективи / І. С. Гриценко // Україна Соборна : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 75–79.

253. Гришко В. Історія українського цивільного права / В. Гришко // Енциклопедія українознавства: Загальна частина. Перевидання в Україні / Ін-т української археографії НАН України. – К., 1995. – С. 653–660.

254. Грищук М. В. Формування теоретичних концепцій розвитку місцевого самоврядування на українських землях: політико-правова ретроспекція проблеми / М. В. Грищук // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2009. – Вип. 43 : Юридичні і політичні науки. – С. 715–719.

255. Грінченко Б. Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні в ХІХ – початок ХХ ст. : Вип. 1 / Б. Грінченко ; упоряд. А. Жуковський. – К. : Ін-т укр. археографії НАН України, 1994. – 288 с.

256. Гром В. Переяславська рада 1654 року в українській зарубіжній історіографії / В. Гром, В. Цибульський // Історія українського середньовіччя: козацька доба : зб. наук пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 71–84.

257. Грон В. В. Історіографічні дослідження на сторінках «Українського історика»: (1965–1991 рр.) / В. В. Грон // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 80–84.

258. Грушевский М. Вопрос об украинских кафедрах и нужды украинской науки / М. Грушевский. – К. : [Б.и.], 1907. – 48 с.

259. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – К. : Знання України, 1991. – 240 с.

260. Грушевський М. С. На порозі Нової України: Гадки і мрії / М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1991. – 121 с.

261. Грушевський М. С. Щоденник (1888–1894 рр.) / підготовка до вид., перед. слово, упоряд., комент. і післямова Л. Зашкільняка ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Центр держ. іст. арх. України, м.Львів. – К., 1997. – 260 с.

262. Гулянович Г. Д. З`їзд народів Росії у Києві (вересень 1917) / Г. Д. Гулянович // Український історичний журнал. – 1994. – № 6 – С. 83–86.

263. Гунчак Т. Переяславська рада: між історією і легендою / Тарас Гунчак // Сучасність. – 2004. – № 4. – С. 107–109.

264. Гунчак Т. Г. Україна: [ Нариси політ. розвитку укр. спільноти] / Т. Г. Гунчак. – К. : Дніпро, 2005. – 380 с.

265. Гурбик А. Полковник Антон Жданович: [Про сотника реєстр. Чигир. полку] / А. Гурбик // Пам’ять століть. – 1998. – № 3. – С. 41–60.

266. Гурбик А. Правові відносини та судочинство в Запорізькій Січі / А. Гурбик // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 500-річчю укр. козацтва 1991 р. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 157–162.

267. Гурбик А. О. Виникнення Запорізької Січі (хронологічний та територіальний аспекти проблеми) / А. О. Гурбик // Український історичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 3–17.

268. Гурбик А. О. Київський полковник Антон Жданович: Полковники Війська Запорозького. / А. О. Гурбик // Український історичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 130–139.

269. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII – XVIIIст.: кордони, населення, право / О. Гуржій. – К. : Основи, 1996. – 223 с.

270. Гуржій О. Як запорожці в Петра І «вольності» виборювали / О. Гуржій // Київська старовина. – 1997. – № 5. – С. 12–23.

271. Гуржій О. І. [Рецензія] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2002. – № 2. – С. 104–114. – Рец. на кн.: Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою 1654–1665 / В. Горобець ; Ін-т історії України НАН України, Наук.-дослід. ін-т козацтва. – К., 2001. – 533 с.

272. Гуржій О. І. «Український історичний журнал»: півстоліття в науці / О. І. Гуржій, О. М. Донік // Український історичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 6–18.

273. Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський / О. І. Гуржій ; Ін-т історії України НАН України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – К. : Ін-т історії України, 1998. – 206 с.

274. Гуржій О. І. Гетьманська Україна / О. І. Гуржій. Т. В. Чухліб ; [заг. ред. В. А. Смолій]. – К. : Альтернативи, 1999. – 303 с.

275. Гуржій О. І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України: (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) / О. І. Гуржій ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України, 1994. – 105 с.

276. Гуржій О. І. Іван Богун: деякі міфи та реальність / О. І. Гуржій // Український історичний журнал. – 1998. – № 1. – С. 99–111.

277. Гуржій О. І. Історія України: нове бачення : у 2 т. / О. І. Гуржій, Я. Д. Ісаєвич, М. Ф. Котляр та ін. / за ред. В. А. Смолія. – К. : Україна, 1995. – Т. 1. – 350 с.

278. Гуржій О. І. Переяславська рада в оцінці сучасників / О. І. Гуржій // Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків. – К., 1995. – С. 50–52.

279. Гуржій О. І. Право в Українській козацькій державі (Друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) / О. І. Гуржій ; Ін-т історії України НАН України. – К. : [Б. в.], 1994. – 47 с.

280. Гуртовий Г. О Волинь – край козацький : [іст.-краєзн. нарис]. / Г. О. Гуртовий. – Луцьк : ВОРВР «Надстир», 2000. – 350 с.

281. Гусєв В. Закон Центральної ради «Про персонально-національну автономію»: передумови прийняття, історія, уроки / Віктор Гусєв // Наукові записки / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2007. – Вип. 34 : Курасовські читання. – 2006. – С. 356–367.

282. Давня історія України : в 3 т. / редкол. : П. П. Толочко (голова) та ін. – К. : Ін-т археології НАН України, 2000. – Т .3 : Слов’яно-Руська доба. – 695 с.

283. Дан О. Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648–1676 рр.) / О. Ю. Дан / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Музей гетьманства. – 2-е вид. – К. : Стилос, 2004. – 287 с.

284. Дан О. Ю. Вінниччина козацька: Історія Вінниц. козацького полку / О. Ю. Дан, В. В. Кривошея ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Музей гетьманства. – К. : Стилос, 2004. – 202 с.

285. Даниленко В. Українська наука і зарубіжний світ / В. Даниленко // Третій міжнародний конгрес українців, (26–29 верес. 1996 р.). – Х., 1996. – С. 172–173.

286. Даниленко В. М. [Рецензія] / В. М. Даниленко, П. М. Бондарчук // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 153–156. – Рец. на моногр.: Солдатенко В. Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника / В. Ф. Солдатенко. – К. : Пошук.-вид. агентство «Книга пам’яті України», 2002. – 352 с.

287. Даниленко В. М. Академік Степан Смаль-Стоцький: Життя і діяльність / В. М. Даниленко, О. В. Добржанський ; Чернів. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича та ін. – К. ; Чернівці : Ін-т історії України НАН України, 1996. – 232 с.

288. Дацків І. Б. Дипломатичні відносини між країнами Антанти та представниками Української Держави гетьмана Павла Скоропадського у працях українських дослідників / І. Б. Дацків // Історична пам’ять : наук. зб. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 159–165.

289. Дацків І. Б. Міжнародна діяльність Західноукраїнської Народної Республіки / І. Б. Дацків // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 43 (№ 1). – С. 39–45.

290. Дашкевич Р. Україна вчора і нині: Нариси, виступи, есе. – К. : Ін-т укр. археографії НАН України, 1993. – 192 с.

291. Дашкевич Я. Дорогами української Кліо: про стан історичної науки в Україні / Я. Дашкевич // Пам’ять століть. – 1996. – № 3. – С. 2–9.

292. Дашкевич Я. М. Грушевський – історик народницького чи державницького напрямку? / Я. Дашкевич // М. Грушевський і сучасна історична думка : матеріали наук. конф. – Л., 1998. – С. 5–30.

293. Дашкевич Я. Павло Тетеря, незрозумілий гетьман (1662–1665) / Я. Дашкевич // Неопалима купина. – 1995. – № 1–2. – С. 81–100.

294. Дашкевич Я. Українські землі в часах Галицько-волинської державності (кінець Х – середина ХІV ст.) / Ярослав Дашкевич // Пам’ять століть. – 2002. – № 4. – С. 3–21.

295. Дашкевич Я. Р. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Р. Дашкевич. – 2-ге, виправ. й допов. вид. – Л. : Піраміда, 2007. – 807 с.

296. Дашкевич Я. Р. Стан і напрями джерелознавчих та історіографічних досліджень історії України (Друга половина ХІХ – ХХ ст.). – К. : [Б. в], 1994. – 43 с.

297. Демиденко Г. Г. Принципи формування органів публічної влади за Конституцією Пилипа Орлика / Г. Г. Демиденко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 11. – С. 37–44.

298. Демченко Т. М. Грушевський і НТШ: Нове поповнення Грушевськіяни / Тамара Демченко // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5. – С. 171–175. – Рец. на кн.: Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Шевченка. 1892–1934 / Л. Винар. – Нью-Йорк ; Дрогобич ; Л. : Укр. іст. т-во, 2006. – Т 8. – 384 с.

299. Денисенко А. Істориками, як і поетами, народжуються: [Про О. М. Лазаревського] / Анатолій Денисенко // Пам’ять століть. – 2004. – № 5. – С. 80–97.

300. Денискіна Г. Діалогічність наукових праць Михайла Драгоманова: (на прикл. «Чудацьких думок про українську національну справу») / Ганна Денискіна // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 7–8. – С. 71–73.

301. Денисов В. Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України / В. Денисов // Право України. – 2008. – № 11. – С. 131–136.

302. Депенчук Л. Богдан Кістяківський: [Український філософ, правознавець, публіцист] / Лариса Депенчук. – К. : Основи, 1995. – 172 с.

303. Депенчук Л. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова / Л. П. Депенчук, М. І. Лук. – К. : Український Центр духовної культури, 1999. – 208 с.

304. Дерев’янко С. ЗУНР в українській історіографії / С. Дерев’янко, А. Панчук // Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 28–35.

305. Десять документів до історії Стародубщини і Стародубського полку ХVІІ – ХVІІІ ст / підгот. до друку і передм. Ю. Мицика // Сіверянський літопис. – 1996. – № 1. – С. 103–109.

306. Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення : наук. зб. [міжнар. наук. конф., (Бердянськ, 24–25 трав. 2001 р.) / ред. В. Смолій (голова) та ін]. – К. : Ін-т історії України, 2003. – 431 с.

307. Джеджула Ю. А. Таємна війна Богдана Хмельницького : іст.-докум. оповідь / Юрій Джеджула. – К. : Молодь, 1995. – 223 с.

308. Джерела до історії України–Руси : в 12 т. Т. 12 : Матеріали до історії української козаччини / Комісія Археографічна наук, Т-ва ім. Шевченка ; ред. та перед. М. Грушевського / під ред. М. Грушевського: Акти доби Хмельниччини. 1648–1657 рр. Львів: Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка (упоряд.) ; НАН України. – К. : Ін-т історії України, 1996. – 194 с.

309. Джерела з історії Полтавського полку (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.) / упоряд., підготов. до друку та передм. В. О. Мокляка ; Упр. культури і туризму Полтав. облдержадмін., Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Полтав. краєзнав. музей. – Полтава : АСМІ, 2007. – Т. 1 : Компути та ревізії Полтавського полку: Компут 1649 р. Компут 1718 р. – 399 с.

310. Джерела конституційного права України / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скривник та ін. ; відп. Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. –К. : Наук. думка, 2010. – 709 с.

311. Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України: теорія і методи : міжвуз. зб. наук. пр. / М. П. Ковальський та ін. (відп. ред.) ; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1995. – 204 с.

312. Джиджора І. До історії Генеральної Військової Канцелярії / І. Джиджора // Записки наук. т-ва ім. Шевченка. – Т. 151. – Л., 1931. – С. 39–51.

313. Дзейко Ж. Правовий статус вищих органів державної влади періоду Гетьманщини / Ж. Дзейко // Розбудова держави. – 1996. – № 3. – С. 48–52.

314. Дзира І. Козацьке літописання 30-х – 80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчі та історіографічні аспекти / І. Дзира ; Ін-т історії України НАН України. – К., 2006. – 566 с.

315. Дзира Я. Авторитет нації: І. Виговський як реформатор українського правопису та основоположник національної діалектології / Я. Дзира // Київ. – 1997. – № 11–12. – С. 133–151.

316. Дзира Я. Михайло Грушевський та українське козацьке літописання ХVII- XVIIIст. / Я. Дзира // Український історик. – 1991–1992 – № 110–115. – С. 130–146.

317. Дзюба І. Книга для вдумливого читача / Іван Дзюба // Українське слово. – 2003. – 4–10 груд. (Чис. 49). – С. 15. – Рец. на кн.: Лукінюк М. В. Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / М. В. Лукінюк. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 576 с.

318. Дзюба І. Між культурою і політикою / І. Дзюба ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К. : Сфера, 1998. – 372 с.

319. Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. М. Дзюба. – [2-ге вид., допов.]. – К. : Києво–Могилян. акад., 2010. – 330 с.

320. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки, 1918–1920 рр. : документи і матеріали : у 2 т. / упоряд. В. Верстюк та ін. ; редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) та ін., [передм, С. 5–32. В. Ф. Вестюк, прим. О. Д. Бойко] ; Ін-т історії НАН України, Цент. держ. арх. вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучас. укр. історії (Філадельфія). – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. – Т. 1. – 2006. – 687 с.

321. Дідківська Г. Олександр Шульгин [історик-соціолог] / Г. Дідківська // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 5–6. – С. 65.

322. Діптан І. І. «Полонофільство» Івана Виговського: Міфи та реальність / Ірина Діптан // Історична пам’ять : наук. зб. / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 4–31.

323. Діяк І. В. Українська національна ідея: Шлях до Великої України / І. В. Діяк. – К. : ПП «Укрполіграфсервіс». 2005. – 335 с.

324. Дмитерко Р. Україна ХVІІ ст. очима Павла Алепського / Р. Дмитерко // Дзвін. – 1996. – № 8. – С. 124–126.

325. Дмитренко М. А. Національна ідея як інноваційна стратегія розвитку держави / М. А. Дмитренко // Трибуна. – 2007. – № 5–6. – С. 24–26.

326. Дмитрієнко І. В. Правові свідомість та культура «Руської Правди» у світлі актуальних підходів до їх вивчення / І. В. Дмирієнко // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2008. – Вип. 42 : Юридичні і політичні науки. – С. 67–77.

327. Дмитрієнко М. Ф. [Рецензія] / М. Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 210–213. – Рец. на кн.: Епістолярна спадщина Д. І. Яворницького / упоряд С. В. Абросимова та ін. ; вступ. ст. В. С. Абросимової. – Дніпропетровськ, 1999. – 460 с.

328. Дмитрієнко М. Ф. 80-річчя від дня народження [вченої-історика] О. М. Апанович / М. Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 71–86.

329. Дмитрієнко Ю. М. Тенденції становлення правосвідомості княжої доби як республіканської / Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека .– 2006. – Т. 5, № 3. – С. 19–22.

330. Дмитрушко В. М. Парламентаризм в Україні другої половини ХІХ ст. – 1920 р. : історіографія / В. М. Дмитрушко, А. П. Коцур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Переяслав-Хмельниц. держ. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С., 2009. – 232 с.

331. До питання форм державного правління в Україні: пошук моделі. Інтерв’ю провідних учених-правознавців головному редакторові журналу «Право України»; [вступне слово головного редактора] // Право України. – 2009. – № 10. – С. 4–37.

332. Доба Богдана Хмельницького: (До 400-річчя від дня народж. великого гетьмана) : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України ; [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1995. – 285 с.

333. Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: міфи і реалії : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., (7–8 листоп. 2008 р.) / [редкол.: В. А. Смолій, В. П. Андрущенко (співголови) та ін ]. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Батурин : [Б. в.], 2009. – 316 с.

334. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. С. О. Павленко. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 1144 с.

335. Добриця О. П. Князі Чернігівські / О. П. Добриця ; ред. В. Сапон; худож. Є. Зотова. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 79 с.

336. Довбня В. А. Січові стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917–1920 років: Організаційні та правові засади діяльності / В. А. Довбня ; наук. ред. П. П. Михайленко. – К. : Вид.-полігр. Підприємство «Текст», 2002. – 217 с.

337. Довнар-Запольский М. Политический строй древней Руси. Вече и князь / М. Довнар-Запольский. – М. : Т-во И. Д. Сытина, 1906. – 64 с.

338. Договори і постанови прав та вольностей військових між ясновельможним його милістю паном Филипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, між генеральними особами, полковниками, і тим же Військом Запорозьким на спільній з обох боків раді затверджені та при вільній елекції формальною присягою від того ж ясновельможного Гетьмана підтверджені року 1710 місяця квітня дня 5: Факсиміле україномовного оригіналу [Електронний ресурс] / НАН України. Інститут історії України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Електрон. Текст. Дані. – Режим доступу : http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=konst_P_Orl.

339. Документи Богдана Хмельницького (1648–1657) / упоряд. І. П. Крип’якевич, І. Бутич ; Ін-т суспільних наук АН УРСР. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 739 с.

340. Документи російських архівів з історії України / упоряд. Л. Войтович та ін.; [передм. С. Ісаєвича та ін.] ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та ін. – Л. : ІV, 1998. – Т. 1 : Документи до історії запорозького козацтва. 1613–1620 рр. – 440 с.

341. Домбровський О. Михайло Грушевський і київська наукова традиція / О. Домбровський // Український історик. – 1986. – № 3–4. – С. 133–135.

342. Дорожицький П. Олександр Шульгин та формування міжнаціональної політики українського уряду доби визвольних змагань / П. Дорожицький, С. Кот // Самостійна Україна. – 1999. – Р. LІ, ч. 3. – С. 23–32.

343. Дорошенко Д. Глухів, столиця гетьманська / Д. Дорошенко // Літопис Червоної Калини. – 1994. – № 10–12. – С. 48–49.

344. Дорошенко Д. І. (1882–1951). Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки) : в 4 ч. / Д. І. Дорошенко. – К. : Темпора, 2007. – 630 с.

345. Дорошенко Д. І. Історія України 1917–1923 рр. : у 2 т. / Д. І. Дорошенко ; упоряд., авт. передм. та коментар. К. Ю. Галушко. – К. : Темпора, 2002. – Т. 1 : Доба Центральної Ради. – 320 с.

346. Дорошенко Д. І. Історія України 1917–1923 рр. : у 2 т. / Д. І. Дорошенко ; упоряд. авт. передм. та коментар. К. Ю. Галушко]. – К. : Темпора, 2003. – Т. 2 : Українська Гетьманська держава 1918 року. – 351 с.

347. Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право / Д. І. Дорошенко. – К. : Українознавство, 1996. – 258 с.

348. Доценко А. Микола Міхновський – теоретик і практик українського націоналізму: витоки та джерела українського націоналізму / Анатолій Доценко // Самостійна Україна. – 2009. – Річник 61, чис. 2. – С. 35–39.

349. Доценко О. Г. Український суспільно-політичний рух у другій половині ХІХ ст. / О. Г. Доценко, Л. Г. Іванова ; Київ. міжнар ун-т, Київ. нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : КиМУ, 2010. – 268 с.

350. Драгоманов М. П. Вибрані праці : [у 3 т., 4 кн. / редкол. В. П. Андрущенко (голова) та ін.]. – К. : Знання України, 2007. – Т. 1, кн. 2 : Історія. Публіцистика. Політологія / [упоряд. та прим. В. Ф. Погребенника ]. – 271 с.

351. Древніцький Ю. Громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського / Юрій Древніцький // Українська біографістика. – 2008. – Вип.4. – С. 192–203.

352. Дробот І. «Ніхто нам не збудує держави, коли самі її не збудуємо»: Укр. держава в наук.-практ. розгляді В. Липинського / Іван Дробот // Пам’ять століть. – 2006. – № 2. – .С. 155–164.

353. Друмов В. Українська Гетьманська Держава 1918 р. у висвітленні зарубіжної історіографії / Валерій Друмов, Валентина Шкварець // Останній Гетьман : ювілейний зб. пам’яті Павла Скоропадського 1873–1945 рр. / Ценр суспільних досліджень ім. В. Липинського, Ін-т укр. археографії АН України. – К., 1993. – С. 113–122.

354. Дубина О. Геополітичні креслення гетьмана Мазепи / Олександр Дубина // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6. – С. 12–35.

355. Духопельников В. М. Крещение Руси / В. М. Духопельников. – Х. : Фолио, 2009. – 119 с.

356. Еванс Р. Дж. На захист історії / Ричард Дж. Еванс ; пер. з англ. В. Дмитрук. – Л. : Кальварія, 2008. – 293 с.

357. Екельчик С. История Украины: становление современной нации / Сергей Екельчик ; [пер. с англ. Н. Климчука]. –К. : К.И.С., 2010. –395 с.

358. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні / Ін-т укр. археографії НАН України. – К., 1995. – 800 с.

359. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького / [уклад. С. В. Абросимова та ін.; за заг. ред. А. Н. Стежара] ; Дніпропетр. Іст. музей ім. акад. Д. І. Яворницького. – Дніпропетровськ : Вид.-творч. центр «Гамалія», 1997–1999. – Вип. 1 : Листи вчених до Д. І. Яворницького. – 1997. – 885 с. ; Вип. 2.: Листи діячів культури до Д. І. Яворницького/ [за заг. ред. Н. І. Капустіної]. – 1999. – 459 с.

360. Ерофеев Н. Д. Современная отечественная историография русской революции 1917 года / Н. Д. Ерофеев // Новая и новейшая история. – 2009. – № 2. – С. 92–108.

361. Етнічна історія давньої України / [П. П. Толочко (керівник авт. кол.), Д. Н. Козак, О. П. Моця та ін.] ; Ін-т археології НАН України. – К. : Ін-т археології НАН України, 2000. – 276 с.

362. Єгоров В. В. До питання про історіографічну концепцію М. І. Костомарова / В. В. Єгоров // Південний архів : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип. 24. – С. 8–20. – (Історичні науки).

363. Єкельчик С. «Класократичні» мріяння [укр. історика] В. Липинського / С. Єкельчик // Наука і суспільство. – 1993. – № 11–12. – С. 24–28.

364. Ємченко О. Многотрудні дороги до ринку [за часів Київської Русі] / О. Ємченко // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1997. – Січ. – С. 32–34.

365. Єрмолаєв В. Віче в Київській Русі – важлива складова державного механізму / В. Єрмолаєв // Право України. – 2003. – № 3. – С. 136–141.

366. Єрмолаєв В. М. До питання про перший український парламент – Українську Центральну Раду / В. М. Єрмолаєв // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 60–66.

367. Єрмолаєв В. М. Про представницькі органи державної влади та місцевого самоврядування за Конституцією Пилипа Орлика / В. М. Єрмолаєв // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 11. – С. 45–54.

368. Єфименко Г. Г. Роль «Українського історичного журналу» у висвітленні «білих плям» історії України (1988–1991 рр.) / Г. Г. Єфименко // Український історичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 93–118.

369. Жванко Л. Українська Центральна Рада і біженці Першої світової війни / Л. Жванко // Київська старовина. – 2009. – № 4. – С. 46–64.

370. Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М.С. Грушевського на еміграції 1919–1924 рр. / Аркадій Жуковський // Український історичний журнал. – 2002. – № 1. – С. 97–125.

371. Жулинський М. Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення / Микола Жулинський // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 9–13.

372. Журавель М. В. Порядок обрання Гетьмана на Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст / М. В. Журавель // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2009. – Вип. 43 : Юридичні і політичні науки. – С. 168–173.

373. Журавський В. С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / В. С. Журавський, В. О. Серьогін, О. Н. Ярмиш. – К. : Ін Юре, 2003. – 671 с.

374. Журавський В. С. Становлення та розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) / В. С. Журавський. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 344 с.

375. Журба О. Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей / Олег Журба // Регіональна історія України : зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 47–58.

376. Журбелюк Г. Сторінки розвитку політико-правової культури України / Г. Журбелюк // Київска старовина. – 2007. – № 1. – С. 43–58.

377. З епістолярної спадщини академіка Д. І. Яворницького / підгот. С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. П. Перкова // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 114–165.

378. З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи : [зб. містить 85 вперше опублікованих листів] / Ін-т історії України НАН України ; упоряд. та авт. передм. В. В. Станіславський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1996. – 191 с.

379. З листа В. І. Вернадського до М. П. Василенка про шляхи організації Української Академії наук. 18 травня 1918 р. м. Полтава // Історія Академії наук України. 1918–1923 : Документи і матеріали. – К., 1993. – С. 22.

380. Заболотна І. Історіографія життя та наукової спадщини І. П. Крип’якевича / Інна Заболотна // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Ін-т історії України. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 201–217.

381. Загорний І.А. Короткий нарис української історіографії / І. А. Загорний. – К. : Варта, 2007. – 196 с.

382. Задунайська Січ : [зб. наук. ст. / А. Д. Бачинський, О. А. Бачинська, Ф. К. Вовк та ін]. – Одеса : ОКФА, 1998. – 320 с.

383. Задунайський В. В. Козацькі традиції та становлення української національної ідеї / В. В. Задунайський // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 3. – С. 289–290.

384. Задунайський В. В. Роль козацько-лицарської спадщини у визначенні української національної ідеї / В. В. Задунайський // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 4. – С. 80–85.

385. Заїка Г. Петро Іванович Іваненко (Петричевський)― «політичний авантюрист» чи «гарячий малоросійський патріот»?: [Про ватажка козац. повстання на Запоріжжі у першій половині 90-х рр. ХVІІ ст.] / Г. Заїка // Козацькі старожитності Полтавщини : зб. наук. пр. – Полтава, 1994. – Вип. 2. – С. 83–108.

386. Закон про громадянство Української Народної Республіки // Архіви України. – 1992 – № 1–3. – С. 67–70.

387. Замлинський В. Микола Костомаров : «Наша Південна Русь має скласти окреме, громадянське ціле...» / В. Замлинський, Ю. Левенець // Віче. – 1994. – № 12. – С. 123–135.

388. Замлинський В. О. (1930–1993). Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський ; [вступ. С. 3–22, І. Войцехівська, С. Севрюк] ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ, 2008. – 287 с.

389. Заруба В. Великий історіограф : [до 140-річчя від дня народж. історика, письменника, громадського діяча Д. Яворницького] / В. Заруба // Київська старовина. – 1996. – № 1. – С. 3–9.

390. Заруба В. М. Запорізька Січ і державна візія Богдана Хмельницького / В. М. Заруба // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 3. – С. 334–337. – Рец. на кн.: Стороженко І. Богдан Хмельницький і Запорізька Січ кінця ХVІ – середини ХVІІ століть / Іван Стороженко. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2007. – Кн. 2: Генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі. – 415 с.

391. Заруба В. М. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882–1952) : монографія / В. М. Заруба. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2004. – 455 с.

392. Заруба В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. для судентів вищих навч. закл. / В. М. Заруба ; Юридична академія. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

393. Заруба В. М. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті ХVІІ століття : монографія / В. М. Заруба ; М-во внутр. справ. України, Юрид. акад. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД : Юрид. акад. МВС України, 2003. – 462 с.

394. Захарченко П. П. Історія держави та права України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Захарченко, О. В. Кузьминець ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Ун-т «Україна», 2004. – 207 с.

395. Захарчук А. С. До проблеми становлення ідеї української державності: дослідження феномена крізь призму політичної антропології / А. С. Захарчук // Держава і право : зб. наук. пр. : Вип. 37. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2007. – С. 120–125.

396. Зашкільняк Л. О. Сучасна світова історіографія : посіб для студ. іст. спец. ун-тів / Л. О. Зашкільняк ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л. : ПАІС, 2007. – 308 с.

397. Зашкільняк Л. О. Україна між Польщею й Росією: історіографія та суспільна свідомість / Л. О. Зашкільняк // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 93–113.

398. Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / [упоряд та пер. В. Крекотень та ін.]. – К. : Дніпро, 2006. – 967 с.

399. Зборовський А. Козаки – не загарбники / Анатолій Зборовський // Укр. газ. Плюс. – 2005. – 15–21 верес. – С. 9. – Рец. на кн.: Нудьга Г. Республіка козаків / Григорій Нудьга. – К. : Варта, 2005. – 99 с.

400. Злупко С. Нове слово про Західно-Українську Народну Республіку / Степан Злупко // Дзвін. – 2005. – № 9. – С. 148–149. – Рец. на кн.: Тищик Б. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права / Борис Тищик. – Л. : Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

401. Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам’ять : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, Полтава 15–17 жовт. 2008 р.) / редкол.: В. Брюховецький (голова) та ін. – К. : Темпода, 2008. – 486 с.

402. Іванов В. М. Історія держави і права : навч. посіб. / В. М. Іванов. – К. : Атіка, 2003. – 416 с.

403. Іванова Л. Державницька концепція М. Костомарова / Людмила Іванова // Історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 27–35.

404. Іванченко Р. Переяслав: велич і драма української козацької державності / Раїса Іванченко // Київ. – 2004. – № 1–2. – С. 133–140.

405. Іванченко Р. П. Державницька ідея давньої Руси-України : монографія / Р. П. Іванченко. – 3-е вид. – К. : Смолоскип, 2007. – 372 с.

406. Іванченко Р. П. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Р. П. Іванчеко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-е вид. перероб. і доп. – К. : МАУП, 2007. – 622 с.

407. Іванченко Р. П. Київська Русь: початки Української держави : посіб. з історії / Р. П. Іванченко. – К. : Всеукр. т-во «Просвіта» імені Тараса Шевченка, 1995. – 93 с.

408. Іванченко Р. П. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці ІХ–ХІІІ ст. (крізь призму концепцій «Повісті минулих літ») : монографія / Р. П. Іванченко ; Київ. міжнар. ун-т. – К. : КиМУ, 2005. – 175 с.

409. Іващенко В. А. Еволюція нормативно-правової бази податкової політики Центральної Ради та Гетьманату в українському селі (жовтень 1917 – грудень 1918 рр.) / В. А. Іващенко, О. М. Тараненко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 18. – С. 148–153.

410. Ідзьо В. С. Ранньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на території України / В. С. Ідзьо. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Л. : Сполом : Радіо Воскресіння. 2004. – 286 с.

411. Ідзьо В. С. Українська держава в ІХ – ХІІІ століттях / В. С. Ідзьо. – Л. : Сполом, 2004. – 414 с.

412. Ідзьо В. С. Українська держава в ХІІІ столітті. / В. С. Ідзьо. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 1999. – 319 с.

413. Інкін В. Інститут співприсяжництва та громадські сільські суди в галицькій звичаєвій практиці ХVІ – ХVІІІ ст. порівняно з Руською правдою / В. Інкін // Україна модерна. – 1996. – Число 1. – С. 18–41.

414. Іржицька В. Ю. Духовниця генерального хорунжого Миколи Ханенка як джерело вивчення соціальної історії Гетьманщини / В. Ю. Іржицький // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 84–92.

415. Іржицький В. Родина Виговських в історії української Козацької держави / Володимир Іржицький, Наталія Тітаренко // Наукові записки / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 39. – С. 51–58.

416. Історик і правознавець, один із засновників Української академії наук [Про українського історика і правознавця Миколу Прокоповича Василенка (1866–1935)] // Право України. – 2010. – № 8. – С. 203–205.

417. Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф., (Харків, 15–17 лист. 1995 р.) / В. Г. Сарбей (відп. ред). – Х. : ХДУ, 1995. – 356 с.

418. Історичне джерелознавство : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / [авт. колектив: Я. С. Калакура (керівник), І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін.]. – К. : Либідь, 2003. – 486 с.

419. Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 24–27 верес. 2004 р.) / [редкол.: М. Г. Спиця (голова) та ін.]. – Вінниця : [Б. в.], 2004. – Ч. 1 : Виникнення українського козацтва та його устрій. – 38 с.

420. Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 24–27 верес. 2004 р.) / [редкол.: М. Г. Спиця (голова) та ін.]. – Вінниця : [Б. в.], 2004. – Ч. 2: Роль козацтва у визвольній боротьбі українського народу. – 30 с.

421. Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 24–27 верес. 2004 р.) / [редкол.: М. Г. Спиця (голова) та ін.]. – Вінниця : [Б. в.], 2004. – Ч. 3 : Козацтво на Поділлі. – 58 с.

422. Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 24–27 верес. 2004 р.) / [редкол.: М. Г. Спиця (голова) та ін.]. – Вінниця : [Б. в.], 2004. – Ч. 4 : Внесок козацтва у розвиток української культури. – 34 с.

423. Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 24–27 верес. 2004 р.) / [редкол.: М. Г. Спиця (голова) та ін.]. – Вінниця : [Б. в.], 2004. – Ч. 5 : Козацькі традиції в Україні. – 34 с.

424. Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 24–27 верес. 2004 р.) / [редкол.: М. Г. Спиця (голова) та ін.]. – Вінниця : [Б. в.], 2004. – Ч. 6 : Козацтво в літературі та мистецтві. – 46 с.

425. Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 24–27 верес. 2004 р.) / [редкол.: М. Г. Спиця (голова) та ін.]. – Вінниця : [Б. в.], 2004. – Ч. 7 : Козацтво в наукових дослідженнях українських і зарубіжних істориків. – 38 с.

426. Історичні витоки козацького роду в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Вінниця, 24–27 верес. 2004 р.) / [редкол.: М. Г. Спиця (голова) та ін.]. – Вінниця : [Б. в.], 2004. – Ч. 8 : Тема козацтва у бібліотечно-бібліографічній діяльності бібліотек. – 38 с.

427. Історіографічні дослідження в Україні [Електронний ресурс] / голова редкол. В. А. Смолій ; відп. ред. О. А. Удод ; Інститут історії України НАН України. – К. : Інститут історії України, 2011. – Вип. 21. – 376 с. – Режим доступу : history.org.ua/index.php?urlcrnt =LiberUA/select_PDF_seria.php&isbn=graf_2011_21.

428. Історіографія історії України : курс лекцій : навч. посіб. / А. П. Коцур, В. П. Коцур, А. І. Павко. – К. : [Б. в.], 1996. – 127 с.

429. Історія держави і права України : навч. посіб. для студ. юрид. вузів : курс лекцій / ред. В. Г. Гончаренко. – К. : Вентурі, 1996. – 288 с.

430. Історія держави і права України : підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів : у 2 ч. Ч. 2 / за ред. А. Й. Рогожина. – К. : Ін-Юре, 1996. – 448 с.

431. Історія держави і права України : підручних / за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

432. Історія держави і права України : хрестоматія / за ред. О. О. Шевченка. – К. : Вентурі, 1996. – 223 с.

433. Історія і особистість історика : зб. наук. праць, присвячених 60-річному ювілею проф. Г. К. Швидько / Нац. гірн. ун-т, Ін-т гуманіт. проблем ; [наук. ред. В. Ю. Пушкін]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – 327 с.

434. Історія повсякденності: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук. конф., (14–15 трав. 2010 р.) / [редкол.: В. П. Коцур (голова. ред) та ін. –Переяслав-Хмельницький : Гавришенко В.М., 2010. – 245 с.

435. Історія Русів / пер. І. Драча ; вступ. ст. В. Шевчука. – К. : Рад. письменник, 1991. – 318 с.

436. Історія України в особах : Козаччина : [Нариси про держ., громад., церков. та культ. діячів України середини ХVІІ – ХVІІІ ст. / авт. кол. : В. М. Горобець, О. І. Гуржій, В. М. Матях та ін.]. – К. : Україна, 2000. – 301 с.

437. Історія України : підручник / Г. Д. Казьмерчук, А. П. Коцур, О. В. Вербовий та ін. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Вид 2-ге, випр. і доповн. – К. : Логос, 2010. – 646 с.

438. Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.] ; Ін-т історії України НАН України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – К. : Вид. дім. «Києво-Могилян. акад.», 2006–2007. –

Т. 1 / [авт. кол.: В. А. Брехуненко, Л. В. Войтович, О. Б. Головко та ін.]. – 2006. – 799 с. ;

Т .2 / [авт. кол.: А. М. Авраменко, В. Г. Балушко, О. А. Бачинська та ін.]. – 2007. – 723 с.

439. Історія українського парламентаризму: від допарламенських форм організації політичного життя до сьогодення / голова ред. ради В. М. Литвин ; кер. авт. кол. В. А. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Дніпро, 2010. – 636 с.

440. Калакура Я. Етнополітологія в структурі історичного знання / Ярослав Калакура // Наук. записки / Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2006. – Вип. 30, кн. 1 : Курасівські читання. – С. 186–196.

441. Калакура Я. Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни / Ярослав Калакура // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5, чис. 1. – С. 37–45.

442. Калакура Я. Міфологізація української історії в добу хрущовської «відлиги» / Ярослав Калакура // Історичний журнал. – 2004. – № 8. – С. 36–41.

443. Калакура Я. С. Українські історики на шляху до соборності національної історіографії / Я. С. Калакура // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2001. – Вип. 54. – С. 11–14. – (Історія).

444. Калакура Я. Українознавство в обороні історичної пам’яті від фальсифікацій і спотворень / Ярослав. Калакура // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 78–85.

445. Калакура Я. Українська історіографія в контексті національної державності / Я. Калакура // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. – Вип. 2, ч. 11. – С. 27–30.

446. Калакура Я. Українська козацька держава в державотворчих студіях Теодора Мацьківа / Ярослав Калакура, Яна Глагола // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 114–115.

447. Калакура Я. С. «Народ без ідеї, що храм без Бога». Національна ідея як українознавча проблема / Я. С. Калакура // Українознавство. –2006. – № 1. – С. 74–79.

448. Калакура Я. С. Історизм української ідеї / Я. С. Калакура // Політологічний вісник / Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1994. – Вип. 3. – С. 36–43.

449. Калакура Я. С. Образ Гетьманату в новітній історіографії / Я. С. Калакура // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукр. наук. конф., (19–20 трав. 2008 р.). – К., 2008. – С. 69–77.

450. Калакура Я. С. Українська історіографія в структурі історичної науки / Я. С. Калакура // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Вип. 10, ч. 5 : Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2000. – С. 402–405.

451. Калакура Я. С. Українська історіографія : курс лекцій /Я. С. Калакура ; ред О. Удод. – К. : Генеза, 2004. – 496 с.

452. Калашникова В. М. Україна очима іноземців: англомовні мемуари, записки, щоденники ХVІІ – першої половини ХVІІІ століття: (пер. текстів з комент.) / В. М. Калашников. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 311 с.

453. Кальмирчук Г. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.) / Григорій Кальмирчук, Марія Кальмирчук. – К. : Цимбаленко Є.С., 2009. – 96 с.

454. Кальніцька Н. Д. Міжкнязівські відносини у Південній Русі у 1132–1146 роках / Н. Д. Кальніцька // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 36–41.

455. Каммен М. Современная американская историография и «проблемная история» / М. Каммен // Вопросы истории. – 1998. – № 3. – С. 45–62.

456. Кан А. С. (Швеция) Первый опыт глобальной истории исторической науки / А. С. Кан // Новая и новейшая история. – 2009. – № 2. – С. 115–121.

457. Капелюшний В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіогр. нарис укр. державності доби нац.-визвол. змагань (1917–1921) / В. П. Капелюший ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Олан, 2003. – 607 с.

458. Капелюшний В. П. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. Капелюшний, С. Кудін. – К., 2001. – 421 с.

459. Капраль М. Національні громади Львова ХVІ – ХVІІІ ст. (соціально-правові взаємини) / М. Капраль ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Л. : Піраміда, 2003. – 439 с.

460. Капраль М. М. Функціонування органів влади Львова у ХІІІ – ХVІІІ ст. (нарис історії інститутів Магдебурзького права) / М. М. Капраль // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 111–130.

461. Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / М. С. Кармазіна. – К. : [Б. в.], 1998. – 352 с.

462. Карпачова Н. Міжнародні стандарти у галузі прав і свободи людини та механізми їх реалізації в Україні / Н. Карпачова // Право України. –– 2009. – № 4. – С. 4–21.

463. Карпов С. П. Историческая наука на современном этапе: состояние и перспективы развития : (в связи с 75-летним юбилеем истфака МГУ) / С. П. Карпов // Новая и новейшая история. –2009. – № 5. – С. 17–26.

464. Каструба Т. Гетьман Данило Апостол / Т. Каструба // Літопис Червоної Калини. – 1993. – № 10–12. – С. 46–47.

465. Касьянов Г. В. Система владних відносин у сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія / Г. В. Касьянов // Український історичний журнал. – 2009. – № 1 (484). – С. 160–180.

466. Катушев І. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського: порівняльний аналіз / Ігор Катушев // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 173–184.

467. Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький / Я. Качмарчик ; Півден.-Схід. наук. ін-т у Перемишлі ; пер. з пол. І. Сварник. – Перемишль : Півд.-Схід. наук. ін-т ; Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 326 с.

468. Кирилюк Ф. До історії української політичної думки / Федір Кирилюк // Персонал. – 2007. – № 8. – С. 48–49. – Рец. на кн.: Куташев І. В. Політична думка доби гетьманщини / І. В. Куташев ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 319 с.

469. Киричок О. «Руська правда» в контексті політико-філософської ідеї / О. Киричок // Філософські обрії. – 2008. – № 19. – С. 14–27.

470. Киркевич В. Г. Гетьманська столиця Батурин / В. Г Киркевич, В. Д. Віроцький. – К. : Техніка, 2007. – 187 с.

471. Кізіма В. Українська революція 1917–1920 рр.: чи враховуються її уроки сьогодні? / В. Кізіма // Вибір. – 1997. – № 3–4. – С. 132–136.

472. Кілессо С. Чигирин – гетьманська столиця / С. Кілессо // Київська старовина. – 1995. – № 5. – С. 6–13.

473. Кісь Р. Російська месіанська ідея: старе вино у старих міхах / Р. Кісь // Сучасність. – 1996. – № 2. – С. 61–68.

474. Кіян О. І. Ідейно-політичні та методологічні позиції школи Володимира Антоновича / О. І. Кіян // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 159–174.

475. Климовський С. І. До питання про «обмеженість» магдебурзького права середньовічного Києва / С. І. Климовський // Український історичний журнал. – 1997. – № 4. – С. 76–81.

476. Кобилецький М. Магдебурзьке право як джерело рецепції римського права в Україні / М. Кобилецький // Право України. – 2007. – № 8. – С. 121–125.

477. Кобилецький М. Суд і судочинство в містах України за Магдебурзьким правом / М. Кобилецький // Право України. – 2008. – № 12. – С. 139–145.

478. Ковалевська Ольга. Мазепіана : матеріали до біографії (1688–2009) [Електоронний ресурс] / упоряд. та авт. передм. О. О. Ковалевська; відпов. ред. О. А. Удод ; Інститут історія України НАН України. – К. : Темпора, 2009. – 248 с. – Режим доступу : history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=978-966-8201-82-0.

479. Ковалюк О. М. Фінанси України княжої доби / О. М. Ковалюк // Фінанси України. – 1998. – № 5. – С. 99–102.

480. Ковальський М. П. Деякі теоретичні питання української історіографії / М. П. Ковальський // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України : Теорія і методи : міжвуз. зб. наук. пр. / Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – С. 5–16.

481. Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань / Михайло Ковальчук // Пам’ять століть. – 2002. – № 1. – С. 38–53.

482. Ковальчук М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху / Михайло Ковальчук // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 55–69.

483. Ковальчук М. А. Симон Петлюра та військова опозиція в армії УНР у 1920–1921 рр. / М. А. Ковальчук // Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 97–108.

484. Ковальчук О. Вивчення давньої історії України в період романтизму: історіографічні та джерелознавчі питання / Оксана Ковальчук // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 6–15.

485. Ковальчук О. Постать гетьмана Д. Апостола в світлі різних історичних підходів (народж. історіософії) / О. Ковальчук // Сіверянський літопис. – 1996. – № 2–3. – С. 68–70.

486. Козаков А. Л. [Рецензія] / А. Л. Козаков // Український історичний журнал – 2004. – № 4. – С. 143–144. – Рец. на кн.: Село Київської Русі (за матеріалами південно-руських земель). – К. : Шлях, 2003. – 232 с.

487. Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва ХVІ – ХІХ ст.) / [редкол:. В. Смолій (відп. ред.) та ін.] ; Ін-т історії України НАН України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – К. : Ін-т історії України НАН України, НДІ козацтва. – Запоріжжя : [Б. в.], 1998. – 251 с.

488. Козаченко А. Гетьманські універсали як джерело права другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століття / А. Козаченко // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 79–83.

489. Козловський А. А. Принципи єдності права: гносеологічні засади правової концепції Б.О. Кістяківського (1868–1920) / А. А. Козловський // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 20002. – Вип. 161. – С. 5–11.

490. Козюра І. В. Лубенський козацький полк: історія і сучасність / Ігор Козюра, Валерій Козюра. – Полтава : АСМІ, 2007. – 101 с.

491. Колесник І. І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ століття) / І. І. Колесник. – К. : Генеза, 2000. – 256 с.

492. Колесник І. І. Українська культура та історіографія: історія ментальностей / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – 2002. – № 1. – С. 26–37.

493. Колесник І. І. Федір Шевченко: Інтелектуальна генеалогія українського радянського історика / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 178–192.

494. Колесник М. М. О. Максимович як організатор науково-історичного товариства в Києві / Микола Колесник // Київська старовина. – 2004. – № 2. – С. 150–160.

495. Колінгвуд Р. Д. Ідея історії: З лекціями 1926–1928 рр. / упоряд. та передм., С. 8–49, Яна Ван де Дессена ; пер. з англ. О. Мокровольський. – Переглянуте вид. – К. : Основи, 1996. – 615 с.

496. Колобов О. Кость Гуслистий – історик та етнограф: [Про особливий Фонд. вчених в Ін-ті архівознавства ЦНБ] / О. Колобов // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 5–6. – С. 24–25.

497. Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. – К. : Юнком Інтер, 1998. – 208 с.

498. Коляда І. А. Козацький романтик Д. І. Яворницький / І. А. Коляда // Український історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 157–165.

499. Коляструк О. А. Предмет історії повсякденності: історіографічний огляд його становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці / О. А. Коляструк // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 175–184.

500. Комзюк В. Т. Драгоманівська візія української соборності в контексті актуальних політико-правових проблем України / В. Т. Комзюк, Л. Т. Комзюк, О. Л. Комзюк // Україна Соборна. – 2006. – Вип. 4, т. 1. – С. 128–132.

501. Кондратюк В. О. ЗУНР: Становлення і захист завоювань (1918–1921 рр.): [Сторінки історії Західноукр. Нар. Респуліки] / В. О. Кондратюк, В. Л. Регульський. – Л. : Аверс, 1998. – 92 с.

502. Кондратюк В. О. Українська революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях (1917–1920 рр.) : навч. посіб. для студ. технол. вищ. навч. закладів України / В. О. Кондратюк, С. Б. Буравченкова ; М-во освіти України. – К. : Стилос, 1998. – 278 с.

503. Кононенко В. П. Інтелектуальна біографія Павла Полуботка: обстоювання традиції «модерзаційною» риторикою: (до 350-річчя П. Полуботка) / В. П. Кононенко // Український історичний журнал. –2010. – № 4. – С. 39–59.

504. Конституційні акти України. 1917–1920: Невідомі конституції України / відп. ред. Ю. З. Данилюк. – К. : Ін-т історії України, 1992. – 269 с.

505. Конституція України: Прийнята на п`ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року. – К. : Правнича фундація, 1996. – 44 с.

506. Конституційний Акт, прийнятий 5 квітня 1710 року під керівництвом Гетьмана Пилипа Орлика. –Л. : Проф. ліга, 2010. –32 с.

507. Копиленко О. «Друга» УНР: спроба історико-теоретичного аналізу / О. Копиленко, М. Копиленко // Право України. – 1996. – № 8. – С. 54–60.

508. Копиленко О. З невідомих сторінок політико-правової спадщини М. Грушевського / О. Копиленко, М. Копиленко // Право України. – 1996. – № 6 – С. 77–81.

509. Копиленко О. Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність / О. Л. Копиленко. – К. : Либідь, 1981. – 184 с.

510. Копиленко О. Л. Держава і право України. 1917–1920 / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. – К. : Либідь, 1997. – 208 с.

511. Копилов С. А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVІІ – початок ХХ ст.) / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 463 с.

512. Коринный Н. Н. Переяславская земля, Х – первая половина ХІІІ века / Н. Н. Коринный. – К. : Наук. думка, 1992. – 312 с.

513. Коріненко П. Формування структури і кадрового корпусу місцевих органів влади в Україні в 1918–1920 рр. / П. Коріненко // Проблеми людини : Вісник наук.-дослід. ін-ту. – 1994. – Т. 1. – С. 167–174.

514. Коріненко П. С. [Рецензія] / П. С. Коріненко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 19. – С. 351–359. – Рец. на кн.: Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: іст. есе-хроніки : у 4 т. / В. Ф. Солдатенко. – Х. : Прапор, 2008. – Кн. 1 : Рік 1917. – 560 с.

515. Корнієнко О. М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк, 1659–1765 / О. М. Корнієнко. – К. : Наш час, 2008. – 388 с.

516. Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : [навч. посіб.] / Нац. ун-т внутрішніх справ України, Сумська філія. – Суми : Університетська книга, 2008. – 124 с.

517. Корольов Г. О. Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби Української революції 1917–1921 рр. / Г. О. Корольов // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 103–117.

518. Корольов Г. О. Козацький автономізм ХVІІІ ст.: характер і тенденції / Г. О. Корольов // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 17 .– С. 110–117.

519. Корольов Г. О. Федералістські тенденції у державному будівництві Центральної Ради / Г. О. Корольов // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 228–233.

520. Короткий оксфордський політичний словник : [пер. з англ.] / за ред І. Макліна, А. Макмілана. – К. : Основи, 2006. – 789 с.

521. Косенко Л. О. Козаки: Лицарський орден України: Факти. Міфи. Коментарі. – Вид. 2-ге, доопр. / Л. О. Косенко. – Х. : ШКОЛА, 2009. – 608 с.

522. Космина В. Г. Історичний метод Освальда Шпенглера / В. Г. Космина // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 189–203.

523. Космина В. Г. Методологічні контроверзи «дослідження історії» А. Тойнбі / В. Г. Космина // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 145–158.

524. Коструба Т. Гетьман Данило Апостол / Т. Коструба // Літопис Червоної Калини. – 1993. – № 10. – С. 46–49.

525. Котляр М. З історії дипломатії Галицько-Волинської Русі ХІІ–ХІІІ століть / М. Котляр // Київська старовина. – 1996. – № 6. – С. 10–20.

526. Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь / М. Ф. Котляр ; [заг. ред. В. А Смолій]. – К. : Альтернативи, 1998. – 335 с.

527. Котляр М. Ф. Гривня: Вибрані сторінки з тисячолітньої історії використання на території Стародав. Русі та ін. слов’янських земель лічильної, вагової і монетної гривень. / М. Ф. Котляр // Вісник Нац. банку України. – 1996. – № 2. – С. 76–82.

528. Котляр М. Ф. Давньоруська держава кінця ХІ – початку ХІІ ст.: (Від усобиць до стабілізації) / М. Ф. Котляр // Український історичний журнал. – 1997. – № 2. – С. 18–28.

529. Котляр М. Ф. Данило Галицький / М. Ф. Котляр ; Ін-т історії України НАН України. – К. : ІІУ НАНУ, 2001. – 153 с.

530. Котляр М. Ф. Історія давньоруської державності : наук. вид. / Київ. славіст. ун-т. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2002. – 234 с.

531. Котляр М.Ф. Історія України в особах: давньоруська. держава / М. Ф. Котляр. – К. : Україна, 1996. – 238 с.

532. Котляр М. Ф. Київський літопис ХІІ століття : іст. дослідження / М. Ф. Котляр ; Ін-т історії України НАН України. – К., 2009. – 315 с.

533. Котляр М. Ф. Княжа служба в Київській Русі [Електронний ресурс] / М. Ф. Котляр. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 251 с. – Режим доступу : history.org.ua/index.php?urlcrnt =LiberUA/select_PDF.php&isbn =978-966-02-5495-4.

534. Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі: [Про Олега Віщого, Святослава Ігоревича, його сина Володимира, Володимира Мономаха та його правнука Данила Галицького] / М. Ф. Котляр. – 2-ге вид. – К. : Україна, 1996. – 149 с.

535. Котляр М. Ф. Як і чому настала удільна роздробленість на Русі (ХІІ–ХІІІ ст.) / М. Ф. Котляр ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1998. – 105 с.

536. Котов В. І. Основні фактори еволюції феномену українського козацтва / В. І. Котов // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 1. – С. 45–48.

537. Коцур А. П. Українська державність: історія та сучасність / А. П. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – 350 с.

538. Коцур А. П. Українська національна історіографія ХХ ст. : навч.-метод. посіб. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : П-ХДПУ імені Григорія Сковороди, 2003. – 38 с.

539. Коцур В. П. Історіографія історії України : курс лекцій : навч. посіб. для студ. іст. спец. вузів / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 519 с.

540. Кравченко В. Україна, імперія, Росія... Огляд сучасної української історіографії / В. Кравченко // Український гуманітарний огляд. – 2004. – Вип. 10. – С. 115–154.

541. Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.) / В. В. Кравченко ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Харк. держ. ун-т. – Х. : Основа, 1996. – 374 с.

542. Кравченко П. А. Вітчизняний культурно-історичний досвід у системі сучасного державотворення / П. А. Кравченко. – К. : Генеза, 2001. – 332 с.

543. Кравчук К. З досвіду державотворення України періоду Директорії / К. Кравчук // Право України. – 2005. – № 2. – С. 114–117.

544. Край козацький : довід. з історії Лисянщини / [авт. кол.: В. Щербатюк (кер.), О. Безумець, К. Безрідна та ін.] ; Ін-т історії України НАН України та ін. – К. : Наук. думка, 2004. – 404 с.

545. Кралюк П. М. Роман Мстиславович, князь Волинський і Галицький : іст.-біогр. нарис [про засновника Галицько-Волинської держави (середина ХІІ – початок ХІІІ ст.)] / П. М. Кралюк. – Луцьк : ВОРВП «Надстир’я», 1999. – 75 с.

546. Кремень В. Україна: проблеми самоорганізації : в 2 т. / Василь Кремень, Дмитро Табачник, Василь Ткаченко. – К. : Промінь, 2003. – Т. 1. Критика історичного досвіду. – 384 с.;

Т. 2. Десятиріччя суспільної трансформації. – 464 с.

547. Кресін О. В. «Пакти й конституції законів і вольностей Запорозького Війська...» 1710 р. / О. В. Кресін // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 192–203.

548. Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини ХVІІІ століття / О. В. Кресін. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 468 с.

549. Кривошея В. Еволюція владних інститутів козацько-гетьманської держави / Володимир Кривошея // Наукові записки / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання – 2000 : «Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії». – С. 367–375.

550. Кривошея В. Козацька еліта в національній революції середини ХVІІ ст. (Гетьманат Юрія Хмельницького) / Володимир Кривошея // Наукові записки / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 39. – С. 7–36.

551. Кривошея В. В. До причин Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. / В. В. Кривошея // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 4–13.

552. Кривошея В. В. Генеалогія українського козацтва. Канівський полк / В. В. Кривошея ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ін-т укр. археографіЇ та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Укр. акад. наук, Музей гетьманства. – К. : Стилос, 2006. – 217 с.

553. Кривошея В. В. Козацька еліта гетьманщини / В. В. Кривошея ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. – 451 с.

554. Кривошея В. В. Козацька старшина Канівського полку доби Національної революції середини ХVІІ ст. / В. В. Кривошея // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 39. – С. 5–17.

555. Кривошея В. В. Неурядова старшина Гетьманщини / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея О. В. Кривошея ; НАН України [та ін]. – К. : Стилос, 2009. – 431 с.

556. Кривошея В. В. Українська козацька старшина / В. В. Кривошея ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2-ге вид., доповн., уточ. і виправ. – К. : Стилос, 2006. – Ч. 1 : Урядники гетьманської адміністрації. – 259 с.

557. Кривошея В. В. Українська козацька старшина / В. В. Кривошея, І. П. Кривошея, О. В. Кривошея ; НАН України [та ін.]. – К. : Стилос, 2008. – Ч. 3 : Значне товариство. – 169 с.

558. Кривошея І. Військове товариство Гетьманщини у ХVІІІ ст. / Ірина Кривошея // Сіверянський літопис : наук. журн. – 2010. – № 2–3. – С. 124–136.

559. Кривошея І. І. «Сказки» козацької неурядової старшини Гетьманщини як історичне джерело / Ірина Іванівна Кривошея // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 218–224.

560. Кривошея І. І. Старшина Баришівської сотні Переяславського полку у ХVІІ – ХVІІІ ст. (персональний склад та генеалогія) / І. І. Кривошея. – К. : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1998. – 19 с.

561. Кривоший Г. Ф. Етносоціальна база української революції (березень 1917 – лютий 1918 років): деякі узагальнення / Г. Ф. Кривоший // Придніпровський наук. вісник. – 1997. – № 5 : Гуманітарні науки. – С. 21–27.

562. Кримський С. Межа тисячоліть – зміна вимірів історії / С. Кримський // Вісник НАН України. – 1999. – № 7. – С. 3–12.

563. Крот В. Козацька революція в російській рецепції очима українця / Володимир Крот // Історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 112–117. – Рец. на моногр.: Маслак В. І. Образ української Національно-визвольної війни російській інтелектуальній традиції ХVІІІ – 80-х років ХХ ст.: монографія / В. І. Маслак. – К. ; Кременчук : Ін-т укр. археографії і джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 2007. – 286 с.

564. Кроче Бенедетто. Теория и история историографии : пер. с итал. / Бенедетто Кроче. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 192 с.

565. Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Борис Крупницький ; [пер. з нім., вступ. ст., прим. О. Струкевича]. – К. : Грамота, 2008. – 351 с.

566. Кудлай О. Організація, внутрішня структура та завдання Народного міністерства внутрішніх справ УНР / Олександра Кудлай // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 5. – С. 83–114.

567. Кудлай О. Б. Боротьба навколо прийняття «Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні» на ІV сесії Української Центральної Ради / О. Б. Кудлай // Український історичний журнал. – 1997. – № 5. – С. 80–86.

568. Кудлай О. Б. Діяльність Народного міністерства внутрішніх справ УНР / О. Б. Кудлай // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 90–104.

569. Кудлай О. Б. Законотворча діяльність Народного міністерства судових справ Української Центральної Ради : [Жовтень 1917 – квітень 1918 рр.] / О. Б Кудлай ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2002. – 71 с.

570. Кудлай О. Б. Законотворча діяльність українських урядів доби гетьмана П. Скоропадського в галузі освіти і культури (за матеріалами газети «Державний Вісник» / О. Б. Кудлай // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукр. наук. конф., (19–20 трав. 2008 р.). – К., 2008. – С. 239–246.

571. Кудрявцев Л. Апостол української державності [Микола Міхновський] / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. – 2007. – № 11–12. – С. 10–13.

572. Кудряченко А. Місце інституту президенства в контексті становлення політичної системи України / А. Кудряченко // Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – С. 7.

573. Кудряченко А. І. Політична історія України ХХ століття : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 695 с.

574. Кузнець Т. В. Історія Уманського козацького полку у «Кройніці» Феодосія Сафоновича / Т. В. Кузнець. – К. : Наук. світ, 2001. – 16 с.

575. Кузьминець О. В. Історія держави і права України : [навч. посіб.] / О. Кузьминець, В. Калиновський, П. Дігтяр. – К. : Україна, 2000. – 427 с.

576. Куліненко Ю. В. Роль релігії в житті українського козацтва / Ю. В. Куліненко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 3. – С. 291–292.

577. Куліненко Ю. В. Українське козацтво як фактор формування української нації / Ю. В. Куліненко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 1. – С. 61–64.

578. Кульбіда І. Є. Повнолітня Україна: історичні уроки тисячолітнього державотворення / І. Є. Кульбіда. – Житомир : Волинь, 2010. – 125 с.

579. Кульчинський С. В. Історія України : підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С. В. Кульчицький, Ю. Г. Лебедєва. – К. : Генеза, 2010 .– 301 с.

580. Кульчицький В. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р. / В. Кульчицький, О. Сидорук // Право України. – 2003. – № 6. – С. 125–128.

581. Кульчицький В. Історія держави і права / Володимир Кульчицький, Борис Тищик. – К. : Атіка, 2001. – 320 с.

582. Кульчицький С. Імперський чинник в історичному розвиткові України / Станіслав Кульчицький // Регіональна історія України : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 135–154.

583. Кульчицький С. Історичне місце української радянської державності / Станіслав Кульчицький / Історія в школах України. – 2003. – № 1. – С. 35–37.

584. Кульчицький С. В. Володимир Винниченко: світоглядна еволюція / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 47–70.

585. Купчинський О. 230 томів «Записок НТШ» / О. Купчинський // Записки наук. т-ва ім. Шевченка. – Л., 1995. – Т. 230. – С. 5–12.

586. Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХІV століть. Дослідження. Тексти / О. Купчинський. – Л. : НТШ, 2004. – 1282 с.

587. Курас І. Слово про Михайло Слабченко [укр. історика] / І. Курас // Київська старовина. – 1994. – № 1. – С. 40–44.

588. Курило В. М. [Рецензія] / В. М. Курило, О. Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 1996. – № 6. – С. 137–140. – Рец. на кн.: Реєнт О. П. Українська революція і робітництво (Соціально-політичні та економічні зміни 1917–1920 рр.) / О. П. Реєнт. – К. : Поліграфкнига, 1996. – 265 с.

589. Куташев І. Державотворча концепція і політична діяльність Івана Мазепи / І. Куташев // Наукові записки / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – Вип. 32. – С. 26–36.

590. Куташев І. Політична думка доби Гетьманщини / Ігор Куташев ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Укр. Центр духов. культури, 2007. – 319 с.

591. Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави / Ігор Куташев // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 176–186.

592. Кухарук Ю. Провісник українського народу / Ю. Кухарук // Брайчевський М. Ю. Твори / М. Ю. Брайчевський. – К., 2004. – Т. 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі / упоряд. Ю. Кухарука. – С. 5–36.

593. Кучера М. П. [Рецензія] / М. П. Кучера // Український історичний журнал. – 1994. – № 4. – С. 144–147. – Рец. на моногр.: Коринный Н. Н. Переяславская земля, Х – первая половина ХІІІ века / Н. Н. Коринный. – К. : Наук. думка, 1992. – 312 с.

594. Кучерук О. Симон Петлюра – лицар української революції / О. Кучерук, Н. Ковтанюк, Т. Ралдугіна // Заклик. –2004. – № 7–8. – С. 10–13.

595. Кушинський А. Сердюцькі полки / А. Кушинський // Літопис Червоної Калини. – 1999. – № 10–12. – С. 280–283.

596. Лавренюк В. Образ гетьмана Івана Мазепи – історичний і літературний / Віолетта Лавренюк // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 48–51.

597. Лавріненко Ю. Українська політика «власного грунту і сили» Володимира Антоновича / Ю. Лавріненко // Сучасність. – 1985. – № 6. – С. 76–79.

598. Ладиченко В. Гуманістичні цінності в організації судової влади / Віктор Ладиченко // Юридична Україна. – 2007. – № 2. – С. 4–9.

599. Лазарович В. Г. Україна в боротьбі за незалежність / Василь Лазарович. – Полтава : НВП «Укрпромторгсервіс», 2010. – 287 с.

600. Ластовський В. Відображення концепції правової держави в Конституції УНР (1918) / Валерій Ластовський // Визвольний шлях. – 2003. – Річник 56, кн. 11. – С. 55–57.

601. Лащенко Р. Пам’ятки звичаєвого права / Р. Лащенко // Український світ. – 1996. – № 1–3. – С. 34–36.

602. Левенець Ю. В. Білозерський: «Жоден з слов’янських народів не може так прагнути до самобутності... як ми – українці»: [Про Кирило-Мефодіївське товариство] / Ю. Левенець // Віче. – 1994. – № 11. – С. 106–118.

603. Левітас Ф. Подразлива тема новітньої української історіографії / Ф. Левітас // Історія в школах України. – 2009. – № 10. – С. 1–10.

604. Левченко А. Запорозька Січ як форма самоорганізації українського суспільства в ХVІ – ХVІІІ століттях / Андрій Левченко // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 110–113.

605. Левчук М. В. Сутність церковного суду в Київській Русі / М. В. Левчук // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2008. – Вип. 40. – С. 102–108.

606. Легеза С. В. Образ запорозького козацтва в українському романтизмі / С.В. Легеза // Регіональне і загальне в історії : тези міжнар. наук. конф., присвяченої 140-річчю від дня народження Д. І. Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з`їзду, (Дніпропетровськ, листоп. 1995 р.). – Дніпропетровськ, 1995. – С. 92–94.

607. Леп`явко С. А. Українське козацтво на державній службі (початковий період ) / С. А. Леп’явко // Український історичний журнал. – 1999. – № 3. – С. 57–62.

608. Леп’явко С. Участь козацтва у Московській війні Стефана Баторія / С. Леп’явко // Сіверянський літопис : наук. журн. – 1998. – № 2. – С. 16–27.

609. Леп’явко С. А. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561–1591) / С. А. Леп’явко ; Ін-т історії України НАН України, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Чернігів : Сіверянська думка, 1999. – 212 с.

610. Лиман І. І. [Рецензія] / І. І. Лиман // Наукові праці історичного факультету Запорізького університету. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 22. – С. 263–265. – Рец. на кн.: Мільчев В. І. Соціальна історія запорізького козацтва кінця ХVІІ–ХVІІІ століття : джерелознавчий аналіз / В. І. Мільчев. – Запоріжжя : Тандем, 2008. – 369 с.

611. Липинський В. Твори, архів, студії: Листи до братів хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В. Липинський ; Я. Пеленський (ред.) ; НАН України. – К. ; Філадельфія : СЄДІ, 1995. – 471 с.

612. Липовецький С. Українські січові стрільці: галицькі воїни архістратига Михаїла / С. Липовецький. – К. : Укр. вид. спілка, 2010. – 95 с.

613. Листи Івана Мазепи / упоряд. та авт. вступ. досліджень В. В. Станіславський ; Інститут історії України НАН України. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2010. – Т. 2 : 1691–1700. – 752 с.

614. Листування Михайла Грушевського: листування Михайла Грушевського та Євгена Чикаленка / упоряд., [комент., передм., С. 13–37], І. Старовойтенко, О. Тодійчук ; ред. Л. Винар [та ін.] ; Укр. іст. т-во та ін. – К. : Простір : УІТ, 2010. – 289 с.

615. Литвин В. М. Історія України : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Литвин. – 5-те вид., доповн. – К. : Наук. думка, 2010. – 828 с.

616. Литвин В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. – К. : Альтернативи, 2003. – 319 с.

617. Литвин М. Р. Історія ЗУНР : [Події листопадного зриву 1918 р. у Львові, хроніка укр.-пол. війни] / М. Р. Литвин. – Л. : Ін-т українознавства НАН України : Олір, 1995. – 361 с.

618. Литвин С. Х. Симон Петлюра у 1917–1926 роках : Історіографія та джерела / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Севастоп. військ.-мор. ін-т ім. П. С. Нахімова. – К. : Аквілон-Прес, 2000. – 462 с.

619. Лінецький С. Микола Міхновський – фундатор націоналістичної ідеології на Надніпрянщині: міф історіографії та правда історії / С. Лінецький // Молода нація. – 1996. – № 1. – С. 215–223.

620. Лісна І. С. Становлення української державності в Галичині : (1918–1923 рр.) / І. Лісна. – Тернопіль : ТАНГ «Екон. думка», 2001. – 89 с.

621. Лободаєв В. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917–1918 рр. / Володимир Лободаєв. – К. : Темпора, 2010 .– 671 с.

622. Логвиненко І. А. Гетьманат в Українській Державі: сутність та особливості / І. А. Логвиненко // Право і безпека. – 2010. – № 5. – С. 42–44.

623. Логінов В. Слідами князя Ігоря, або розслідування через 800 років / Володимир Логінов // Міжнародний туризм. – 2008. – № 1. – С. 122–124.

624. Лозинська Л. О. Громадсько-політична діяльність В. К. Винниченка в дореволюційний період / Л. О. Лозинська. – К. : Знання України, 1999. – 31 с.

625. Лозовий В. С [Рецензія] / В. С. Лозовий // Український історичний журнал. –2007 – № 2. – С. 222–224. – Рец. на кн.: Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки, 1918–1920 : док. і матеріали : у 2 т. / упоряд. В. Верстюк [та ін.] ; Ін-т історії України НАН України, Центр держ. арх. вищ. органів влади і упр. України, Дослід. ін-т сучас. Укр. історії (Філадельфія). – К., 2006. – 540 с.

626. Лозовий В. С. Аграрна політика Директорії УНР / В. С. Лозовий // Український історичний журнал. – 1997. – № 2. – С. 68–76.

627. Лозовий В. С. Селянська правосвідомість та суспільно-правове становище в період гетьманату (1918 р.) / В. С. Лозовий // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукр. наук. конф., (Київ, 19–20 трав. 2008 р.). – К., 2008. – С. 247–255.

628. Лубский А. В. Неоклассическая модель исторического исследования в культурно-эпистемологическом контексте начала ХХІ века / А. В. Лубский // Общественные науки и современность. – 2009. – № 3. – С. 158–168.

629. Лукашевич О. А. «Конституція» Пилипа Орлика – історико-правова пам’ятка ХVІІІ ст. / О. А. Лукашевич, К. В. Манжул. – Х. : Основа, 1996. – 52 с.

630. Лукінюк М. В. Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / М. В. Лукінюк. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2003. – 576 с.

631. Луняк Є. М. Матеріали з української історіографії : (навч.-метод посіб. для студ.-істориків заоч. форми навч.) / Євген Луняк. – Ніжин : Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2009. – 131 с.

632. Луньов Г. Земля, козацтво і державність України / Григорій Луньов. – К. : НАІРІ, 2009. – 213 с.

633. Лупандін О. І. Дмитро Дорошенко – міністр закордонних справ Української держави 1918р. / О. І. Лупандін // Український історичний журнал. – 1998 – № 2. – С. 115–127.

634. Луценко А. Концепція історії України в праці М. Драгоманова «Про українських козаків, татар та турків» / А. Луценко // Молода нація. – 1996. – № 2. – С. 132–134.

635. Луценко А. Матаморфози української еліти (1569–1649) /А. Луценко. – К. : Заповіт, 2000. – 143 с.

636. Луцький І. Вплив християнства на правову свідомість українців у досвіді першої української держави (Київська Русь). / І. Луцький // Право України. – 2009. – № 10. – С. 254–260.

637. Любецький з’їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 900-літтю з’їзду князів Київ. Русі у Любечі (1997 р.) / [редкол.: П. П. Толочко (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : Сіверянська думка, 1997. – 215 с.

638. Любовець Н. І. Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіогафії проблеми / Н. І. Любовець // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 7. – С. 66–104.

639. Любовець О. М. Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі Гетьманату П. Скоропадського / О. М. Любовець // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 60–72.

640. Любченко Д. Види злочинів у кримінальному праві Гетьманщини за універсалами другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. / Д. Любченко // Право України. – 2007. – № 6. – С. 138–140.

641. Люта Т. Ю. [Рецензія] / Т. Ю. Люта // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 219–225. – Рец. на кн.: Білоус Н. Київ наприкінці ХV – у першій половині ХVІІ століття: міська влада і самоврядування : монографія / Н. Білоус. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 360 с.

642. М’ягка Г. О. Звичаєве право як історична передумова розвитку демократії у козацькій державі: (друга половина ХVІІ – початок ХVІІІ ст. / Г. О. М’ягка // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 33. – С. 13–20.

643. Магновський І. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у період козацького державотворення ХVІІ–ХVІІІ ст. / І. Магновський // Право України. – 2010. – № 4. – С. 34–48.

644. Магочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів / Павло-Роберт Магочій ; пер. з англ.: Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О.Сидорчук, карти П.-Р. Магочій, покажчики Л. Ільченко ; наук. ред. С. Біленький, ред. укр. вид. Л. Ільченко, відп. ред. В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 794 с.

645. Мазепа завойовує Росію : кн. про великого укр. гетьмана стала справжньою сенсацією в Рос. Федерації / записав Тарас Чухліб // Літературна Україна. – 2008. – 5 черв. – С. 4. – Рец. на кн.: Таирова-Яковлева Т. Г. Мазепа / Т. Г. Таирова-Яковлева. – М. : Молодая гвардия, 2007. – 270 с.

646. Мазепа І. П. Україна в огні і бурі революції. 1917–1921 : [Спогади міністра, голови уряду, одного з керівників соц.-демократич. руху про події в Україні в 1910–1920 рр.] / І. П. Мазепа. – К. : Темпора, 2003. – 607 с.

647. Мазепа І. С. Листи Івана Мазепи. 1687–1691 / упоряд. та авт. передм. В. Станіславський ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2002. – Т. 1. – 479 с.

648. Мазурок О. Українська історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та нові перспективи / О. Мазурок, Г. Павленко // Проблеми української історіографії : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 30-річчю Укр. іст. т-ва і журналу «Український історик», (Мукачеве, 2 берез. 1996 р.) / Ужгород. держ. ун-т, Осередок Укр. іст. т-ва. – Мукачеве, 1996. – С. 5–29.

649. Макарчук С. А. [Рецензія] / С. А. Макарчук // Український історичний журнал. –2007. – № 2. – С. 212–217. – Рец. на кн.: Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная / П. П. Толочко. – СПб., 2005. – 218 с.

650. Макарчук С. А. [Рецензія] / С. А. Макарчук // Український історичний журнал. – 1990. – № 6. – С. 149–151. – Рец. на кн.: Качмарчик Я. Богдан Хмельницький / Я. Качмарчик. – Краків ; Гданськ, 1988. – 267 с.

651. Макарчук С. А. Історичне джерелознавство / С. А. Макарчук // Український історичний журнал. – 2004. – № 2. – С. 148–152. – Рец. на підруч.: Історичне джерелознавство / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. – К. : Либідь, 2002. – 488 с.

652. Маланюк Є Ясновельможний пан Мазепа – тло і постать / Є. Маланюк // Державність. – 1996. – № 3. – С. 11–16.

653. Малий словник історії України / відп. ред. В. Смолій та ін. – К. : Либідь, 1997. – 464 с.

654. Малик Я. Земельне питання в Українській Гетьманській Державі / Ярослав Малик // Останній Гетьман : ювілейний зб. пам’яті Павла Скоропадського 1873–1945 / Центр суспільних досліджень ім. В. Липинського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського АН України. – К., 1993. – С. 97–106.

655. Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Л. : Світ, 1995. – 247 с.

656. Мартинець В. Микола Міхновський – піонер українського націоналізму / В. Мартинець // Самостійна Україна. – 1998. – Рік L, ч. 4. – С. 6–9.

657. Мартинюк Р. С. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг / Р. С. Мартинюк // Держава і право : зб. наук. пр. Вип. 39. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2008. – С. 186–193.

658. Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.) / М. І. Марченко. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 258 с.

659. Маслак В. І. Образ української Національно-визвольної війни в російській інтелектуальній традиції ХVІІІ – 80-х років ХХ ст. : монографія / В. І. Маслак. – К. ; Кременчук : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2007. – 286 с.

660. Маслійчук В. Козацька старшина слобідських полків ХVІІ – ХVІІІ ст.: «родинний клан» та досягнення соціального статусу / Володимир Маслійчук // Київська старовина. – 2003. – № 1. – С. 42–58.

661. Маслійчук В. Л. Сумський полковник Герасим Кондратьєв / В. Л. Маслійчук // Український історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 77–86.

662. Масненко В. В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст. / В. В. Масненко ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. ; Черкаси : Відлуння-Плюс, 2001. – 437 с.

663. Масненко В. В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості / В. В. Масненко // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 49–62.

664. Масненко В. В. Історичні концепції М. С. Грушевського та В. К. Липинського : методол. і суспіл.-політ. виміри укр. іст. думки 1920-х р. / В. В. Масненко ; Ін-т політ. та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. ; Черкаси : Брама-ІСУЕП, 2000. – 283 с.

665. Матвієнко В. Центральна Рада і Всевелике Військо Донське: співпраця чи конфронтація? / Віктор Матвієнко // Пам’ять століть. – 2002. – № 4. – С. 76–84.

666. Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археографії: До Всеукраїнської наради «Українська археографія сьогодні: проблеми і перспективи», (Київ, 16–18 груд. 1992 р.) / під. ред. П. С. Соханя. – К. : АН України, Археологічна комісія, Ін-т укр. археографії, 1992. – 64 с.

667. Матях В. Внесок журналу «Киевская старина» в українське козацтво / В. Матях // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 500-річчю українського козацтва, (Київ, Дніпропетровськ, 13–17 трав. 1991р.). – К., 1993. – Вип. 2. – С. 94–99.

668. Матях В. М. Національний історичний процес за доби середньовіччя і раннього нового часу: тематична репрезентативність на сторінках «Українського історичного журналу» (1987–2007 рр.) / В. М. Матях // Український історичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 67–82.

669. Матях В. М. Проблема державотворення в Україні ХVII – XVIII ст. у вітчизняній історичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / В. М. Матях // Український історичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 58–75.

670. Матях В. М. Українсько-російські відносини другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.: (Стан дослідження проблеми у вітчизн. історіогр.) / В. М. Матях // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 81–89.

671. Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР / Микола Мацькевич // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 25–31

672. Мацькевич М. Рецепція австрійської державно-правової культури в Галичині в 1917–1918 рр. / М. Мацькевич // Право України. – 2007. – № 6. – С. 134–137.

673. Мацьків Т. Зборівський договір у західно-європейських джерелах з 1649 року / Т. Мацьків // Визвольний шлях. – 1997. – Кн.4, річник L. – С. 471–480.

674. Мацьків Т. Шведи про гетьмана Мазепу / Т. Мацьків // Літопис Червоної Калини. – 1994. – № 10–12. – С. 2–5.

675. Мацьків Т. І. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах / Т. І. Мацьків ; Укр. іст. т-во, Нац. ун-т «Остроз. акад.». – Острог : Нац. ун-т «Остоз. акад.» ; Нью-Йорк, 2007. – 183 с.

676. Медведчук В. Конституція Пилипа Орлика як перше відбиття української національної ідеї на конституційному рівні / В. Медведчук // Вісник Академії правових наук. – К., 1997. – № 3. – С. 3–15.

677. Медведчук В. В. Сучасна українська ідея і питання державотворення / В. В. Медведчук. – К. : Україна, 1997. – 170 с.

678. Мельник А. Стан дослідження законів історії у новітній філософсько-історичній думці України / Анатолій Мельник // Українознавство. –2006. –№ 3. – С. 91–94.

679. Мельник А. І. Історія як предмет соціально-філософської рефлексії (український дискурс на рубежі століть) : монографія / А. І. Мельник. – Чернігів : ЧДІЕіУ ; К. : Ін-т вищої освіти НАН України, 2008. – 359 с.

680. Мельник А. І. Чи можлива нелінійна методологія історії? / А. І. Мельник // Практична філософія. – 2003. – № 1. – С. 207–211.

681. Мельник І. А. Економічні й правові підстави для політичної самостійності України [Порівняльний аналіз концепції Юліана Бачинського й Миколи Міхновського] / І. А. Мельник // Вісник Київ. нац. у-ту ім. Т. Шевченка. – 2002. – № 47. – С. 46–48. – (Сер. Філософія. Політологія).

682. Мельник Л. Гетьман Іван Самойлович / Л. Мельник // Київська старовина. – 1996. – № 1. – С. 77–84.

683. Мельник Л. Звернення уряду Гетьманщини до європейських монархів 1658 року / Л. Мельник // Пам’ять століть. – 1997. – № 3. – С. 25–31.

684. Мельник Л. Г. Боротьба за українську державність (ХVІІ ст.) / Л. Г. Мельник. – К. : Освіта, 1995. – 191 с.

685. Мельник Л. Г. Політична історія Гетьманщини ХVІІІ ст. у документах і матеріалах : [навч. посіб.] / Л. Г. Мельник ; Ін-т змісту і методів навчання, Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : ІЗМН, 1997. – 139 с.

686. Мельник Л. Г. [Рецензія] / Л. Г. Мельник // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – С. 128–131. – Рец. на кн.: Панашенко В. В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина ХV – ХVІІІ ст.) / В. В. Панашенко. – К., 1995.―212 с. ; Панашенко В. В. Полкове управління в Україні (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.) / В. В. Панашенко. – К., 1997. – 74 с.

687. Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; [пер. з фр. Я. Кравця]. – К. : Б-ка українця, 1998. – 233 с.

688. Мєрніков Г. І. Риси історичної школи в творчості Д. І. Яворницького / Г. І. Мєрніков // Регіональне і загальне в історії : тези міжнар. наук. конф., присвяч. 140-річчю від дня народження Д. І. Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з`їзду, (Дніпропетровськ, листоп. 1995р.). – Дніпропетровськ, 1995. – С. 31–33.

689. Микитюк С. О. Держава і право козацької доби і гетьманщини в Україні у ХVІ – ХVІІ ст. / С. О. Микитюк // Історія та правознавство. – 2009. – № 25. – С. 25–27.

690. Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації : наук.-практ. конф., присвяч. 175-річниці з дня народження Миколи Костомарова, (Рівне, 13–14 трав. 1992р.) / Рівнен. ін-т культури та ін. ; ред. О. А. Галич та ін. – Рівне, 1992. – 242 с.

691. Миндзяновський Б. Творець першої української конституції [П. Орлик] / Б. Миндзяновський // Наука і суспільство. – 1994. – № 1. – С. 28–29.

692. Мирні переговори між Українською державою та РСФРР, 1918 р.: Протоколи і стенограми пленар. Засідань : зб. док. і матеріалів / [упоряд. О. І. Лупандін та ін. ; редкол.: В. Ф. Вестюк (відп. ред.) та ін. ; авт. передм., прим., покажч. імен О. І. Лупандін ; Ін-т історії України НАН України та ін.] – К. : Ін-т історії України НАН України; Ін-т східноєвроп. досліджень НАН України, 1999. – 366 с.

693. Миронець Н. «Украдене ворогом ім’я наше вернулось»: (М. Шаповал про нац. відродження і державність) / Надія Миронець // Берегиня. – 2003. – Чис. 1. – С. 13–22.

694. Миронець Н. І. З епісторяної спадщини громадсько-політичних діячів України (1917 р.) / Н. І. Миронець // Український історичний журнал. – 1997. – № 5. – С. 119–135.

695. Михайленко П. П. Міліція Української Народної Республіки доби Центральної Ради (листопад 1917 – квітень 1918 рр.) / П. П. Михайленко, В. А. Довбня // Міліція України. – 2003. – № 1. – С. 26–27.

696. Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства ; [редкол.: В. Д. Баран та ін.]. – К. : Укр. Видавнича Спілка, 2002. – 399 с.

697. Михайло Грушевський: Між історією і політикою (1920–1930-ті роки) : зб. документів і матеріалів / [упоряд. Р. Я. Пиріг (керівник) та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ценр. Держ. архів громад. об-нь України. – К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 1998. – 183 с.

698. Михайлюк В. [Рецензія] / Віталій Михайлюк // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2005. – Вип. 21. – С. 252–253. – Рец. на кн.: Романцов В. М. Становлення козацької держави у добу Національно-визвольної війни : (проблеми в укр. історіографії 40-х рр. ХІХ – початку ХХ ст.) / В. М. Романцов. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 284 с.

699. Михальчишин І. Про методологію історичної науки / І. Михальчишин, А. Фещенко // Рідна школа. – 1998. – № 9. – С. 29–30.

700. Мицик Ю. [Рецензія] / Ю. Мицик // Український історичний журнал. –1995. – № 4. – С. 140–142. – Рец. на кн.: Смолій В. А. Богдан Хмельницький : соціально-політичний портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Либідь, 1993.

701. Мицик Ю. Виговський Іван / Ю. Мицик // Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. – К., 1998. – Кн. І. – С. 39–53.

702. Мицик Ю. Визвольна війна очима полонених повстанців: [Період гетьманства Б. Хмельницького] / Ю. Мицик // Київська старовина. – 1995. – № 4. – С. 15–35.

703. Мицик Ю. Джерельна база Переяславської Ради 1654 року / Юрій Мицик // Історія в школах України. – 2010. – № 3. – С. 32–38.

704. Мицик Ю. Найдавніший опис козацької ради на Січі / Юрій Мицик // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 42–43.

705. Мицик Ю. Національно-визвольна війна українського народу 1648–1658 рр.: (Деякі підсумки, проблеми і перспективи дослідження) / Ю. Мицик // Пам’ять століть. – 1998. – № 4. – С. 2–13.

706. Мицик Ю. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні / Юрій Мицик // Історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 106–111.

707. Мицик Ю. Про деякі «білі плями» історії України козацької доби та кроки на шляху їх подолання / Юрій Мицик // Історія в школах України. – 2003. – № 1. – С. 38–40.

708. Мицик Ю. Світовий рівень – українській історичній науці / Ю. Мицик // Пам’ять століть. – 1996. – № 1. – С. 3–5.

709. Мицик Ю. Скільки діяв українсько-московський договір 1654 року? / Ю. Мицик // Запорозька старовина. – К., 1995. – Вип. 1. – С. 23–30.

710. Мицик Ю. Спадкоємиць Богдана Хмельницького: [Про Івана Виговського] / Ю. Мицик // Пам’ять століть. – 1999. – № 1. – С. 97–104.

711. Мицик Ю. Тиміш Носач: [Про сподвижника Б. Хмельницького] / Ю. Мицик // Історія в школах України. – 1996. – № 2. – С. 42–45.

712. Мицик Ю. То хто ж фальсифікує історію України та Європи? / Юрій Мицик // Урок української. – 2003. – № 7. – С. 50–53.

713. Мицик Ю. Ще один сюжет про Івана Мазепу / Юрій Мицик // Сіверянський літопис. – 2006. – № 5. – С. 35–39.

714. Мицик Ю. А. [Рецезія] / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – С. 125–128. – Рец. на кн.: Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) / П. М. Сас. – К., 1998. – 295 с.

715. Мицик Ю. А. [Рецензія] / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 1997.―№ 5. – С. 152–156. – Рец. на кн.: Щербак В. О. Формування козацького стану в Україні (друга половина ХV – середина ХVІІ ст.) / В. О. Щербак. – К., 1997. – 180 с.

716. Мицик Ю. А. Два публіцистичні трактати про причини Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 122–125.

717. Мицик Ю. А. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття / Ю. А. Мицик ; Дніпропетр. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства НАН України. – Дніпропетровськ : Дніпро, 1996. – 260 с.

718. Мицик Ю. А. З досліджень історії Переяславської ради 1654 р. / Ю. А. Мицик // Український історичний журнал. – 2003. – № 6. – С. 93–110 ; 2004. – № 1. – С. 72–80.

719. Мицик Ю. А. Козацький край: Нариси з історії Дніпропетровщини ХV – ХVІІІ ст. / Ю. А. Мицик. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1997. – 175 с.

720. Мицик Ю. А. Умань козацька і гайдамацька / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К. : Вид. дім КМ Академія, 2002. – 186 с.

721. Мицик Ю. Чигирин – гетьманська столиця / Юрій Мицик ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Канад. ін-т укр. студій при Альберт. ун-ті в Едмонтоні. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 391 с.

722. Мицик Ю. А. Як козаки воювали: Історичні розповіді про запорізьких козаків / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко. – 2-е вид., випр. і доп. – Дніпропетровськ : Січ ; К. : М.П. Пам’ятники України, 1991. – 302 с.

723. Мишанич Я. «Історія Русів»: Історіографія, проблематика, поетика / Я. Мишанич. – К. : Обереги, 1999. – 238 с.

724. Мищак І. До історії законотворчості Західноукраїнської Народної Республіки / І. Мищак // Право України. – 2008. – № 10. – С. 156–163.

725. Міжнародна асоціація україністів. Конгрес, (Чернівці, 5, 2002). Історія : [П’ятий конгр. Міжнар. асоц. Україністів : Наук. доп., (Чернівці, 26–29 серп. 2002 р.) ]. – Чернівці : Рута, 2004. – Ч. 2. – 639 с.

726. Міжнародний конгрес україністів (Одеса, 4; 1999). Четвертий міжнародний конгрес україністів : Історія : доп. та повідомлень, (Одеса, 26–29 серп. 1999 р.) – Одеса ; К. ; Львів, 1999. – Ч. 2 : ХХ століття. – 634 с.

727. Мільчев В. І. Нариси з історії запорозького козацтва ХVІІІ століття: (спроба іст. реконструкції на основі писем. джерел) / Володимир Мільчев ; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – Запоріжжя : Тандем-У, 2009.– 106 с.

728. Мільчев В. І. Соціальна історія запорізького козацтва кінця ХVІІ – ХVІІІ століття : джерелознав. аналіз / В. І. Мільчев. – Запоріжжя : Тандем, 2008. – 369 с.

729. Мірчук П. Полковник Максим Залізняк / П. Мірчук // Літопис Червоної Калини. – 1994. – С. 44–47.

730. Мірчук П. Полконик Іван Гонта / П. Мірчук // Літопис Червоної Калини. – 1994. – № 10–12. – С. 36–38.

731. Мірчук П. Причини загибелі УНР / П. Мірчук // Державність. – 1993. – № 2. – С. 42 – 44.

732. Мішуков О. Бунтівний гетьман: (європ. погляд на І. Мазепу) / О. Мішуков // Південний архів : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 6–20. – (Філологічні науки).

733. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань, 1917–1918 рр. / Р. Млиновецький. – Л. : Каменяр, 1994. – 568 с.

734. Могильний Л. [Рецензія] / Леонід Могильний // Часопис української історії. – 2009. – Вип. 11. – С. 127–129. – Рец. на кн.: Вечерський В. В. Гетьманські столиці України / В. В. Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 320 с.

735. Могильний Л. [Рецензія] / Леонід Могильний // Часопис української історії. – 2009. – Вип. 13. – С. 120–121. – Рец. на кн.: Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. С. О. Павленко. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 1144 с.

736. Мокляк В. О. Полтавський полк : Наук.-попул. нарис історії полку з часу його виникненя до кінця ХVІІ ст./ В. О. Мокляк ; Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. краєзнав. музей. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 108 с.

737. Моргун В. А. Методологічні аспекти державотворення в незалежній Україні / В. А. Моргун // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 4. – С. 100–107.

738. Мороз В. Я. Україна в двадцятому столітті: 1900–1920 роки / В. Я. Мороз. – Л. : Астролябія, 2010. – 495 с.

739. Москвич Л. На шляху до реформування конституційних засад судової системи / Л. Москвич // Право України. – 2009. – № 10. – С. 96–101.

740. Москвич Л. Принцип соціалізації суддів: вітчизняний та світовий досвід / Л. Москвич // Право України. – 2008. – № 9. – С. 26–30.

741. Моця О. Південна «Руська земля» : монографія / О. Моця. – К. : Корвін Прес, 2007. – 262 с.

742. Моця О. П. До вивчення джерельної бази «Повісті временних літ» / О. П. Моця // Український історичний журнал. – 2010. – № 6 – С. 144–149.

743. Моця О. П. Київська Русь : результати та перспективи дослідження / О. П. Моця // Український історичний журнал. – 1996. – № 4. – С. 41–49.

744. Музиченко П. Історія держави і права : навч. посіб. / П. Музиченко. – 5-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 437 с.

745. Музієнко В. Українізація органів державної влади в гетьманській державі Павла Скоропадського / В. Музієнко, О. Машевський // Розбудова держави. – 1996. – № 2. – С. 38–40.

746. Музыченко П. П. История государства и права Украины : учеб. пособ. / П. П. Музыченко. – 6-е изд. испр. и доп. – К. : Знання, 2008. – 588 с.

747. Мусієнко Г. І. Україна для українців. Хто за і проти? / Г. І. Мусієнко. – К. ; Біла церква, 2003. – 431 с.

748. Мхітарян Н. Жити з сусідами у злагоді: Мемуари колиш. укр. посла [О. Лотоцького] в Туреччині / Н. Мхітарян // Політика і час. – 1995. – № 7. – С. 62–70.

749. На пошану 88-річчя професора Теодора Мацьківа : наук. зб. [присвяч. видат. укр. історику з Німеччини / упоряд. В. Сергійчука; редкол.: Л. Винар (голов. ред) та ін.] – К. : Твім інтер (Живиця), 1999. – 236 с.

750. На службі Кліо : зб. наук. праць на пошану Любомира Винара. З нагоди 50-ліття його наук. діяльності [голов. ред. М. Брайчевський та ін.]. – Л. : Місіонер, 2000. – 817 с.

751. Нагорна Л. Богдан Хмельницький / Л. Нагорна // Віче. – 1993. – № 12. – С. 121–135.

752. Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії / Л. П. Нагорна. – К .: Стилос, 1998. – 278 с.

753. Нагребельний В. Подвижник і організатор української юридичної науки [про укр. вченого-правознавця Бориса Мусійовича Бабія] / В. Нагребельний // Право України. – 2004. – № 7. – С. 26–29.

754. Надолішний П. Вітчизняна традиція демократичного врядування: до 360-ї річниці створення Української козацької держави та 300-річчя Конституції Пилипа Орлика / П. Надолішний // Вісник державної служби України. – 2009. – № 4. – С. 69–78.

755. Надтока О. Світогляд української еліти другої половини ХVІІІ ст.: суспільні парадигми / Олександр Надтока // Історичний журнал. – 2009. – №2. – С. 14–27.

756. Назарко І. Князь Володимир Великий та його державотворча і освітня діяльність / І. Назарко // Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 1. – С. 18–22.

757. Назаров І. В. Конституційне регулювання судової влади в Україні: (Іст. аспект) / І. В. Назаров // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 11. – С. 88–95.

758. Наконечний А. Р. Розвиток національної ідеї за козацько-гетьманського періоду / А. Р. Наконечний // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. – № 3. – С. 133–138.

759. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ – ХVІІІ ст. / Д. Наливайко. – К. : Основи, 1998. – 578 с.

760. Народне віче Буковини, 1918–1993 : документи і матеріали обл. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Буковин. нар. віча, (Чернівці, 3 листоп. 1918 р.) / [упоряд. О. С. Романець]. – Чернівці : Прут, 1994. – 143 с.

761. Наслідки Переяславської Ради 1654 року : зб. ст. [переможців всеукр. молодж. конкурсу «Що принесла Переясл. Рада Україні» (2003)]. – К. : Смолоскип, 2004. – 602 с.

762. Наулко В. [Рецензія] / В. Наулко, Т. Чухліб // Український історичний журнал. – 1997. – № 4. – С. 137–140. – Рец. на кн.: Гуржій О. І. Українська козацька держава в ХVІІ–ХVІІІ ст. кордони, населення, право / О. І. Гуржій. – К. : Основи, 1996. – 223 с.

763. Наулко В. Листування Костянтина Харламповича та Михайла Грушевського (липень – грудень 1927 р.) / Всеволод Наулко, Валерій Старков // Історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 73–81.

764. Національні відносини в Україні у ХХ ст. : зб. док. і матеріалів / Ін-т національних відносин і політології НАН України. – К. : Наук. думка, 1994. – 560 с.

765. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття: політика, ідеологія, військове мистецтво : [зб. ст.] / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін]. – К. : Генеза, 1998. – 318 с.

766. Нейман О. Діяльність єврейських партій доби Центральної Ради / О. Нейман // Пам’ять століть. – 1998. – № 6. – С. 29–36.

767. Нейман О. Трагедія євреїв Української Народної Республіки / О. Нейман // Генеза. – 1998. – № 1–2. – С. 142–149.

768. Нікітін В. В. Запорізька Січ як історичний етап і передумова становлення громадянського суспільства в Україні / В. В. Нікітін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х., 2008. – № 1. – С. 9–16.

769. Нікітін В. В. Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) як документ історії громадянського суспільства в Україні / В. В. Нікітін // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 2 (11). – С. 31–37.

770. Нікітін Ю. Значення виникнення Галицько-Волинської держави для безпеки українських земель / Юрій Нікітін // Юридична Україна. – 2008. – №7. – С. 4–7.

771. Ніколаєць К. М. Рух за відновлення Української держави другої половини 1980-х років: історіографія / К. М. Ніколаєць // Гілея : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 45 (№ 3). – С. 74–81.

772. Нові перспективи історіописання / [П. Берк. Р. Даритон, А. Гаскелл та ін.] ; ред. П. Берк ; [пер. з англ. Т. Портнова]. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 387 с.

773. Нольде Б. Автономія України з історичного погляду / [пер. і передм. М. Залізняка]. – К. : Україна, 1995. – 43 с.

774. Носова Б. Київська Русь і Україна: уроки історії, продовження традицій / Б. Носова // Рідна школа. – 1999. – № 7–8. – С. 18–22.

775. Нудьга Г. Республіка козаків / Григорій Нудьга. – К. : Варта, 2005. – 99 с.

776. Обрусна С. Ю. Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: теорія, історія, сучасність: монографія / С. Ю. Обрусна ; Мін-во внутрішніх справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 304 с.

777. Овдієнко П. П. М. С. Грушевський як політичний діяч / П. П. Овдієнко // Наукові записки. / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя. – Ніжин, 1996. – Т. 16, вип. 1. – С. 97–102.

778. Овсій І. Дипломатичне забезпечення Визвольної війни 1648–1657 рр. : До 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького / І. Овсій // Нова політика. – 1996. – № 1. – С. 28–34.

779. Овсінський Ю. [Рецензія] / Юрій Овсінський // Україна в Центрально-Східній Європі. – 2007. – Вип. 7. – С. 394–398. – Рец. на кн.: Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти / Леонід Войтович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Біла Церква : О.В. Пшонківський, 2006. – 782 с.

780. Огієнко І. Богдан Хмельницький / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. –К. : Наук.-вид. центр «Наша культура і наука», 2004. – 447 с.

781. Одеса козацька : наук. нариси / [ О. А. Бачинська, Т. Г. Гончарук, С. Б. Гуцалюк, А. І. Мисечко] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. факультет, Каф. історії України, Відділ історії козацтва на Півдні України, НДІ козацтва при Ін-ті історії України НАН України. – Одеса : МП «Гермес», 2000. – 147 с.

782. Одінцова Г. С. Теорія та історія державного управління : [навч. посіб.] / Г. Одінцова, В. Дзюндзюк, Н. Мельюхова. – К. : Професіонал, 2008. – 288 с.

783. Окіншевич Л. Державне право / Л. Окіншевич // Енциклопедія українознавства: Загальна частина. Т. 2 : Перевидання в Україні / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 1995. – С. 636–646.

784. Окіншевич Л. Історія дослідження права / Л. Окіншевич // Енциклопедія українознавства: Загальна чистина. Т. 2 : Перевидання в Україні / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 1996. – С. 630–632.

785. Окіншевич Л. О. Центральні установи України-Гетьманщини ХVІІ – ХVІІІ ст. Ч. ІІ. Рада старшини / Л. О. Окіншевич // Антологія Української юридичної думки : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / упоряд.: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарчук, О. О. Самойленко ; відп. редактор І. Б. Усенко. – К., 2003. – 584 с.

786. Окладна М. Г. Політико-правові ідеї Конституції Пилипа Орлика і сучасна українська Конституція / М. Г. Окладна, М. Ш. Киян // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 11. – С. 61–68.

787. Олександр Матвійович Лазаревський 1834–1902 : док. та матеріали наук.-практ. конф. «Українська археографія: проблеми і перспективи», присвяч. 160-річчю від дня народж. О. М. Лазаревського, (Київ, Чернігів, 20–22 жовт. 1994 р.). – К. ; Чернігів, 2003. – Вип. 1. – 95 с.

788. Олійник О. До причин ліквідації запорозького козацтва / О. Олійник // Запорозька старовина. – Запоріжжя, 1995. – Вип. 1. – С. 38–45.

789. Олійник О. С. Сторінки історії Чорноморського козацького війська / О. С. Олійник. – Одеса : Астропринт, 2001. – 119 с.

790. Олянчин Д. Пункти Івана Виговського українським послам на Варшавський сейм 1659 р. / Д. Олянчин // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – Л., 1991. – Т. ССХХІІ. – С. 340–350.

791. Опанасюк В. В. Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату Богдана Хмельницького: історіографія проблеми / В. В. Опанасюк ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2009.– 56 с.

792. Орлова Т.В. Вітчизняна історіографія про участь жіноцтва у революційних подіях в Україні 1917–1921 рр. / Тетяна Орлова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2010.– № 4. – С. 147–150.

793. Орлова Т. В. Жінки в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ ст.) / Т. В. Орлова. – К. : Логос, 2009. – 582 с.

794. Орлова Т. В. Теоретико-методологічні засади історіографії ролі жіноцтва в історії України / Т. В. Орлова ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманіт. фак.-тів. – К. : Логос, 2010. – 60 с.

795. Осавуленко Л. Гетьман України Павло Скоропадський / Леонід Осавуленко, Володимир Засєкін. – Луцьк : Волинська кн., 2007. – Кн. 2. – 700 с.

796. Осешинський А. Сучасні проблеми й реформування системи правосуддя у контексті адаптації до європейських стандартів / А. Осешинський // Право України. – 2008. – № 4. – С. 4–12.

797. Основи демократії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / авт. колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарчук та ін. ; ред. А. Колодій ; М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. проект «Демократична освіта», Інститут вищої освіти. – К. : Ай-Бі, 2002. – 646 с.

798. Особливості становлення української державності в добу національно-демократичного відродження (1917–1920 рр.) / М. І. Бушин, В. М. Лазуренко, А. Ю. Лега [та ін.]. – Черкаси : Черкас. ЦНТЕІ, 2007. – 203 с.

799. Осташко Т. Правово-історичні концепції Сергія Шелухина / Т. Осташко // Держави, суспільства, культури: Схід і Захід : зб. наук. пр. – Нью-Йорк, 2004. – С. 683–697.

800. Осташко Т. Пріоритети соціально – економічної політики Гетьманату Павла Скоропадського / Тетяна Осташко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 5. – С. 145–176.

801. Осташко Т. С. Павло Скоропадський – лідер українського гетьманського руху / Т. С. Осташко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 96–110.

802. Осташко Т. С. Проблеми заснування та діяльності гетьманських організацій в листуванні В’ячеслава Липинського / Т. С. Осташко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2009. – Вип. 4. – С. 237–264.

803. Остудін В. І. «Парадокси» Юліана Бачинського [Ряд фактів у біографії Ю. Бачинського та окремі висловлені ним теоретичні положення видаються сьогодні дещо незрозумілими, незвичними] / В. І. Остудін // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – К., 2002. – № 47. – С. 48–53. – (Сер. Філософія. Політологія).

804. Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану проф. М. П. Ковальського з нагоди 70-річчя / Осторз. акад., Укр. іст. т-во ; голов. ред. І. Пасічник, Л. Винар]. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – 595 с.

805. Павко А. Інститут державної влади Київської Русі в контексті політичних процесів сьогодення / Анатолій Павко // Віче. – 2008. – № 11. – С. 35–37.

806. Павко А. Суспільно-політична думка та правові відносини в Київській Русі / А. Павко, Я. Павко // Історія України. – 2008. – № 29. – С. 7–9 ; № 37. – С. 4–5.

807. Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. Павленко. – К. : Академія, 2004. – 604 с.

808. Павленко С. Перша спроба Івана Мазепи порвати з Москвою / С. Павленко // Сіверянський літопис. – 1998. – № 1. – С. 3–31.

809. Павленко С. Таємна місія агента Мазепи Соломона (1689–1690 рр.) до Польщі з проханням про допомогу / Сергій Павленко // Визвольний шлях. – 2004. – Річник 57, кн 10. – С. 106–119.

810. Павленко С. О. Князь Михайло Чернігівський та його виклик Орді / С. О. Павленко. – Чернігів : Вид-во «Деснянська правда»; Журн. «Сіверянський літопис», 1996. – 79 с.

811. Павленко С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. О. Павленко. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилян. акад., 2009. – 601 с.

812. Павленко Ю. Українська державність у 1917–1919 рр. (історико-генетичний аналіз) / Ю. Павленко, Ю. Храмов. – К. : Манускрипт, 1995. – 264 с.

813. Павленко Ю. В. Василенко Микола Прокопович / Ю. В. Павленко // Наука та науковознавство. – 2008. – № 4. – С. 34–37.

814. Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині ХVІІ–ХVІІІ століття / Ярослав Падох ; Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, Українознавча б-ка НТШ. – Л., 1994. – 196 с.

815. Падох Я. Історія українського карного права / Я. Падох // Енциклопедія українознавства : Загальна частина. Т. 2 : Перевидання в Україні / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 1995. – С. 660–665.

816. Падох Я. Історія українського судівництва / Я. Падох // Енциклопедія українознавства . Загальна частина. Т. 2 : Перевидання в Україні / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 1995. – С. 665–670.

817. Падох Я. Суди й судовий процес Старої України : нарис історії. Т. 209. Історико-філософічна секція. Ч. 5. Правнича Комісія / Ярослав Падох ; Записки Наукового Товариства ім. Невченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Львів, 1990. – 128 с.

818. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорізького // Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К., 1993. – С. 25–37.

819. «Пакти і Конституції»Української держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В. А. Смолій; упоряд. М. С. Трофимчук, Т. В. Чухліб ; Ін-т історії України НАН України; Нац. бібліотека України імені В. І. Вернадського, Державна архівна служба України, Центральний держ. історичний архів, м. Київ. – Л. : Світ, 2011. – 440 с.

820. Палієнко М. Г. [Рецензія] / М. Г. Палієнко // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 141–147. – Рец. на монограф.: Сакада Л. «Український історик»: генеза, тематика, постаті / Людмила Сакада. – Нью-Йорк ; К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 328 с.

821. Палій А. Козацька старшина : документи, нариси / Анатолій Палій, Микола Гордієнко. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2008. – 287 с.

822. Панасюк Б. Я. Русь: нація і держава : наук.-іст. дослідж. : у 2 т. / Б. Я. Панасюк ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – Т. 1 : Помилки Великих Київських князів. – 385 с.

823. Панашенко В. В. Полкове управління в Україні (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.) / В. В. Панашенко. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1997. – 74 с.

824. Панашенко В. В. Соціальна еліта Гетьманщини (Друга половина ХVІІ – ХVІІ ст.) / В. В. Панашенко. – К. : Ін-т історії НАН України, 1995. – 209 с.

825. Панова І. Ю. Утворення державного центру УНР в екзилії : політико-правовий аспект / І. Ю. Панова // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3 .– С. 78–85.

826. Панченко П. До питання історизму, історичної правди в курсі історії України / П. Панченко // Історія в школах України. – 1999. – № 4. – С. 6–10.

827. Панчук І. І. Історія України очима іноземців: довідник-хрестоматія / Ігор Панчук. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 303 с.

828. Панчук М. Політичні контексти етнонаціональної пам’яті / Май Панчук // Наукові записки / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 59–75.

829. Паньонко І. М. Органи влади Запорізької Січі : монографія / І. М. Паньонко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 143 с.

830. Папакін Г. В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина : Іст.-арх. нариси [про останнього гетьмана України] / Г. В. Папакін. – К., 2002. – 280 с.

831. Пасещенко Г. В. [Рецензія] / Г. В. Пасещенко / Український історичний журнал. – 2002. – № 2. – С. 114–119. – Рец. на підруч.: Колесник І. І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ століття) / І. І. Колесник. – К. : Генеза, 2000. – 256 с.

832. Пасічник М. С Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. / М. С. Пасічник. – 2-ге вид. – К., 2006. – 735 с.

833. Пасічник М. С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657–1665 рр.) / М. С. Пасічник ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня. – Л., 1998. – 305 с.

834. Пахарєв А. Ідеї державності у працях українських мислителів кінця ХVІ – середини ХVІІІ століття / Анатолій Пахарєв // Політичний менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 184–187. – Рец. на кн.: Куташев І. Політична думка доби Гетьманщини / Ігор Куташев ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : Укр. Центр духов. культури, 2007. – 319 с.

835. Пашук А. Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в ХVІІ – ХVІІІ ст. (1648–1782) / А. Й. Пашук. – Л. : ВЛУ, 1967. – 180 с.

836. Пеленський Я. Гетьманат Павла Скоропадського. Міфи та дійсність / Я. Пеленський // Останній Гетьман : ювілейний зб. пам’яті Павла Скоропадського (1873–1945) / Цент. суспільних дослід. ім. В. Липинського, Ін-т укр. археографії АН України. – К., 1993. – С. 5–12.

837. Пеленський Ярослав. Спогади Гетьмана Павла Скоропадського (кінець 1917 – грудень 1918) : [передмова] /Я. Пеленський // Павло Скоропадський. Спогади (кінець 1917 – грудень 1918) / голов. ред. Я. Пеленський. – К. : Філадельфія, 1995. – С. 11–42.

838. Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации : сб науч. тр. по материалам ІV Междунар. науч.-практ. конф., (9–11 дек. 2009 г.) / под ред. А. Г. Романовского, Ю. И. Панфилова. – Х. : НТУ «ХПИ», 2010. – 391 с.

839. Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки : матеріали наук.-практ. конф., (Переяслав-Хмельницький, 26 лют. 2003 р.) / упоряд М. Т. Товкайло]. – К. : Просвіта, 2003. – 168 с.

840. Петлюра С. В. (1870–1926). Статті. Листи. Документи / [упоряд., авт. передм., С. 5–20, В. Сергійчук] ; Ін-т досліджень модерної історії України в США, Фундація ім. Симона Петлюри в Канаді. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – Т. 3. – 614 с.

841. Петлюра С. В. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну / Симон Петлюра ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Центр Українознавства та ін. – К. : Укр. Видавнича Спілка, 2001. – 91 с.

842. Петрик А. [Рецензія] / А. Петрик // Дрогобицький краєзнавчий вісник. – 2008. – Вип. 11–12. – С. 665–668. – Рец. на кн.: Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти / Л. В. Войтович. – Біла Церква : О. В. Пшонківский, 2006. – 784 с.

843. Петрів В. Неторованим шляхом: Спомини з історії укр. революції 1917–1921 рр. / В. Петрів // Вітчизна. – 1995. – № 5–6. – С. 141–146.

844. Петрук О. П. Народне міністерство земельних справ УНР : (за док. Центрального держ. архіву органів влади та упр. України) / О. П. Петрук // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 171–189.

845. Пилип Орлик і його Конституція в епоху становлення європейського громадянського суспільства : [зб. ст.] / Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т філології та суспільств., Іст. фак.-т, Каф. всесвіт. історії та правознав. [упоряд. А. О. Карасевич та ін.]. – Умань : Жовтий О.О., 2010. – 175 с.

846. Пиріг П. Про українську шляхту в ХVІІ столітті / Петро Пиріг // Сіверянський літопис. – 2008. – № 2. – С. 13–21.

847. Пиріг П. Штрихи до соціально-політичного портрета гетьмана Дем’яна Многогрішного / Петро Пиріг // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 9–22.

848. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і російський монархічний рух в Україні (квітень – грудень 1918 р.) / Руслан Пиріг // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 5. – С. 177–206.

849. Пиріг Р. Державна служба Гетьманату Павла Скоропадського: (квітень – грудень 1918 р.) / Р. Пиріг // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика / Ін-т історії України НАН України. – К., 2009. – Вип. 15, ч. 1. – С. 66–95.

850. Пиріг Р. Михайло Грушевський у контексті українського сьогодення / Руслан Пиріг // Наукові записки / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – Вип. 32. – С. 88–94.

851. Пиріг Р. Я. [Рецензія] / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 211–212. – Рец. на кн.: Чжао Юнь-чжун. Україна: важкі кроки історії / Чжао Юнь-чжун. – Шанхай, 2005. – 475 с.

852. Пиріг Р. Я. «Бідний кентавр українського козацтва»: До проблем міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 136–143.

853. Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією / Руслан Пиріг ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України, 2008. – 209 с.

854. Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського: сутність і форми державності / Р. Я. Пиріг // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукр. наук. конф., (19–20 трав. 2008 р.). – К., 2008. – С. 6–12.

855. Пиріг Р. Я. Грушевськознавство: стан та перспективи розвитку [Про життя та діяльність М. Грушевського] / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 1996. – № 5. – С. 71–83.

856. Пиріг Р. Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроба проведення та причини невдачі / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 68–84.

857. Піддубний А. Зобов’язальне право України в 17–18 століттях / А. Піддубний, О. Таненок // Персонал. – 2006. – № 1. – С. 59–64.

858. Пінчук Ю. Богдан Хмельницький і його доба у дзеркалі полеміки Михайла Миксимовича з Миколою Костомаровим / Юрій Пінчук // Історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 3–7.

859. Пінчук Ю. Микола Костомаров і Володимир Антонович: єдність ідей та відмінність методології / Юрій Пінчук, Олександр Киян // Історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 43–51.

860. Пінчук Ю. Монографія М. Костомарова «Мазепа» як чинник формування самоусвідомлення української нації / Юрій Пінчук // Історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 3–18.

861. Пінчук Ю. А. Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування самоусвідомлення української нації / Юрій Пінчук ; Ін-т історії України НАН України. – К., 2009. – 304 с.

862. Пінчук Ю. А. Постать Богдана Хмельницького в публіцистиці М. Костомарова / Ю. А. Пінчук // Український історичний журнал. – 1994. – № 5. – С. 139–144.

863. Плав’юк М. Симон Петлюра – символ української державності : (до 120-річчя з дня його народж.) / М. Плав’юк // Самостійна Україна. – 1999. – П. LІ., ч. 2. – С. 3–5.

864. Плецький С. Ф. Паспортна система Нової Січі (1734–1775 рр.) / С. Ф. Плецький // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 24–37.

865. Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / [автор. пер. з англ. С. Грачова]. – 2-ге вид., виправ. / С. Плохій. – К. : Часопис «Критика», 2006. – 494 с.

866. Плохій.С. Козакознавство без кордонів: нотатки про користь порівняльного аналізу / С. Плохій // Український гуманітарний огляд. – 2004. – Вип. 10. – С. 63–84.

867. Повернення Івана Мазепи до історичної пам’яті українського народу / улад. Ігор Симоненко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – 2009. – Вип. 18. – С. 219–223.

868. Погорецький М. А. Розшук у козацьку добу / М. А. Погорецький // Право і безпека. – 2003. – Т. 2, № 1. – С. 120–125.

869. Подковенко Т. О. Законодавство про судоустрій та судочинство у період гетьманату Павла Скоропадського / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць : Вип. 41. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2008. – С. 146–151.

870. Політична діяльність гетьмана Мазепи / В. М. Горобець, Я. І. Кісь, І. М. Макаровський та ін. ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Прикарпат нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків., осередок Наук. т-ва ім. Т.Г. Шевченка. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2009. – 179 с.

871. Політична історія України ХХ ст. : у 6 т. / під ред. І.Ф. Кураса та ін. – К. : Генеза. – Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / кер. тому В. Ф. Солдатенко. – 2003.– 488 с.

872. Політична історія України ХХ ст. : у 6 т. / під ред. І. Ф. Кураса та ін. – К. : Генеза. – Т. 3: Утвердження радянського ладу Україні (1921–1938) / кер. тому Ю. І. Шаповал. – 2003. – 445 с.

873. Політична історія України. ХХ ст. : у 6 т. / під ред. І. Ф. Курас та ін. –К. : Генеза. – Т. 1 : На зламі століть (кінець ХІХ ст.–1917 р.) / кер. тому Ю. В. Левенець. – 2002. – 424 с.

874. Політична історія України : посіб. для студ. вищих навч. закл. / за ред. В. І. Танцюри. – К. : Академія, 2001. – 488 с.

875. Політична історія України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. К. Швидько, П. Й. Бородай, В. О. Василенко та ін.] ; ред. Г. К. Швидько ; Нац. гірн. ун-т, Ін-т гуманіт. пробл. – Дніпропетровськ : Нац. акад. України, 2002. – 259 с.

876. Політологічний енциклопедичний словник : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів]. – К. : Генеза, 1997. – 400 с.

877. Полководці Війська Запорозького : Іст. портрети: [29 нарисів про героїв Визвольної війни укр. народу середини ХVІІ ст. / редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.] ; Ін-т історії України НАН України, Науково-дослідний ін-т козацтва. – К. : Академія, 1998. – Кн. 1. – 397 с.

878. Половець В. Гетьманські урядовці: діяльність в обставинах часу / Володимир Половець // Сіверянський літопис. – 2005. – № 2–3. – С. 86–93. – Рец. на кн.: Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. Павленко. – К. : Академія, 2004. – 604 с.

879. Половець В. Половці: Історіографія та походження (ХІ–ХІІІ ст.) / Володимир Половець // Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 17–26.

880. Полтавець С. Конфліктний потенціал політичних ідей в Українській революції середини ХVІІ століття / Сергій Полтавець // Наукові записки / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип. 43. – С. 7–17.

881. Полтавець С. Україно-шведські відносини в середині ХVІІ століття у світлі нових документів / Сергій Полтавець // Віче. – 2008. – № 5–6. – С. 54–57.

882. Полуденко С. В. Українська історіографія та політологія : [автор. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Полуденко] ; Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : Маторін Б.І., 2009. – 280 с.

883. Пономаренко О.В. Українська національна ідея часів козаччини // О. В. Пономаренко // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 31. – С. 147–163.

884. Попенко Я. Діяльність А. Яковліва – українського дипломата, історика, юриста / Ярослав Попенко // Історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 64–73.

885. Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: из истории Новороссийского ун-та : к 75-летию ист. фак. / Т. Н. Попова ; Одес. нац. ун-т им И. И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2007. – 533 с.

886. Попович М. Україна : незалежність здобута і втрачена / Мирослав Попович // Пам’ять століть. – 2007. – № 4–5. – С. 5–29.

887. Портнов А. В. [Рецензія] / А. В. Портнов // Український історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 130–132. – Рец. на моногр.: Наливайко Д. Очима Заходу: рецепція України в Західній Європі ХІ – ХVІІІ ст. / Дмитро Наливайко. – К. : Основи, 1998. – 578 с.

888. Потоцький В. Хто є хто в українській історії / В. Потоцький. – Х. : Школа, 2010. – 158 с.

889. Потульницький В. А. Завдання української історіографії у справі інтеграції української історії у світову / В. А. Потульницький // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – К., 2001. – Вип. 54. – С. 14–16. – (Історія).

890. Потульницький В. А. Нариси української політології (1819–1991) / В. А. Потульницький . – К. : Либідь, 1994. – 320 с.

891. Потульницький В. А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії ХVІІ – ХХ ст. / В. А. Потульницький. – К. : Либідь, 2002. – 478 с.

892. Правовий звичай як джерело українського права ХІ – ХІХ ст. / за ред. І. Б. Усенка ; Ін-т держава і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Наук. думка, 2006. – 280 с.

893. Пришляк В. Козацький Гетьманат часів Данила Апостола: протиріччя між гетьманською та імперською системою влади / Володимир Пришляк // Соціум. Альманах соціальної історії. – 2010.– Вип. 9. – С. 159–173.

894. Пріцак Л. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького 1648–1657 рр. : ст. і матеріали / [Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України]. – Х. : Акта, 2003. – 277 с.

895. Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648―1657 рр. / Л. Пріцак ; [Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України]. – Х. : Акта, 2003. – 492 с.

896. Пріцак О. Походження Русі: Стародавні Скандинавські Саги і Стара Скандинавія. – К. : Обереги : Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2003. – Т. 2 / [ пер. з англ. В. Шовкун та ін.]. – 1303 с.

897. Про основні підсумки діяльності НАН України в 1996 році та позачергові заходи щодо посилення кризового стану науки. Доповідь президента НАН України академіка Б. Є. Патона // Вісник НАН України. – 1997. – № 5–6. – С. 5–16.

898. Проблеми вивчення історії української революції 1917–1921 рр. : [зб. ст.] / Ін-т історії України НАН України ; редкол.: В. Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2002. – 295 с.

899. Проблеми законодавчої політики / заг. ред. В. М. Литвин ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Парламентське вид-во, 2004. – Вип. 1 [упоряд.: М. Ф. Веремчук та ін.]. – 799 с.

900. Проданюк Ф. До питання про внутрішню політику Держави Павла Скоропадського / Федір Проданюк // Останній Гетьман: Ювілейний : зб. пам’яті Павла Скоропадського 1873–1945 / Центр суспільних досліджень ім. В. Липинського, Ін-т укр. археографії АН України. – К., 1993. – С. 56–65.

901. Протидія корупційній злочинності в Україні : навч. посіб. / Ю. І. Дмитрик, Д. І. Йовифович, І. В. Красницький та ін. ; Львів. держ. ун-т внут. справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2010. – 307 с.

902. Прохода В. Х. Думки про правду: до історії повстання укр. нації / Василь Прохода ; [передм. С. 5–8, Р. Коваль. – Дрогобич : Відродження, 2009. – 565 с.

903. Прошение малороссийского шляхетства и старшины, вместе с гетьманом о восстановлении различных старинных прав Малороссии // Український історичний журнал. – 1993. – № 7–8. – С. 88–111 ; № 9. – С. 87–95.

904. Путро О. Іван Виговський / О. Путро // Історія України в особах: ІХ – ХVІІІ ст. / В. Замлинський (кер. авт. колект.) та ін. – К., 1993. – С. 300–311.

905. Путро О. І. [Рецензія] / О. І. Путро // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 137–144. – Рец. на моногр.: Кресін О. В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини ХVІІІ століття / О. В. Кресін. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 468 с.

906. Путро О. І. [Рецензія] / О. І. Путро // Український історичний журнал. –2000. – № 3. – С. 132–136. – Рец. на моногр.: Гуржій О. Гетьман Іван Скоропадський / О. Гуржій. – К., 1998. – 207 с.

907. Путро О. І. Гетьман України: Кирило Розумовський (нові штрихи до соціально-політичного портрета) / О. І. Путро // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 105–112.

908. Рабінович П. Історія вітчизняного загальнотеоретичного правознавства: до реконструкції джерел / П. Рабінович // Право України. – 2003. – № 11. – С. 176–177. – Рец. на антол.: Антологія української юридичної думки: Т. 1. Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.; упоряд. В. Д. Бабкін та ін. – К. : Юридична книга, 2002. – 568 с.

909. Радченко Л. О. Сучасна історіографія національно-демократичної революції в Україні 1917–1920 років / Л. О. Радченко. – Х. : Око, 1996. – 120 с.

910. Радько П. Г. В. І. Вернадський про наукове знання як частину національної культури та важливий регулятор державотворчого процесу / П. Г. Радько // Філософські обрії : наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії НАН України, Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. –К. ; Полтава, 1999. – Вип. 1–2. – С. 115–126.

911. Радько П. Г. Вічові традиції українського народу / П. Г. Радько // Київська старовина. – 2010. – № 2. – С. 62–70.

912. Радько П. Г. Геополітичні ідеї академіка Степана Рудницького в контексті сучасного державотворення / П. Г. Радько // Історична пам’ять : наук. зб. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 73–80.

913. Радько П. Г. Державотворча діяльність істориків України в період Центральної Ради / П. Г. Радько // Науковий вісник / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса, 2007. – № 1 (38 ). – С. 168–178. – (Науки: економіка, політологія, історія).

914. Радько П. Г. Державотворча діяльність українського історика Дмитра Дорошенка у гетьманському уряді Павла Скоропадського / П. Г. Радько // Наукові записки : збірник / Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 1999. – Вип. 9. – С. 48–53.

915. Радько П. Г. Державотворча концепція В’ячеслава Липинського / П. Г.Радько. // Рідний край : наук.-публіцист. худ.-літератур. альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 107–110.

916. Радько П. Г. Ідеї незалежності та державності в концепції демократичного федералізму М. Драгоманова / П. Г. Радько, М. М. Карабанов // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тераса Шевченка. – К., 1999. – Вип. 48.– С. 49–52. – (Серія “Історія”).

917. Радько П. Г. Ідеї окремішності українського народу та традиції федералізму в історико-політичній спадщині М. Костомарова / П. Г. Радько, М. М. Карабанов // Грані : наук.-теорет. і громад.-політич. альманах. – 1999. – 6 (8) листоп.-груд. – С. 10–22.

918. Радько П. Г. Історик і суспільство (До питання громадської позиції вчених) / П. Г. Радько // Наукові записки : зб. наук. пр. / Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2006. – Вип. 32. – С. 311–325.

919. Радько П. Г. Історіографічні традиції «Переяславської легенди» та історичні реалії державотворення / П. Г. Радько. // Рідний край : наук.-публіцист. худ.-літератур. альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – № 1 (10). – С. 141–151.

920. Радько П. Г. Конституційний лад і політична влада України в контексті ідей Пилипа Орлика / П. Г. Радько // Науковий вісник / Одес. держ. екон. фак-т, Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса, 2009. – № 10 (88). – С. 154–162. – (Науки: економіка, політологія, історія).

921. Радько П. Г. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки як джерело до розуміння національних традицій козаччини / П. Г. Радько // Історична пам’ять : наук. зб. / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка, Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Полтава, 1998. – Вип. 1. – С. 121–136.

922. Радько П. Г. М. В. Довнар-Запольський і вітчизняна історична наука / П. Г. Радько, Б. В. Год // Історична пам’ять : наук. зб. / Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка, Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. –Полтава, 1999. – Вип. 1–2. –С. 81–91.

923. Радько П. М. С. Грушевський про роль науково-освітянських традицій у творенні державної політики в освітній сфері / П. Радько, В. Тертичка // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України : наук. журн. – К., 1999. – № 4. – С. 319–325.

924. Радько П. Г. Методологія аналізу та вивчення політики державотворення / П. Г. Радько // Науковий вісник / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса, 2008. – № 14 (70 ). – С. 154–163. – (Науки: економіка,політологія, історія).

925. Радько П. Г. Михайло Драгоманов про ідеї незалежності та державотворення в контексті демократичного федералізму / П. Г. Радько // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 1999. – Вип. 4. – С. 348–355.

926. Радько П. Г. Національна гетьманська опозиція проти польсько-шляхетської влади напередодні Хмельниччини / П. Г. Радько // Науковий вісник / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса, 2009. – № 23 (101). – С. 176–188. – (Науки: економіка, політологія, історія).

927. Радько П. Г. Національні наукові товариства в розробці та популяризації українського державотворення / П. Г. Радько // Історична пам’ять : наук. зб. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка – Полтава, 2003. – № 1–2. – С. 39–51.

928. Радько П. Г. Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика : монографія / П. Г. Радько; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 348 с.

929. Радько П. Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі XIX–ХХ століть: концепції, ідеї, реалії / П. Г. Радько. – К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 1999. – 388 с.

930. Радько П. Г. Проблеми влади в європейській консервативній політичній традиції і Конституції Пилипа Орлика / П. Г. Радько // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 36. – С. 371–385.

931. Радько П. Г. Розробка теоретичних питань національно-територіальної автономії в період Центральної Ради: за матеріалами з’їзду народів Росії (8–15 верес. 1917 року) / П. Г. Радько // Наукові записки : збірник / Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 1999. – Вип. 8. – С. 56–72.

932. Радько П. Г. Соціально–виховна роль історії в осмисленні національних традицій та гуманізації освіти у розумінні Михайла Грушевського / П. Г. Радько // Історична пам’ять : наук. зб. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С. 46–54.

933. Радько П. Г. Трагедія Мазепи і Полтавська катастрофа / П. Г. Радько // Науковий вісник / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса, 2009. – № 17 (95). – С. 201–212. – (Науки: економіка, політологія, історія).

934. Радько П. Г. Трагічні традиції українського державотворення в контексті роману П. Куліша «Чорна рада» / П. Г. Радько. // Рідний край : альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 121–126.

935. Радько П. Г. Український народ як європейська нація, джерело державної влади в державотворчих поглядах Володимира Антоновича та Михайла Грушевського / П. Г. Радько // Науковий збірник : Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса, 2006. – № 11 (31). – С. 137–148. – (Науки: економіка, політологія, історія).

936. Рафальський О. О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: Ретросп. аналіз / О. О. Рафальський ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : Генеза, 2004. – 294 с.

937. Рафальський О. О. Україна як цивілізаційний феномен / О. О. Рафальський. – К. : Бланк-Прес, 2010. – 253 с.

938. Реєнт О. Криза сучасної історичної науки: джерелознавчий аспект / О. Реєнт // Історія в школах України. – 1999. – № 4. – С. 2–6.

939. Реєнт О. Павло Скоропадський / О. Реєнт. – К. : Альтернатики, 2003. – 304 с.

940. Реєнт О. П. [Рецензія] / О. П. Реєнт, А. І. Кудряченко // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 135–141. – Рец. на кн.: Кремень В. Україна: проблеми самоорганізації : в 2 т. / Василь Кремень, Дмитро Табачник, Василь Ткаченко. – К. : Промінь, 2003. – Т. 1. Критика історичного досвіду. – 384 с. ; Т. 2. Десятиріччя суспільної трансформації. – 464 с.

941. Реєнт О. П. Видання Інституту історії України НАНУ / О. П. Реєнт, О. Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 1998. – № 2. – С. 55–79.

942. Реєнт О. П. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: стан і перспективи наукової розробки / О. П. Реєнт // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ століття : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 6–38.

943. Реєнт О. П. Проголошення ЗУНР : проблема легітимації / О. П. Реєнт // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 4–11.

944. Реєнт О. П. Ставлення пролетаріату України до Центральної Ради / О. П. Реєнт // Український історичний журна. – 1994. – № 4. – С. 3–18.

945. Реєнт О. П. У робітнях історичної науки / О. П. Реєнт ; передм. П. Т. Тронька, Ін-т історії України НАН України. – К. : Пошук.-вид. агенство «Кн. Пам’яті України» : Вид. центр «Просвіта», 1999. – 349 с.

946. Реєнт О. П. Українська революція і робітництво: Соц.-політ. та екон. зміни 1917–1920 рр. / О. П. Реєнт ; Ін-т історії України НАН України. – К. : ТОВ «Богдана», 1996. – 250 с.

947. Реєнт О. П. Усі гетьмани України: легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Х. : Фоліо, 2008. – 414 с.

948. Репина Л. П. Историческая память и современная историография / Л. П. Репина // Новая и новейшая история. – 2004. – № 5. – С. 39–51.

949. Ричка В. «Літопис Аскольда» як історіографічний феномен / В. Ричка // Могилянські читання 2003 року : зб. наук. пр. – К., 2004. – С. 319–331.

950. Ричка В. Києво-руська проблематика в українській історіографії останнього десятиліття / В. Ричка // Україна – Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф., [Чернігів, 22–25 серп. 2002 р.) / редкол.: В. Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – С. 22–37.

951. Ричка В. Київ – другий Єрусалим: (з історії політ. думки та ідеології середньовіч. Русі) / Володимир Ричка ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. – 241 с.

952. Ричка В. М. [Рецензія] / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 1991. – № 1. – С. 153–154. – Рец. на кн.: Мицик Ю. А. Як козаки воювали: Історичні розповіді про запорізьке козацтво / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 320 с.

953. Ричка В. М. «Вся королівська рать» (Влада Київської Русі) / Володимир Ричка ; Ін-т історії України НАН України, Центр досліджень з історії Київської Русі. – К. : Ін-т історії України, 2009. – 179 с.

954. Ричка В. М. «Галич – другий Київ»: Середньовічна формула чи історіографічна метефора? / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 4–13.

955. Ричка В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі / В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 67–83.

956. Роль столиці у процесах державотворення: історичний та сучасний аспекти : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 28 лют. 1996 р.) / [відп. ред. Ю. П. Лебединський]. – К. : [Б. в.], 1996. – 132 с.

957. Романенко С. До джерел української державності / С. Романенко // Урядовий кур’єр. – 1996. – 27 черв. – С. 16. – Рец. на кн.: Андрущенко В. Л. Запорозька Січ як феномен / В. Л. Андрущенко, В. М. Федосов. – К. : Знання, 1995. – 173 с.

958. Романцов В. М. Становлення козацької держави у добу Національно-визвольної війни: (проблеми в укр. історіографії 40-х рр. ХІХ – початку ХХ ст.) / В. М. Романцов. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 284 с.

959. Ростовська О. Українська ментальність і Національно-визвольна революція 1648–1676 рр. / О. Ростовська, А. Блануца // Сіверянський літопис. – 2000. – № 1 – С. 3–10.

960. Ростовська О. В. Національно-державницькі ідеї М. С. Грушевського: Сучасне бачення / О. В. Ростовська // Наук. записки / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя. – Ніжин, 1996. – Т. 16, вип. 1. – С. 103–106.

961. Рубльов О. С. «Український історичний журнал» : історія офіційна й залаштункова (1957–1988 рр) / О. С. Рубльов // Український історичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 18–55.

962. Рубльов О. С. Маловідомі сторінки біографії українського історика [М. І. Марченка] /О. С. Рубльов // Український історичний журнал. – 1996. – № 1. – С. 106–118.

963. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917–1924 рр. / О. С. Рубльов. О. П. Реєнт ; [заг. ред. В. А. Смолій]. – К. : Альтернативи, 1999. – 319 с.

964. Рудакевич О. Богдан Хмельницький і українська національна ідея / О. Рудакевич // Сучасність. – 1997. – № 1. – С. 70–75.

965. Руденко М. Г. Приазов’я – колиска козацтва: [500-річчю козацтва присвячено] / М. Г. Руденко. – Маріуполь : Новий світ, 2005. – 136 с.

966. Руїна: друга половина ХVІІ ст.: [Прозові твори, іст. дослідження, документальні матеріали / упоряд і авт. передм., С. 5–16, О. І. Гуржій]. – К. : Україна, 1996. – 429 с.

967. Рум’янцев В. О. До питання про форму Української держави доби Директорії / В. О. Рум’янцев // Вісник Акад. прав. наук. України. – 1996. – № 7. – С. 151–156.

968. Рум’янцев В. О. Конституція УНР 1918 року – важливий крок у розвитку конституційного законодавства України / В. О. Рум’янцев, Д. В. Лученко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 11. – С. 165–174.

969. Рум’янцев В. О. Українська державність, 1917–1922: Форми і проблеми розбудови / В. О. Рум’янцев. – Х. : Основа, 1996. – 162 с.

970. Рум’янцев В. О. Утворення Української держави гетьмана П. Скоропадського : проблеми її розбудови / В. О. Рум’янцев // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук.пр. – Х., 2008. – № 1. – С. 27–33.

971. Русина О. [Рецензія] / Олена Русина // Укр. археогр. щорічник. – 2006. – Вип. 10–11. – С. 790–792. – Рец. на кн.: Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІ – першої половини ХІV століть: дослідження / О. Купчинський. – Л., 2004. – 1286 с.

972. Рябенко С. Звичай як джерело правовласності в Київській Русі / С. Рябенко // Персонал. – 2007. – № 11–12. – С. 111–115.

973. Рященко Д. Микола Василенко в історії Академії наук України / Д. Рященко // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика : зб. ст. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2009. – Вип. 15, ч. 1. – С. 35–44.

974. Савченко В. А. Симон Петлюра / В. А. Савченко. – Х. : Фоліо, 2004. – 414 с.

975. Савченко Г. Українська революція / Григорій Савченко // Укр. слово. – 2003. – 6–12 берез. (Чис. 10). – С. 14. – Рец. на зб.: Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року : док. і матеріали / упоряд. В. Верстюк та ін. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – 1024 с.

976. Савченко С. В. Полемічна література ХVІ – ХVІІ ст. в українській історіографії / С. В. Савченко // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 158–174.

977. Савчук Ю. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи / Юрій Савчук // Історія в шк. України. – 2003. – № 1. – С. 41–44.

978. Сакада Л. «Український історик»: генеза, тематика, постаті: [Про часопис, що офіц. друк. органом укр. іст. т-ва] / Л. Сакада ; Укр. іст. т-во та ін. – К. : Вид-во ім. О. Теліги ; Нью-Йорк : [Б. в.], 2003. – 324 с.

979. Сакада Л. Д. Діяльність істориків українського зарубіжжя в обороні імені М.С. Грушевського / Л. Д. Сагада // Український історичний журнал. – 1996. – № 6. – С. 38–49.

980. Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя) / О. Салтовський – К. : ПАРАПАН, 2002. – 396 с.

981. Санцевич А. В. Погляди М. І. Яворського на історію України / А. В. Санцевич // Український історичний журнал. – 1993. – № 10. – С. 29–40.

982. Сапухіна Л. П. Історія сумських козацького та гусарського полків : короткий іст. нарис / Л. П. Сапухіна ; Сум. обл. громад. орг. «Центр соц.-гуманіт. розвитку «Рідний край», Сум. обл. краєзнав. музей. – Суми : АС-Медіа, 2005. – 48 с.

983. Сарбей В. Слово про академіка Ореста Левицького: [Про укр. історика] / В. Сарбей, Л. Москвич // Пам’ять століть. – 1997. – № 4. – С. 121–123.

984. Сарбей В. Г. [Рецензія] / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 145–149. – Рец. на кн.: Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія / В. Ф. Солдатенко. – К. : Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 1997. – 416 с.

985. Сас П. М. Витоки українського націотворення / П. М. Сас ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України, 2010. – 702 с.

986. Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – перша половина ХVІІ ст. / П. М. Сас. – К., 1998. – 254 с.

987. Сас П. М. Чи вступили запорожці до Ліги християнської міліції? / П. М. Сас // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 84–102.

988. Сахновський Є. Українська історіографія: логіко-гносеологічний аналіз поняття / Є. Сахновський // Українська історична наука на порозі ХХІ століття : міжнар. наук. конгрес, (Чернівці, 16–18 трав. 2000 р.). –Чернівці, 2001. – Т. 1. – С. 128–132.

989. Свитящук В. И. Князь Игорь. Загадки «Слова...» / Владимир Свитящук. – Донецьк : Н.А. Чернецкая, 2008. – 328 с.

990. Світленко С. О. М. Лазаревський в українському інтелектуальному середовищі / Сергій Світленко // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К, 2010. – Вип. 20. – С. 88–99.

991. Святоцький О. Вступне слово до актуальної теми журналу / О. Святоцький // Право України. – 2009. – № 5. – С. 4–5.

992. Святоцький О. Питання пошуку оптимальної моделі форми державного правління для України / О. Святоцький // Право України. – 2009. – № 10. – С. 61–66.

993. Северинюк В. М. Дві [українські] конституції: 1710-й і 1918-й роки / В. М. Северинюк // Придніпровський науковий вісник. – Дніпропетровськ, 1997. – № 5. – С. 28–33. – (Гуманітарні науки).

994. Сегеда С. [Рецензія] / С. Сегеда // Філософська думка. – 2008. – № 5. – С. 157–164. – Рец. на моногр.: Моця О. Південна «Руська земля» : монографія / О. Моця. – К. : Корвін Прес, 2007. – 262 с.

995. Сегеда С. П. Гетьманські моголи / Сергій Сегеда. – К. : Інформ.-аналіт. агенція «Наш час», 2009. – 438 с.

996. Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні / А. Селіванов // Право України. – 2009. – № 5. – С. 23–29.

997. Село Київської Русі (за матеріалами південно-руських земель). – К. : Шлях, 2003. – 232 с.

998. Семененко В. І. Таємниці, казуси, курйози в українській історії / В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2010. – 158 с.

999. Семенюк С. Історія українського народу / Святослав Семенюк. – Л. : Апріорі, 2010.– 606 с.

1000. Сергиевич В. Русские юридические ведомости. Т. 2 : Вече и князь. Советники князя / В. Сергиевич. – Изд. 2-е. – СПб. : Типография М. С. Стасюлевича, 1900. – 618 с.

1001. Сергійчук В. І за Бугом, і за Сяном...: [Про історію Київ. Русі] / В. Сергійчук // Всесвіт. – 1998. – № 1. – С. 184–188.

1002. Сергійчук В. Збройні сили Хмельниччини / В. Сергійчук // Київська старовина. – 1995. – № 4. – С. 82–93.

1003. Сергійчук В. Полковий устрій України / В. Сергійчук // Український світ. – 1996. – № 1–3. – С. 22–25.

1004. Сергійчук В. Територіальний устрій України за часів Хмельниччини / В. Сергійчук // Українське право. – 1996. – Число 1. – С. 64–75.

1005. Сергійчук В. І. Армія Богдана Хмельницького / В. І. Сергійчук ; худож. оформ. Л. Демчишина. – К. : Аграрна наука, 1996. – 243 с.

1006. Сергійчук В. І. В обороні української правди: [зб. окремих наук. розвідок до 60-річчя від дня народж.] / В. І. Сергійчук. – К. : Сергійчук М.І., 2010. – 504 с.

1007. Сергійчук В. І. Етнічні межі і державний кордон України / В. І. Сергійчук. – [2-ге вид., допов.]. – К. : Укр. вид. спілка, 2000. – 430 с.

1008. Сергійчук В. І. Неусвідомлення України: Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917–1921 рр. з аналізом сьогодення / В. І. Сергійчук. – Л. : Монастир Монахів Студит. Уставу. Вид. від «Свічадо», 2002. – 703 с.

1009. Сергійчук В. І. Переяславська рада – трагедія України і програш Європи / В. І. Сергійчук. – К. : Діокор, 2003.– 129 с.

1010. Сергійчук В. І. Українська соборність. Відродження українства в 1917–1920 рр. / В. І. Сергійчук. – К. : ТзОВ «Укр. Вид. Спілка», 1999. – 412 с.

1011. Серьогін С. М. Влада і державна служба: Іст. аспект / С. М. Серьогін ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : УАДУ, 1999. – 196 с.

1012. Серьогіна С. Г. Особливості форми правління козацької держави за Конституцією Пилипа Орлика / С. Г. Серьогіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 11. – С. 25–36.

1013. Сиволоб Ю. В. Передумови і зародження української національної ідеї / Ю. В. Сиволоб, В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 1994. – № 2–3. – С. 14–27.

1014. Симон Петлюра в історії та національній пам’яті : матеріали Всеукр. наук. конф., (20–22 трав. 2009 р.) / [відп. ред. В. Ф. Верстюк]. – К. : Полігр. ценр «Фоліант», 2009. – 163 с.

1015. Симоненко Р. Г. [Рецензія] / Р. Г. Симоненко // Український історичний журнал. – 2001 – № 1. – С. 138–141. – Рец. на кн.: Реєнт О. У робітнях історичної науки /О. У. Реєнт. – К. : Пошуково-видавниче агенство «Книга Пам’яті України». Видавничий центр «Просвіта», 1999. – 325 с.

1016. Симоненко Р. Г. Нариси історії виконавчої влади в Україні. 1917–квітень 1918 р. / Р. Г. Симоненко ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії НАН України, 2000. – 150 с.

1017. Сисин Ф. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної української нації / Ф. Сисин // Український історичний журнал. – 1995. – № 4. – С. 67–76.

1018. Ситий І. З практики сотницького уряду / Ігор Ситий // Сіверянський літопис. – 2009. – № 1. – С. 11–19.

1019. Ситник В. Микола Міхновський про формування національної свідомої особистості як суб’єкта українського державотворення / Віктор Ситник // Визвольний шлях. – 2006. – Річник 59, кн 12. – С. 78–87.

1020. Ситник О. М. Досвід державного будівництва ЗУНР як вияв прагнення до соборності українських земель / О. М. Ситник, М. Я. Кузишин // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 2. – С. 111–116.

1021. Ситник О. М. Ідеологічні погляди та концепції періоду Руїни козацько-гетьманської держави / О. М. Ситник // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – № 3. – С. 264–270.

1022. Ситник О. М. Формування ідеології козацтва як визначальний чинник політико-правового розвитку середньовічної України / О. М. Ситник // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. – № 3. – С. 160–162.

1023. Сібільова Н. Теоретичні основи побудови судової системи України / Н. Сібільова // Право України. – 2009. – № 6. – С. 38–45.

1024. Сідак В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917 – 1921 рр.: (Невідомі сторінки історії) / Ін-т історії України НАН України, Акад. служби безпеки України. – К. : Альтернативи, 1998. – 317 с.

1025. Січинський В. Ю. Чужинці про Україну: [Огляд відгуків від найдавніших часів до середини ХІХ ст.] / В. Ю. Січинський. – Л. : Слово, 1999. – 92 с.

1026. Скакун О. Ф. Политическая и правовая мысль на Украине / О. Ф. Скакун. – Х. : Вища школа, 1987. – 160 с.

1027. Скакун О. Ф. Субсидіарність як принцип організації влади і управління в Україні і державах Європи: від Конституції Пилипа Орлика до Конституції України 1996 р. і європейської Брновської програми 2003 р. / О. Ф. Скакун // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 11. – С. 69–78.

1028. Скальський В. В. Образ Центральної Ради у свідомості селян на початковому етапі української революції / В. В. Скальський // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 46–59.

1029. Скомороха Л. Конституційний добір кандидатів на посади суддів: міжнародний досвід і вітчизняні реалії / Л. Скомороха // Право України. – 2009. – № 4. – С. 70–78.

1030. Скоропадський Павло. Спогади (кінець 1917 – грудень 1918) / П. Скоропадський ; голов. ред. Я. Пеленський. – К. ; Філадельфія, 1995. – 494 с.

1031. Скрипник М. Гетьманство П. П. Скоропадського в історії української державності / Микола Скрипник // Останній Гетьман : ювілейний зб. пам’яті Павла Скоропадського 1873–1945 / Центр. суспільних досліджень ім. В. Липинського, Ін-т укр. археографії АН України. – К., 1993. – С. 49–55.

1032. Скуляк І. Історія розвитку органів дізнання в Україні / І. Скуляк // Право України. – 2008. – № 6. – С. 144–148.

1033. Скуратівський В. Гетьман, який першим виступив проти Росії: (Іван Виговський. Повернення із забуття) / Василь Скуратівський // Берегиня. – 2003. – Чис. 1. – С. 7–12.

1034. Слабченко М. Соціально-правова організація Січі Запорізької / М. Слабченко // Український історик. – 1982. – № 3–4. – С. 137–148.

1035. Слабченко М. Ще до історії устрою гетьманщини XVII – XVIII ст. / М. Слабченко, М. Василенко // Записки наук. т-ва ім. Шевченка. – 1913. – Т. 116. – С. 69–86.

1036. Славинський М. Ви до Трахтемирова? Навіщо?: [Проект «Гетьман. столиця, козац. шляхами»] / Микола Славинський // Віче. – 2007. – № 1–2. – С. 57–64.

1037. Славинський М. Доля й слава Переяслава: [Проект «Гетьман. столиця, козац. шляхами»] / Микола Славинський, Світлана Горобець // Віче. – 2006. – № 23–24. – С. 69–76.

1038. Славинський М. Третє відродження Батурина / Микола Славинський // Віче. – 2007. – № 5–6. – С. 16–24.

1039. Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : ЗнанняУкраїни, 1993. – 192 с.

1040. Смолій В. Відновлюючи наукову традицію / В. Смолій // Історія українського середньовіччя: козацька доба : зб. наук. праць / М. Ф. Дмитрієнко (відп. ред.) та ін. ; Ін-т історії України НАН України. – К., 1995 – Ч. 1. – С. 5–28.

1041. Смолій В. Державотворець: [Про гетьмана Б. Хмельницького] / В. Смолій // Київська старовина. – 1995. – № 4. – С. 3–14.

1042. Смолій В. Іван Мазепа / В. Смолій // Віче. – 1994. – № 2. – С. 111–124.

1043. Смолій В. Історіографічний образ української революції ХVІІ століття / Валерій Смолій, Валерій Степанков // Історія в школах України. – 2010. – № 4. – С. 34–41.

1044. Смолій В. Петро Дорошенко. Політичний портрет: наукове видання / В. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Темпора, 2011. – 632 с.

1045. Смолій В. А. Українська держава ідея ХVІІ – ХVІІІ ст.: проблеми формування, еволюції, реалізації / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Либідь, 1997. – 360 с.

1046. Смолій В. А. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – 2-е вид. доп., перероб. – К. : Либідь, 1995. – 624 с.

1047. Смолій В. А. Видатний історик України / В. А. Смолій, П. С. Сохань // Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. – К., 1994. – Т. 1. – C. VIII–XXXIX.

1048. Смолій В. А. Політична система українського суспільства у роки Національної революції ХVІІ століття / В. А. Смолій, В. С. Степанков ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України, 2008. – 120 с.

1049. Смолій В. А. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654–1764 рр) очима правознавця / В. А. Смолій, В. М. Ричка // Український історичний журнал. – 1993. – № 4–6. – С. 93–96.

1050. Смолій В. А. Українська державна ідея ХVІІ – ХVІІІ ст.: проблеми формування, еволюції, реалізації / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Либідь, 1997. – 360 с.

1051. Смолій В. А. Українська національна революція ХVІІ ст (1648–1676) / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – К. : Києво-Могил. акад., 2009. – 447 с.

1052. Смолій В. А. Українсько-російський договір 1654 в.: нові підходи до вивчення проблеми / В. А. Смолій // Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків. – К., 1995. – С. 3–5.

1053. Смолка А. О. Пилип Орлик. Конституція 1710 року / А. О. Смолка. – К. : [Б.в.], 2007. – 104 с.

1054. Собрание малороссийских прав: 1907 г. / АН Украины; Археологическая комиссия, Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого, Ин-т Украинской археографии. – К. : Наук. думка, 1993. – 362 с.

1055. Сокирко О. Г. Війська українських гетьманів у Полтавській битві 27 червня 1709 р. / О. Г. Сокирко // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 40–51.

1056. Сокіл В. Ф. Кальницький полк: іст.-краєзнав. нарис / В. Ф. Сокіл. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 381 с.

1057. Соколов В. Постать гетьмана Кирила Розумовського : (1728–1803) на тлі його культурно-просвітницької діяльності: (До 200-річчя з дня смерті) / Віктор Соколов // Вісн. кн. палати. – 2003. – № 3. – С. 27–29.

1058. Сокур Ю. Торгівля і підприємництво у Запорізькій Січі і гетьманській Україні / Ю. Сокур // Право України. – 2004. – № 5. – С. 154–157.

1059. Сокуренко В. Г. Демократическое учения о государстве и праве на Украине во второй половине ХІХ века : М. Драгоманов, С. Подолинский, О. Терлецкий / В. Г. Сокуренко. – Львов : Изд-во ун-та, 1966. – 265 с.

1060. Солдатенко В. «Найдужче любити український народ...» / Валерій Солдатенко // Дзеркало тижня. – 2006. – 29 квіт. – 6 трав. – С. 26. – Рец. на кн.: Турченко Ф. Микола Міхновський: Життя і слово / Федір Турченко. – К. : Генеза, 2006. – 320 с.

1061. Солдатенко В. До питання про формування традицій взаємин української влади і суспільства (революційна доба 1917–1920 рр.) / Валерій Солдатенко // Наукові записки / Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання. «Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії». – С. 359–366.

1062. Солдатенко В. Один проти всіх: (М. Драгоманов) / В. Солдатенко, Ю. Левенець // Віче. – 1995. – № 7. – С. 127–141.

1063. Солдатенко В. Соціально-політичні альтернативи революційної доби і проблема української державності / В. Солдатенко // Вісник АН України. – 1994. – № 7–8. – С. 48–53.

1064. Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра: політ. портрети революц. доби / В. Ф. Солдатенко ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : Світогляд, 2007. – 620 с.

1065. Солдатенко В. Ф. Виступ полуботківців у 1917 р. / В. Ф. Солдатенко, І. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 1993. – № 10. – С. 3–20.

1066. Солдатенко В. Ф. Внесок М. С. Грушевського в концепцію української революції / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 1996. – № 5. – С. 3–27.

1067. Солдатенко В. Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних прагнень / В. Ф. Солдатенко. – К. : Світогляд, 2005. – 324 с.

1068. Солдатенко В. Ф. Гетьманська альтернатива: шлях до конструктивної суспільної трансформації чи консервативної безвиході? / В. Ф. Солдатенко // Наукові записки / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2007. – Вип. 32. – С. 125–182.

1069. Солдатенко В. Ф. Еволюція суспільно-політичних поглядів В.К. Винниченка в добу української революції / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 1994. – № 6. – С. 15–26.

1070. Солдатенко В. Ф. Єврейські погроми в УНР 1919 р.: міркування з приводу деяких історіографічних тенденцій / В. Ф. Солдатенко // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 12. – С. 4–14.

1071. Солдатенко В. Ф. Прихід П. Скоропадського до влади: механізм державного перевороту та визначальні чинники закріплення режиму / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 5–19.

1072. Солдатенко В. Ф. Революційний чинник в українській історії / В. Ф. Солдатенко // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 29. – С. 5–16.

1073. Солдатенко В. Ф. Революційні альтернативи 1917 року й Україна / В. Ф. Солдатенко, О. М. Любовець ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : Наук. думка, 2010. – 317 с.

1074. Солдатенко В. Ф. Стан історіографічної розробки та актуальні проблеми дослідження історії Української революції / В. Ф. Содатенко // Український історичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 68–85 ; № 2. – С. 27–47.

1075. Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу : іст. есе-хроніки : у 4 т. / В. Ф. Солдатенко. – Х. : Світогляд, 2008. – Т. 2 : рік 1918–1919. – 410 с.

1076. Солдатенко В. Ф. Українська ідея: Історичний нарис. – Наукове видання / В. Ф. Солдатенко, В. П. Крижанівський, Ю. А. Левенець ; НАН України, ІНВіП. – К. : Наук. думка, 1995. – 132 с.

1077. Солдатенко В. Ф. Українська революція 1917–1920 рр.: до з’ясування контурів та параметрів історичного феномену / В. Ф. Солдатенко // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 4–20.

1078. Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія / В. Ф. Солдатенко. – К. : Пошук; вид. агенство «Книга пам’яті України»; Вид. центр «Просвіта», 1997.– 411 с.

1079. Солдатенков В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918 – 1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К. : Книга Пам`яті України ; Просвіта, 1999. – 507 с.

1080. Соловйов Г. В. Постать гетьмана Івана Виговського в листах папських нунціїв / Г. В. Соловйов // Український історичний журнал. – 2010.– № 6 – С. 161–167.

1081. Соргин В. В. Современная историографическая революция / В. В. Соргин // Новая и новейшая история. – 2009. – № 3. – С. 99–106.

1082. Сохань Л. Історична соціологія: спроба самовизначення / Лідія Сохань // Соц. психологія. – 2005. – № 1. – С. 164–168. – Рец. на моногр.: Мартинов А. Ю. Історична соціологія (циклічна парадигма) / А. Ю.Мартинов ; Нац. ун-т внутр. справ, Укр. т-во сприяння соц. інноваціям. – К. : УАІД «Рада», 2004. – 288 с.

1083. Сохань П. Археографічна діяльність В.Б. Антоновича в контексті національного суспільно-політичного життя України / П. Сохань // Третя Академія пам`яті професора Володимира Антоновича : доповіді та матеріали, (Київ, 11–12 груд. 1995 р.). – К.,1996. – Ч. 1. – С. 17–27.

1084. Сохань П. В’ячеслав Липинський і Михайло Грушевський у дореволюційні часи / П. Сохань, І. Гирич // В’ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна : Студії. – К. ; Філадельфія, 1994. – Т. 1. – С. 53–59.

1085. Сохань П. Вітальна промова до учасників конференції / П. Сохань // В`ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна : Студії. / ред. Я. Пеленський. – К. ; Філадельфія, 1994. – Т. 1. – С. 276–277.

1086. Сохань П. Промова під час відкриття конференції / П. Сохань // Останній гетьман : ювілейний збірник пам`яті Павла Скоропадського. (1873–1945). – К., 1993. – С. 19–22

1087. Станіславський В. В. Запорізька Січ та Річ Посполита, 1686–1699 рр. / В. В. Станіславський ; Ін-т історії України НАН України, НДІ козацтва. – К. : Ін-т історії України, 2004. – 357 с.

1088. Станіславський В. В. Іван Мазепа в таборі Карла ХІІ: турецький вектор дипломатичної діяльності / В. В. Станіславський // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 39–49.

1089. Старовойтенко І. Призабута особистість українського національного руху. Листи до Сергія Шелухіна / І. Старовойтенко // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 15–26.

1090. Старовойтенко І. М. «Історія України-Русі» М. Аркаса у світлі відгуків та рецензій початку ХХ ст. / І. М. Старовойтенко // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С .102–116.

1091. Статті Б. Хмельницького // Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К., 1993. – С. 14–17.

1092. Стахів М. Державний устрій Української Держави в 1917–20 рр / М. Стахів // Енциклопедія українознавства: Загальна частина. Т. 2 : Перевидання в Україні / Національна Академія наук України, Ін-т української археографії. – К., 1995. – С. 647–653.

1093. Стельмах С. П. Інтеграційні процеси в європейській історичній науці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / С. П. Стельмах // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 28–39.

1094. Стельмах С. П. Історична думка в Україні ХІХ – початку ХХ століття / С. П. Стельмах. – К. : Академія, 1997. – 175 с.

1095. Степанков В. [Рецензія] / В. Степанков // Український історичний журнал. – 1990. – № 2. – С. 139–141. – Рец. на кн.: Щербак В. О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648–1654 рр. / В. О. Щербак. – К. : Наук. думка, 1989. – 126 с.

1096. Степанков В. С. Гетьманство Івана Виговського: соціально-політична боротьба і проблеми державного будівництва (серпень 1657 р. – вересень 1659 р.) / В. С. Степанков // Середньовічна Україна : зб. наук. пр. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 88–108.

1097. Степанков В. С. Переяславська присяга 1654 р.: зміст і наслідки / В. С. Степанков // Український історичний журнал. – 2003. – № 6. – С. 28–39.

1098. Степанков В. С. Проблеми становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648 – 1657 рр.) / В. С. Степанков // Український історичний журнал. – 1995. – № 4. – С. 14–33.

1099. Степанков В. С. Програма державного будівництва Богдана Хмельницького: проблеми її розробки та реалізації / В. С. Степанков // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина : матеріали міжнар. наук. конф. 500-річчю українського козацтва, (Київ, Дніпропетровськ, 13–17 трав. 1991р.). – К., 1993. – Вип. 1. – С. 103–112.

1100. Степанков В. С. Українська революція 1648–1676 рр. у контексті європейського революційного руху XVI–XVII ст.: спроба порівняльного аналізу / В. С. Степанков // Український історичний журнал. – 1997. – № 1. – С. 3–21.

1101. Степанчук Ю. Козацька старшина в політичних планах царату у період діяльності Першої Малоросійської колегії в Україні / Юрій Степанчук // Наукові записки / НАН України. Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К., 2009. – Вип. 43.– С. 17–23.

1102. Степанчук Ю. С. Причини трансформації поглядів козацької старшини стосовно переяславсько-московського договору у 1654–1657 років / Ю. С. Степанчук // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 21–29.

1103. Стефанович Д. Шулявська Січ: її засновники і руйнівники / Дмитро Стефанович // Пам’ять століть – 2004. – № 5. – С. 98–103.

1104. Стецюк П. Конституційна держава в політико-правовій доктрині Станіслава Дністрянського / П. Стецюк // Держави, суспільства, культури : Схід і Захід. – Нью-Йорк, 2004. – С. 1077–1092.

1105. Стопчак М. В. Утворення і діяльність Директорії Української Народної Республіки (1918–1920 рр.) : історіогр. нарис / Микола Стопчак. – Вінниця : Балюк І.Б., 2010. – 812 с.

1106. Стороженко І. Богдан Хмельницький і Запорізька Січ кінця ХVІ – середини ХVІІ століть / Іван Стороженко. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2007.– Кн. 2 : Генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі. – 415 с.

1107. Стороженко І. Організаційні структури козацтва, що передували утворенню першої Запорозької Січі (друга половина ХVІ ст.) / Іван Стороженко // Київська старовина. – 2004. – № 2. – С. 23–34.

1108. Стороженко І. С. Стан дослідження організаційної структури Запорозької Січі кінця ХVІ – середини ХVІІ ст. / І. С. Стороженко // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – № 7. – С. 118–128. – (Історія та археологія. Вип. 15.)

1109. Сторожук С. Українська «національна» революція ХVІІ ст.: міфи чи реальність / Світлана Сторожук // Філософські обрії. – 2009. – Вип. 21. – С. 243–254.

1110. Страхов М. М. Конституція Пилипа Орлика 1710 року / М. М. Страхов // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 11. – С. 10–17.

1111. Стрельський Г. Корифеї вітчизняного правознавства / Г. Стрельський // Історія в школі. – 2007. – № 6. – С. 43–45 ; № 7–8. – С. 58–54 ; № 9. – С. 44–48 ; № 11. – С. 40–44.

1112. Стрельський Г. Олександр Шульгин – вчений і політик: [Про укр. історика і політ. діяча] / Г. Стрельський // Київська старовина. – 1994. – № 3. – С. 80–88

1113. Стрілець В. В. Українська радикально-демократична партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття – 1939 рік) / В. В. Стрілець. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 361 с.

1114. Струкевич О. К. Генеральний підскарбій Яків Маркович / О. К. Струкевич // Український історичний журнал. – 1997. – № 5. – С. 87–97.

1115. Струкевич О. К. Інституція гетьманства у політико-культурному сприйнятті старшинської еліти України-Гетьманщини / О. К. Струкевич // Український історичний журнал. – 2002. – № 4. – С. 49–59.

1116. Струкевич О. К. Політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини (інтегральний погляд на питання) / О. К. Струкевич ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України, 2002. – 532 с.

1117. Студії з україністики: зб. наук. пр. на пошану дослідника укр. козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народж. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Каф. українознав., педагогіки і психології; [відп. ред. Л. Д. Малевич]. – Рівне : О.В. Зень, 2010. – 251 с.

1118. Студьонова Л. В. Чернігівські князі, полковники, губернатори / Л. В. Студьонова. – Чернігів : Деснянська правда : Сіверянський літопис. 1998. – 148 с.

1119. Ступак Ф. Добродійно-меценатська діяльність Богдана Хмельницького / Федір Ступак // Пам’ять століть – 2004. – № 1. – С. 135–142.

1120. Ступак Ф. Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи / Ф. Я. Ступак // Український історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 138–148.

1121. Стьопін А. Проблеми розбудови української державності / Анатолій Стьопін // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 185–186. – Рец. на моногр.: Василенко С. Д. Історико-політичні аспекти становлення української державності : монографія / С. Д. Василенко. – Одеса : Друк, 2008. – 208 с.

1122. Стьопін А. О. Синергетичні виміри розвитку України: Історія і сучасність / А. О. Стьопін. – Одеса : Астропринт. 2006. – 151 с.

1123. Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К. : Либідь, 1993. – 720 с.

1124. Сушинський Б. І. Всесвітня козацька енциклопедія ХV – початку ХХІ століть / Б. І. Сушинський. – Одеса : ЯВФ, 2007.– 568 с.

1125. Сушинський Б. І . Гетьман Виговський: погляд з ХХІ століття : роман-есе / Б. І. Сушинський. – Л. : Добра справа. – 286 с.

1126. Сушинський Б. І. Князі та полководці Стародавньої України / Б. І. Сушинський. – Одеса : ЯВФ, 2006. – 507 с.

1127. Сушинський Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців ХV – ХІХ ст. : іст. есе : у 2 т. – 2-ге вид., доповн. – Одеса : ЯВФ, 2006. – Т. 1. – 2006. – 585 с. ; Т. 2. – 2006. – 578 с.

1128. Сушинський Б. І. Шлях України: нація і національна ідея / Б. І. Сушинський. – Л. : Добра справа, 2004. – 189 с.

1129. Табачник Д. Вбивство Петлюри / Д. Табачник, В. Воронін. – Х. : Фоліо, 2010. – 118 с.

1130. Тагліна Ю. С. Михайло Грушевський: [укр. вчений і сусп.-політ. діяч] / Ю. С. Тагліна. – Х. : Фоліо, 2010. – 120 с.

1131. Таирова-Яковлева Т. Г. Мазепа / Т. Г. Таирова-Яковлева. – М. : Молодая гвардия, 2007. – 270 с.

1132. Таран Л. В. Проблеми епістемології історії: від позитивізму до постмодернізму (на прикладі французької, російської, української історіографії) [Про еволюцію теоретико-методологічних та епістемологічних принципів історіографії] / Л. В. Таран // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 185–197.

1133. Таран Л. В. Провідні тенденції світової історіографії в ХХ ст. та проблеми кризи сучасної української історичної науки / Л. В. Таран // Український історичний журнал. – 1998. – № 9. – С. 30–40

1134. Тарасенко О. На шляху до соціалізації української історичної науки / Олександр Тарасенко // Сіверянський літопис. – 2003. – № 1. – С. 213–217. – Рец. на зб.: Соціум : альманах соц. історії / ред. В. Смолій. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. – 253 с.

1135. Тарасов В. В. «Білі плями» вітчизняної історії на сторінках публіцистики 1989–1991 рр.: історіографічний та методологічний аспекти / В. В. Тарасов. – Х. : Курсор, 2007.– 145 с.

1136. Теліга О. Гетьман Іван Мазепа [в історії України] / О. Теліга // Літопис Червоної Калини. – 1996. – Т. 2, № 7–9. – С. 336–341.

1137. Тельвак В. Методологічні проблеми сучасного грушевськознавства / Віталій Тельвак // Південний архів : зб. наук. пр. – Херсон, 2010. – Вип. 31–32.– С. 8–16. – (Серія: Історичні науки).

1138. Тельвак В. Наукова спадщина Михайла Грушевського в історіографічній рефлексії Миколи Василенка / Віталій Тельвак // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. / Ін-т історії України НАН України. – 2010. – Вип. 5.– С. 23–40.

1139. Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в західноукраїнській публіцистиці другої половини 30-х років ХХ ст. / Віталій Тельвак // Історичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 46–57.

1140. Тельвак В. В. Переяславська рада 1654 р. в дослідженнях М. Грушевського та В. Липинського (методологічні аспекти) / В. В. Тельвак // Б. Хмельницький – славний син і видатний гетьман України : матеріали і тези доповідей. – Рівне, 1995. – С. 90–91

1141. Тельвак В. В. Теоретико-методолічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / В. В. Тельвак / Дрогобич. держ. ун-т ім. Івана Франка та ін. – Дрогобич : Виміри, 2002.– 227 с.

1142. Темко Г. Симон Петлюра і збройні сили України / Г. Темко // Дніпро. – 1996. – № 5–6. – С. 122–127.

1143. Терещенко Ю. І. Гетьманат Скоропадського як прояв консервативної революції / Ю. І. Терещенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 19–37.

1144. Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б. О. Кістяківського / В. Тимошенко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 122–125.

1145. Тимощук О. В. Охоронний апарат Української держави (квітень – грудень 1918 р. [Роль П. Скоропадського та ін. ст. діячів у вітчизн. державотворенні] / О. В. Тимощук ; МВС України, Ун-т внутр. справ. – Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. – 459 с.

1146. Тимченко Р. В. ЗУНР і Українська Держава: до історії відносин / Р. В. Тимченко // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукр. наук. конф., (19–20 трав. 2008 р.). – К., 2008. – С. 123–131.

1147. Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького: Військово-історична студія / Ю. Тис-Крохмалюк. – Л. : Олір, 1994. – 184 с.

1148. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін.]. – К. : Дніпро, 2001. – Т. 9 : (1989–2001 роки) / [упоряд. і передм. Ю. Шаповал, ред. Я. Паньків]. – 658 с.

1149. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 3, кн. 2 : Остання чверть ХVІІ – початок ХVІІІ ст. / упоряд., резюме, приміт. В. Шевчука. – К. : Дніпро, 2001. – 576 с.

1150. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 4, кн. 1 : Перша третина ХVІІ ст. / упоряд., прим. В. Литвинова, перед. В Шевчука. – К. : Дніпро, 2001. – 520 с.

1151. Тищик Б. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права / Борис Тищик. – Л. : Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

1152. Тищик Б. Копи: судочинство в Україні та особливості його здійснення (ХІV – ХVІІІ ст) / Б. Тишик, М. Бедрій // Право України. – 2010. – № 1. – С. 68–75.

1153. Ткаченко Б. Ось де, люде, наша слава... / Борис Ткаченко // Слово просвіти – 2006. – 17–23 листоп. – С. 13. – Рец. на кн.: Україна – козацька держава: Ілюстр. історія укр. козацтва у 5175 фотосвітлинах / кер. проекту, авт.-упоряд., худож., фотограф, ілюстр. В .В. Недяк; [наук. ред. В. О. Щербак, О. С. Федорук]. – К. : ЕММА, 2004. – 1215 с.

1154. Ткаченко В. «Місто на березі вічності» / Віктор Ткаченко // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 309–312. – Рец. на кн.: Ричка В. Київ – Другий Єрусалим: (з історії політ. думки та ідеології середньовіч. Русі) / Володимир Ричка ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. – 241 с.

1155. Ткаченко В. Презинтизм як культ сьогодення / Василь Ткаченко // Політичний менеджмент. – 2010. – № 4. – С. 3–15.

1156. Ткаченко В. Суд над Кліо: «переформування» історії пам’яті / Василь Ткаченко // Політичний менеджмент. – 2008. – №6. – С. 54–78.

1157. Ткаченко І. В. Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2007.– Вип. 12. – С. 323–346.

1158. Тодика Ю. М. Політико-правове значення Конституції Пилипа Орлика для розвитку українського конституціоналізму / Ю. М. Тодика // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип 11. – С. 3–9.

1159. Толкачева Н. Є. Деякі аспекти співідношення звичаю, традиції і права / Н. Є. Толкачека // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2002. – № 45–48. – С. 23–30. – (Юридичні науки).

1160. Толочко А. П. Князь в Древний Руси: власть, собственность, идеология / А. П. Толочко. – К. : Наук. думка, 1992. – 223 с.

1161. Толочко О. Краткая редакция Правды Русской: происхождение текста [Електронний ресурс] / О. Толочко. – К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – 136 с. Режим доступу : http:history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF_seria.php&isbn=ruthenica_2009_suppl2.

1162. Толочко О. «Нестор-літописець»: біля джерел однієї історіографічної традиції / О. Толочко // Київська старовина. – 1996. – № 4–5. – С. 11–35.

1163. Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко [заг. ред. В. А. Смолій]. – К. : Альтернативи, 1998. – 351 с.

1164. Толочко П. Видатний історик України і Росії. Про М. І. Костомарова / П. Толочко // Київська старовина. – 1992. – № 5. – С. 7–15.

1165. Толочко П. Від Руси до України : вибр. наук.-попул., крит. та пуб. праці / П. Толочко. – К. : Абрис, 1997. – 398 с.

1166. Толочко П. Глибинна суть традицій / П. Толочко // Київська старовина. – 1992. – № 1. – С. 3–7.

1167. Толочко П. Перший історик України-Руси. Про М. Грушевського / П. Толочко // Київська старовина. – 1992. – № 2. – С .2–12.

1168. Толочко П. Продовжити традиції істориків минулого / П. Толочко // Київська старовина. – 1995.– № 5. – С. 2–5.

1169. Толочко П. П. Історичні портрети : Із іст. давньоруської та європейської політики X–XII ст. / Петро Петрович Толочко. – К. : Наук. думка, 1990. – 272 с.

1170. Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная / П. П. Толочко. – СПб., 2005. – 218 с.

1171. Толочко П. П. Київ і Русь. Вибрані твори. 1998–2008 рр. / П. П.Толочко. – К. : Академперіодика, 2008. – 345 с.

1172. Толочко П. П. Літописи Київської Русі / П. П. Толочко. – К. : Вид-во «Київ. акад. євробізнесу», 1994. – 85 с.

1173. Томазов В. В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина ХVІІ – початок ХХІ ст.) / Ін-т історії України НАН України / В. В. Томазов. – К. : Стилос, 2006. – 283 с.

1174. Томкіна О. Сфери та засоби запобігання корупції та іншій недоброчесності суддів: проблеми науково-кримінологічного визначення / О. Томкіна // Право України. – 2009. – № 7. – С. 73–78.

1175. Траверсе Т. Світ Михайла Грушевського / Тетяна Траверсе // Дзеркало тижня. – 2006. – 8–14 лип. – С. 21. – Рец. на кн.: Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Юрій Шаповал, Ігор Верба. – К. : Альтернативи, 2005. – 352 с.

1176. Тронько П. Т. [Рецензія] / П. Т. Тронько // Український історичний журнал. – 2004. – № 4. – С. 141–143. – Рец. на кн.: Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Ярослав Верменич. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 516 с.

1177. Троян С. С. Слов’янство в українській історичній думці / С. С. Троян // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2006. – Вип. 8. – С. 316–317. – Рец. на кн.: Копилов С. А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVІІ – початок ХХ ст.) / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 464 с.

1178. Трубайчук А. Нова концепція вивчення історії / А. Трубайчук // Пам’ять століть. – 1997. – № 3. – С. 2–5.

1179. Турченко Ф. Микола Міхновський: Життя і слово / Федір Турченко. – К. : Генеза, 2006. – 320 с.

1180. Турченко Ф. Г. П. Скоропадський і М. Міхновський 1918 р. : дві моделі державного будівництва / Ф. Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 48–59.

1181. Тюрменко І. І. Державницька діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : монографія / І. І. Тюрменко ; Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1998. – 280 с.

1182. Тягліна Ю. С. Михайло Грушевський: [укр. вчений і сус.-політ. діяч] / Ю. Тагліна. – Х. : Фоліо, 2010. – 120 с.

1183. Удод О. Орест Іванович Левицький як організатор української історичної науки / Олександр Удод // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010. – Вип. 20. – С. 122–130.

1184. Удод О. А. Кость Гуслистий – історик України / О. А. Удод. – К. : Ґенеза, 1998. – 176 с.

1185. Удод О. А. Розробка проблем теорії та методології історичної науки на сторінках «Українського історичного журналу» (1957–2007 рр.) / О. А. Удод // Український історичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 55–67

1186. Указ президента України Л. Кучми: «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва». м. Київ, 4 січня 1995. – № 14/15 // Урядовий кур’ єр. – 1995. – № 5–6.

1187. Україна. 1918. Гетьманат: [Літопис / авт. кол.: М. Болотських, О. Бердник, О. Гончар та ін.; упоряд. Н. Л. Новицький]. – К. : Поліграфкнига : Укр. літопис, 2003. – 166 с.

1188. Україна : антологія пам’яток державотворення Х – ХХ ст. : у 10 т. [редкол. І. М. Дзюба]. – К. : Основи, 2008. – Т. 2 : Ренесанс ідеї української державності (ХІV – ХVІ ст.) / упоряд., передм. та прим. В. Литвинова. – 614 с.

1189. Україна : антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. Дорога до себе : у 10 т. / редкол І. М. Дзюба та ін. – К.: Основи, 2009.– Т. 10 : Відродження і утвердження української державності / упоряд., передм. та прим. В. Сергійчука.– 670 с.

1190. Україна : антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст. : у 10 т. / [редкол. І. М. Дзюба].– К. : Основи, 2008. – Т. 7 : Відродження української державності / упоряд, передм. та примітки Д. Павличка. – 2008. – 703 с.

1191. Україна: Утвердження незалежної держави (1991–2001). – К. : Альтернатики, 2001. – 780 с.

1192. Україна – козацька держава : ілюстр. історія укр. козацтва у 5175 фотосвітлинах / кер. проекту, авт.-упоряд., худож., фотограф, ілюстр. В. Недяк ; [наук. ред. В. О.Щербак, О. С. Федорук]. – К. : Емма, 2004. – 1215 с.

1193. Україна – Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф., [(Чернігів, 22–25 серп. 2002 р.) / редкол.: В. Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 254 с.

1194. Українська державність у ХХ столітті : Історико-політ. аналіз. / О. Деркачов (кер. авт. кол.). – К. : Політ. думка, 1996. – 448 с.

1195. Українська ідея. Перші речники: [зб. нарисів про особистий внесок видатних синів України в зародження, становлення та розвиток національної ідеї] / Т-во «Знання» України, Ін-т національних відносин і політології НАН України: [редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін.]. – К. : Знання України. 1994. – 182 с.

1196. Українська ідея. Постаті на тлі революції / І. Курас (ред.) ; Ін-т національних відносин і політології НАН України. – К., 1994. – 256 с.

1197. Українська історична наука на шляху творчого поступу: міжнар. конгрес укр. істориків : в 3 т., (Луцьк, 17–19 трав. 2006 р.). – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 2. – 383 с.

1198. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / [В. С. Александрович, О. Г. Бандровський, З. А. Баран та ін.] / ред. Л. Зашкільняк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ПАІС, 2004. – 405 с.

1199. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку : Вип. 7 / Ін-т історії України НАН України, Наук. дослід. ін-т козацтва. – К., 2000. – 360 с.

1200. Українська революція і державність (1917–1920 рр.) / [авт. колектив: І. Л. Гошуляк (керівник) та ін.]. – К. : ПВ, 1998. – 247 с.

1201. Українська соборність: ідея, досвід, проблеми: (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.) : [зб. матеріалів наук. конф., (19 січ. 1999 р.)] / Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України ; [редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін.]. – К. : ІПіЕНД, 1999. – 406 с.

1202. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали : у 2 т. / П. П. Толочко та ін. (ред..) ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 1996. – Т. 1. – 589 с.

1203. Українська Центральна Рада: поступ націєтворення державо будівництва : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознав.; [редкол.: В. Д. Баран та ін.]. – К. : Укр. вид. спілка. 2002. – 356 с.

1204. Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник / за ред. О. М. Мироненка. – К. : Либідь, 1997. – 560 с.

1205. Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 500-річчю укр. козацтва, (Київ, Дніпропетровськ, 13–17 жовт. 1991р.). – К., 1993. – Вип. 1. – 164 с.

1206. Українське козацтво : Мала енциклопедія / [авт. кол.: С. В. Абросимова (кер.), А. М. Авраменко, П. Г. Александров та ін. ; редкол.: Ф. Г. Турченко та ін.] ; НДІ козацтва при Запоріз. нац. ун-т. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – 670 с.

1207. Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року: Док. і матеріали / упоряд. В. Верстюк та ін. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2003. – 1024 с.

1208. Український парламентаризм: минуле і сучасне / [Ю. С. Шемшученко, О. М. Мироненко, В. Ф. Погорілко та ін.] ; за ред. Ю. С. Шемшученка ; Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 367 с.

1209. Ульяновський В. Володимир Антонович: образ на тлі епохи / В. Ульяновський, В. Короткий – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997. – 218 с.

1210. Ульяновський В. І. «Славний для всіх часів чоловік»: князь Констянтин Іванович Острозький / В. І. Ульяновський ; Нац. Ун-т «Остроз. акад.». – Острог : Вид-во нац. ун-ту «Остроз. акад.» : Свинарчук Р.В., 2010. – 167 с.

1211. Універсали Богдана Хмельницького. 1648–1657 рр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : Альтернативи, 1998. – 416 с.

1212. Уривалкін О. М. Гетьмани України та кошові Запорізької Січі / О. М. Уривалкін. – К. : Дакор, КНТ, 2008. – 394 с.

1213. Усенко І. Б. Державно-правові інститути Козацької України як об’єкт досліджень вітчизняних істориків права / І. Б. Усенко // Антологія української юридичної думки. Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К., 2003. – С .7–22.

1214. Усенко І. Б. Основоположник української історико-правової науки [До 140-річчя від дня народження М.П. Василенка] / І. Б. Усенко // Вісник НАН України. – 2006. – № 6. – С. 30–34.

1215. Усенко П. Міфологія на заваді історії [України] / Павло Усенко // Сучасність. – 2002. – № 2. – С. 92–116.

1216. Устименко В. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні (1917–1920) / Володимир Устименко ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України, 2010. – 141 с.

1217. Устименко В. Етнополітичний фактор в політиці Директорії УНР / Володимир Устименко // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2010.– Вип. 5 – С. 206–256.

1218. Федака С. Д. Політична історія України-Русі доби трасформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття ) / С. Д. Федака ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2000. – 339 с.

1219. Федонюк В. Історія козацтва на сторінках праць європейських вчених/ Валентина Федонюк // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – 2009. –Вип. 18.– С. 372–379.

1220. Федоренко О. Геополітичні погляди М. Міхновського і Д. Донцова в період української революції / Олексанр Федоренко // Наукові записки / Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 39. – С. 123–129.

1221. Федорук Я. Василь Герасимчук: його життя і його відносини з Михайлом Грушевським / Я. Федорук // Михайло Грушевський і львівська історична школа : матеріали конф., (Львів, 24–25 жовт. 1994 р.). – Нью-Йорк ; Львів, 1995. – С .226–227

1222. Федорук Я. Національна ідея Богдана Хмельницького в українській історіографії ХІХ-30-х років ХХ століття / Я. Федорук // Записки наук. т-ва ім. Шевченка. – Л., 1994. – Т. 228. – С. 160–181

1223. Федун П. Концепція Самостійної України : твори / Петро Федун ; упоряд. і відп. ред. М. В. Романюк ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 2008. – Т. 1. – 718 с.

1224. Федяка С. Козацька енциклопедія / Сергій Федяка / Nova кн. – 2002. – № 2. – С. 2, 13. – Рец. на енцикл.: Українське козацтво : Мала енциклопедія / кер. авт. колективу Ф. Турченко. – К. : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – 568 с.

1225. Феномен нації: основи життєдіяльності / Б. В. Попов, В. О. Ігнашов, М. Т. Стешко та ін. ; Ін-т філософії НАН України. – К. : Знання, 1998. – 262 с.

1226. Фиров П. Т. Украинское казачество (вторая половина ХV в. –первая половина ХVІІ в.) / П. Т. Фиров ; Севастоп. нац. техн. ун-т. Севастополь : Сев- НТУ, 2010.– 124 с.

1227. Фігурний Ю. Гетьман Іван Мазепа – один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу : (до 375-річчя від дня народж. та 320-ліття отримання гетьманської булави) / Юрій Фігурний // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 28–37.

1228. Фігурний Ю. Державотворча діяльність Богдана Хмельницького в українському вимірі: (до 350-річчя від дня смерті) / Юрій Фігурний // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 106–114.

1229. Фігурний Ю. Етнонацієтворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі: (до 135-річчя від дня народж. та 90-річчя утворення Української Держави) / Юрій Фігурний // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 26–31.

1230. Фігурний Ю. Основні концепції утворення Києво-Руської держави в історіографічних дослідженнях: (ХХ – початок ХХІ ст) / Юрій Фігурний // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 178–185.

1231. Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи / Юрій Фігурний // Пам’ять століть – 2004. – № 6. – С. 4–14.

1232. Фігурний Ю. С. Український гетьман Пилип Орлик : монографія / Ю. С. Фігурний ; НДІ українознавства, Відділ української етнології. – К. : НДІУ, 2008. – 124 с.

1233. Фігурний Ю. С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про запровадження і розвиток козацької традиційної культури та нац. військ. мистецтво в українознавчому вимірі / Ю. С. Фігурний / Науково-дослідний ін-т українознавства. – К. : Стилос, 2004. – 305 с.

1234. Філей Ю. В. Передумови утворення кримінально-правових санкцій в давньоруському праві / Ю. В. Філей // Держава і право : зб наук. праць Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2008. – Вип. 40. – С. 426–432.

1235. Філіпенко А. Міжнародна торгівля Київської Русі / Антон Філіпенко // Українознавство. – 2007. – № 4. – С .271–275.

1236. Філософія історії : підруч. для вищ. шк. / [авт. кол.: І. В. Бойченко, М. І. Горлач, О. Г. Данільян та ін.]. – Х. : Прапор, 2006. – 654 с.

1237. Фіночко Ф. Д. Окремі питання управління: від Київської Русі до Конституції України / Ф. Д. Фіночко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – № 11. – С. 79–87.

1238. Флоря Б. Молоді роки Івана Богуна / Б. Флоря // Україна в минулому. – К. ; Львів, 1992. – Вип. 2. – С. 71–77.

1239. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Т. 46, кн. 1 : Історичні праці (1883-1890) / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1985. – 672 с.

1240. Хегман Б. Шведсько-українська велика стратегія щодо Росії (1709–1714 рр.) / пер В. Палієнко // Київська старовина. – 1994. – № 6. – С. 72–75.

1241. Хоменко В. Альфа без омеги: До питання про українську національну ідею // Валентин Хоменко // Вітчизна. – 2008. – № 7–8. – С. 150–157.

1242. Хоменко В. Україна і монголо-татарська колонізація, або новий погляд на історичну реалію / В. Хоменко // Берегиня. – 1997. – Число 1–2. – С. 52–70.

1243. Хорошевский А. Ю. 100 знаменитых символов Украины / А. Ю. Хорошевский ; худ.-оформитель Л. Д. Кирпач-Осипова. – Х. : Фолио, 2007. – 511 с.

1244. Хрестоматія з історії держава і права України : навч. посіб. / упоряд. А. С. Чайковський та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.

1245. Цвєтков В. Демократія – Управління – Бюрократія: В контексті модернізації українського суспільства / В. Цвєтков, В. Горбатенко. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

1246. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В. Цвєтков. – Х. : Прапор, 1996. – 164 с.

1247. Цибенко І. Територіально-історичні дослідження Михайла Грушевського : бібліографічний аспект / Ірина Цибенко // Вісник Книжкової палати України. – 2010. – № 12. – С. 21–24.

1248. Цибульський В. І. [Рецензія] / В. І. Цибульський // Український історичний журнал. – 1998. – № 6. – С. 146–147. – Рец. на кн.: Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст. Книга перша: воєнні дії 1648–1652 рр. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1992. – 320 с.

1249. Цибульський В. І. Деякі проблеми зовнішньополітичної діяльності уряду Б. Хмельницького у зарубіжній історіографії (1945–1990 рр.) / В. І. Цибульський // Український історичний журнал. – 1995. – № 4. – С. 77–86.

1250. Цибульський В. І. Переяславська рада 1654 року у зарубіжній історіографії / В. І. Цибульський // Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків : матеріали наук.-теорет. семінару / Ін-т історії України НАН України. – К., 1995. – С. 56–62.

1251. Ціцерон Марк Тулій. Про державу; Про закони; Про природу богів / Марк Тулій Ціцерон ; пер. з латин. В. Литвинова. – К. : Основа, 1998. – 477 с.

1252. Чабан М. П. Сучасники про Д. І. Яворницького / М. П. Чабан. – Дніпропетровськ : Дніпро, 1998. – 208 с.

1253. Чапала Г. В. Самоврядування середньовічних міст за Магдебурзьким правом: принципи організації та механізми здійснення влади / Г. В. Чапала // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – Х., 2006. – Вип. 11. – С. 117–127.

1254. Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В. В. Ченцов ; Ін-т історії України НАН України. – [Вид. 2-ге].– Дніпропетровськ : АМСУ, 2010. – 479 с.

1255. Черкас Б. В. [Рецензія] / Б. В. Черкас // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 131–132. – Рец. на зб. пр. та спогадів: Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку : Вип. 7 / Ін-т історії України НАН України, Наук. дослід. ін-т козацтва. – К., 2000. – 360 с.

1256. Черненко С. Правник Сергій Шелухін / Сусанна Черненко // Науковий світ. – 2010. – № 3. – С. 14–15.

1257. Чернихівська Г. І. Українські літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. у творчій спадщині М. Драгоманова / Г. І. Чернихівська // Український історичний журнал. – 1993. – № 4–6. – С. 38–43.

1258. Черчілль Вінстон. Консервативні принципи / В. Черчілль // Консерватизм : [антологія] / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид. – К. : Простір: Смолоскип, 2008. – С. 20–25.

1259. Чжао Юнь-чжун. Україна: важкі кроки історії / Чжао Юнь-чжун. – Шанхай, 2005. – 475 с.

1260. Чишко В. Видатний історик України. До 125-річчя з дня народження М. С. Грушевського / В. Чишко // Київська старина. – 1992. – № 1. – С. 27–29.

1261. Чудаков Д. О. 1917 год в современной историографии: проблемы и дискуссии / Д. О. Чудаков // Новая и новейшая история. – 2009. – № 4. – С. 104–115.

1262. Чуприна В. «Треба відступити від царя!»: Б. Хмельницький у змаганнях за Українську державу в 1654–1657 рр. / Василь Чуприна, Зоя Чуприна // Дзвін. – 2003. – № 1. – С. 113–122.

1263. Чуприна В. Гетьман Іван Виговський і Конотопська битва 1659 року / В. Чуприна, З. Чуприна // Дзвін. – 2000. – № 2. – С. 125–129.

1264. Чуприна В. Надійний сподвижник гетьмана [М. Кривоніс] / Василь Чуприна, Зоя Чуприна // Дзвін. – 2002. – № 11–12. – С. 105–108.

1265. Чуприна В. Хмельниччина, 1648–1657 рр.: Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького / В. Чуприна, З. Чуприна. – Л. : Світ, 2003. – 175 с.

1266. Чухліб Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 р. / Т. Чухліб. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. – 103 с.

1267. Чухліб Т. Козаки та яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 рр. / Тарас Чухліб. – К. : Києво-Могилян. акад, 2010. – 446 с.

1268. Чухліб Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – К. : Наталія Брехуненко, 2008. – 64 с.

1269. Чухліб Т. В. [Рецензія] / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 191–203. – Рец. на кн.: Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської Рада-2 до Андрусівської угоди (1659–1667 рр.) / Т. Яковлева ; пер з рос Л. Білик. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 644 с.

1270. Чухліб Т. В. Богдан Хмельницький очима сучасників: Матеріали до біографії Б.Хмельницького / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 1995. – № 4. – С. 121–128.

1271. Чухліб Т. В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах, 1648–1714 рр. / Т. В. Чухліб ; Ін-т історії України НАН України, НДІ укр. козацтва. – 2-ге вид., доопрац. – К. : Арістей, 2005. – 639 с.

1272. Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережжя України в історії Центрально-Східної Європи (1663–1713) / Т. В. Чухліб ; Ін-т історії України НАН України, НДІ укр. козацтва. – К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2004. – 284 с.

1273. Чухліб Т. В. Козаки і Монархи: Міжнародні відносини ранньомодрної Української держави 1648–1721 рр. [Електронний ресурс] / Тарас Чухліб ; Укр. ін-т нац. пам’яті, Ін-т історії України НАН України, 2009. – 615 с. – Режим доступу: history.org.ua/index.php?urlcrnt =LiberUA/select_PDF.php&isbn = 978-966-355-041-1.

1274. Чухліб Т. В. Козацький устрій Правобережної України (остання чверть XVIIст.) / Т. В. Чухліб. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 1996. – 90 с.

1275. Чухліб Т. В. Мазепинська Україна між Російською та Шведською коронами: дилема вибору протекції / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 16–39.

1276. Чухліб Т. В. Особливості зовнішньої політики І. Самойловича та проблема міжнародного становища Українського гетьманату в 1672–1686 рр. / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. –С. 48–67.

1277. Чухліб Т. В. Переяславська угода 1654 р. у контексті міжнародного утвердження ранньомодерної Української держави: причини, укладення, наслідки: Ч. 1. Військо Запорозьке – «колективний васал» у системі європейських монархій (середина ХVІ – 1630-ті рр.) / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 68–81.

1278. Чухліб Т. В. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко. – Мазепа / Т. В. Чухліб ; Інститут історії України НАН України, Науково-дослідний інститут козацтва. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. – 327 с.

1279. Чухліб Т. В. Українське козацтво Правобережної України в міжнародних відносинах під час Північної війни 1700–1721 рр. / Т. В. Чухліб // Український історичний журнал. – 2011. – № 1.– С. 4–33.

1280. Чухліб Т. В. Український гетьманат: проблеми міжнародного утвердження / Т. В. Чухліб. – К. : Наш час, 2007. – 153 с.

1281. Чушенко В. Форма державного правління в теорії та практиці українського державотворення / В. Чушенко // Право України. – 2009. – № 10. – С. 78–82.

1282. Шаломєєв Є. В. Джерела права України другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть / Є. В. Шаломєєв // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2002. – Вип. 161. – С. 22–24.

1283. Шамрай В. Права та свободи громадян за конституційним проектом М. Міхновського / В. Шамрай // Право України. – 2010 – № 4. – С. 349–357.

1284. Шамрай В. В. Становлення та еволюція державно-правових поглядів Миколи Міхновського, його громадсько-політична і правнича діяльність / В. В. Шамрай // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні та політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2002. – Вип. 38. – С. 216–221.

1285. Шандра В. Вдячне слово до професора Мацузато, але все-таки – для чого ж спотворювати генерал-губернаторства у Російській імперії? Відповідь на рецензію Кімітаки Мацузато / В. Шандра // Український гуманітарний огляд. – К., 2002. – Вип.8. – С. 159–164.

1286. Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство 1802–1856. Функції. структура, архів / В. Шандра – К., 2001. – 355 с.

1287. Шандра В. С. Совісний суд на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.: структура та судова практика / В. С. Шандра // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 83–96.

1288. Шандра В. С. Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством / В. С. Шандра // Український історичний журнал. – 2010. – № 4. – С. 59–83.

1289. Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на західноукраїнських землях у ХІІІ – ХVІІІ ст. / Р. Шандра // Право України. – 2008. – № 6. – С. 153–159.

1290. Шаповал В. Форма державного правління як конституційний modus vivendi сучасної держави / В. Шаповал // Право України. – 2009. – № 10. – С. 38–57.

1291. Шаповал В. Питання форми державного устрою в українській політико-правовій думці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) В. Шаповал, В. Баранчук // Вісник Акад. прав. наук України. – 1996. – № 6. – С. 97–104.

1292. Шаповал І. Заповіт [Д. Яворницького] / І. Шаповал // Київська старовина. – 1996. – № 1. – С. 40–44.

1293. Шаповал М. Гетьманщина і Директорія: Уривки із споминів / М. Шаповал // Вітчизна. – 1995. – № 1–2 ; № 5–6 ; № 12 ; 1996. – № 7–8. – С. 127–140.

1294. Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Юрій Шаповал, Ігор Верба. – К. : Альтернативи, 2005. – 352 с.

1295. Шаповал Ю. І. Людина і система (Штрихи до портрету тоталітарної доби в Україні) / Ю. І. Шаповал ; Ін-т національних відносин і політології НАН України. – К., 1994. – 272 с.

1296. Швайка М. Гетьманат як можлива ефективна форма українського демократичного управління / Михайло Швайка // Сучасність. – 2006. – № 9. – С. 105–110.

1297. Швидкий В. П. Олександр Лотоцький: Учений, громадський діяч, політик (1890 – 1930-ті роки) / В. П. Швидкий ; Ін-т історії України НАН України. – К., 2002. – 365 с.

1298. Швидько Г. У лиху годину: [Про гетьмана Б. Хмельницького] / Г. Швидько // Козацтво. – 1996. – № 7. – С. 10–15.

1299. Швидько Г. К. Запорозьке козацтво у творчій спадщині М.Ф. Комарова / Г. К. Швидько // Січеславський альманах. – 2010. – Вип. 5. – С. 21–40.

1300. Швидько Г. К. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р. / Г. К. Швидько. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – 335 с.

1301. Швидько Г. К. Питання держави і права в курсі з історії України: з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. : навч. посіб. для учнів серед. школи / Г. К. Швидько. – Х. : Основа, 2006. – 128 с.

1302. Шевердін М. М. Данина та її роль у формуванні податкової системи Київської Русі: (іст.-прав. аналіз) / М. М. Шевердін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х., 2007. – № 2. – С. 110–116.

1303. Шевченко А. І. Роль і місце українського козацтва у формуванні громадянського суспільства: аналіз феномену та завдання сьогодення / А. І. Шевченко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 3. – С. 275–279.

1304. Шевченко В. І. Історія і теорія: синергетичний аспект / В. І. Шевченко // Практична філософія. – 2003. – № 1. – С. 201–206.

1305. Шевченко В. Ф. [Рецензія] / В. Ф. Шевченко // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 212–215. – Рец. на моногр.: Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби: монографія / В. Ф. Солдатенко. – К. : Світогляд, 2007. – 621 с.

1306. Шевченко І. Біля витоків: Становлення української дипломатії доби УНР / І. Шевченко // Політика і час. – 1995. – № 9. – С. 76–82.

1307. Шевчук В. Гетьман Кирило Розумовський та кінець козацької держави: (Із циклу «Етюди до історії українського державотворення») / В. Шевчук // Розбудова держави. – 1996. – № 2. – С. 48–52 ; № 3. – С. 59–64.

1308. Шевчук В. О. Академік Михайло Грушевський про державно – правову систему Київської Русі / В. О. Шевчук // Право і безпека. – 2010. – № 5. – С. 54–57.

1309. Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ – ХVІІІ ст. : [у 2 кн.] / Валерій Шевчук. – К. : Грамота, 2007. – Кн. 1. – 717 с.

1310. Шевчук В. О. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення / В. О. Шевчук. – К. : Абрикос, 1995. – 369 с.

1311. Шевчук В. П. Історія української державності : курс лекцій [для студ. вищ. закл. освіти] / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 477 с.

1312. Шемшученко Ю. С. Сторінки життя і творчості [До 140-річчя з дня народження акад. М. П. Василенка] / Ю. С. Шемшученко // Вісник НАН України. – 2006. – № 6. – С. 26–30.

1313. Шимон Ю. Нові книжки з давньоруської історії / Юрій Шимон // Nova кн. – 2002. – № 6. – С. 5. – Рец. на довід.: Федака С. Д. Герої Слова о полку Ігоревім / С. Д. Федака. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2001. – 72 с.

1314. Шицький І. Судова влада у контексті розбудови правої держави / І. Шицький // Право України. – 2009. – № 5. – С. 36–43.

1315. Шкварець В. П. Микола Миколайович Аркас: Життя, творчість, діяльність [Укр. композитора, історика, поета, етнографа і фольклориста] / В. П. Шкварець. – Миколаїв ; Одеса : Тетра, 2002. – 252 с.

1316. Шпорлюк Р. Чому українці є українцями / Роман Шпорлюк // Сучасність. – 2003. – № 4. – С. 88–94.

1317. Щербак В. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648―1654 рр. / В. Щербак. – К. : Наук. думка, 1989. – 126 с.

1318. Щербак В. О. [Рецензія] / В. О. Щербак // Наукові записки / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К., 2008. – Т. 78.– С. 83–84. – (Серія: «Історичні науки»). – Рец. на кн.: Мицик Ю. Чигирин – гетьманська столиця / о. Юрій Мицик. – К. : Києво-Могилян. акад, 2007. – 391 с.

1319. Щербак В. О. [Рецензія] / В. О. Щербак // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 226–227. – Рец. на кн.: Дзира І. Козацьке літописання 30-х – 80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознав. та історіогр. аспекти / І. Дзира ; Ін-т історії України НАН України. – К., 2006. – 566 с.

1320. Щербак В. О. Запорозька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини ХVІІ ст. / В. О. Щербак // Український історичний журнал. – 1995. – № 5. – С. 66–71.

1321. Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану: Друга половина ХV – середина ХVІІ ст. / В. О. Щербак. – 2-ге вид. – К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2006. – 295 с.

1322. Щербак В. О. Формування козацького стану в Україні (друга половина XV – середина XVIIст.) / В. О. Щербак ; Ін-т історії України НАН України ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1997. – 180 с.

1323. Щербак М. Микола Павлович Дашкевич – повернене ім’я визначного українського вченого / Микола Щербак // Історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 117–119. – Рец. на моног.: Чуткий А. І. Микола Павлович Дашкевич (1852 – 1908) : монографія / А. І. Чуткий. – К. : Темпора, 2008. – 528 с.

1324. Щербань Т. О. Дмитро Іванович Багалій : (до 150 річчя від дня народж.) / Т. О. Щербань // Наука та наукознавство. – 2007. – № 3. – С. 132–135.

1325. Щербатюк В. М. Повстанський рух під проводом Нестора Махна в сучасній українській історіографії в сучасній вітчизняній історіографії / В. М. Щербак // Наука. Релігія. Суспільство. –2010. –№ 2. – С. 49–65.

1326. Юридична енциклопедія : в 6 т. [відп. ред. Ю. С. Шемшученко та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2004. – Т. 6. – 768 с.

1327. Юрчук В. Зробити «дещо» для свого народу... [До 140-річчя від дня народж. Д. І. Багалія] / В. Юрчук // Вісник НАН України. – 1997. – № 9–10. – С. 64–68.

1328. Юрчук В. І. Академік М. П. Василенко / В. І. Юрчук // Український історичний журнал. – 1994. – № 5. – С. 86–97.

1329. Юсова Н. М. Проблема «приєднання» України до Росії в оцінці істориків УРСР кінця 30-х – першої половини 40-х рр. / Н. М. Юсова, С. Л. Юсов // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 96–121.

1330. Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства / С. В. Юшков. – М., 1949. – 542 с.

1331. Якобчук Н. О. Іван Каманін – подвижник української історичної науки: (до 160-річчя від дня народж.) / Н. О. Якобчук // Архіви України. – 2010. – № 5. – С. 188–199.

1332. Яковенко Н. Вступ до історії / Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2007. – 374 с.

1333. Яковенко Н. До питання про методологію вивчення історії України / Н. Яковенко // Генеза : Філософія. Історія. Політологія. – К., 1996. – С. 118–123.

1334. Яковенко Н. Нарис історії середньомодерної України. – 3-є вид., перероблене та розшир. / Н. Яковенко. – К. : Критика, 2006. – 584 с.

1335. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ – ХVІІ ст. / Н. Яковенко. – К. : Критика, 2002. – 416 с.

1336. Яковлева Т. Іван Богун-Федорович / Т. Яковлєва // Київська старовина. – 1992. – № 5. – С. 43–53.

1337. Яковлєва Т. Г. Кримсько-турецький фактор у політиці гетьманів України у 60-ті роки ХVІІ ст. / Т. Г. Яковлєва // Український історичний журнал. – 2003. – № 2. – С. 14–24.

1338. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни / Т. Яковлєва. – К. : Основи, 1998. – 447 с.

1339. Яковлєва Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської Рада-2 до Андрусівської угоди (1659 – 1667 рр.) / Т. Яковлева ; пер з рос Л. Білик. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 644 с.

1340. Яковлєва Т. Українсько-московські договори в XVII-XVIIІ віках / Т. Яковлєва // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 145–159 ; № 6. – С. 124–137.

1341. Яковлєва Т. Хмельниччина и Гетьманщина в современной российской историографии / Т. Яковлєва // Український гуманітарний огляд. – 2004. – Вип. 10. – С. 85–94.

1342. Яковлів А. Історія джерел українського права / А. Яковлів // Енциклопедія українознавства: Загальна частина. Т. 2: Перевидання в Україні / Національна Академія наук України ; Ін-т української археографії. – К., 1995. – С. 633–636.

1343. Якубова Т. Біографія гетьмана І. Мазепи у маловідомих історико-культурних фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Якубова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 588–594.

1344. Якубова Т. А. Представники української козацької старшини у російсько-турецькій війні 1735–1739 років: (за матеріалами фондів НБУВ) / Т. А. Якубова // Актуальні питання культурології : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуман. ун-т. – Рівне, 2010. – Вип. 9.– С. 76–82.

1345. Якунин В. К. Крах КПСС. Историографический и теоретико – методологический аспекты : монографія : в 2 ч. / В. К. Якунин. – Днепропетровск : Герда, 2010.– Ч. 2 : История, сущность и место КПСС в политической системе советского общества: процесс переосмысления. – 483 с.

1346. Яневський Д. «Проект Україна», або спроба Павла Скоропадського / Данило Яневський. – Х. : Фоліо, 2010. – 283 с.

1347. Яневський Д. Б. Директорія УНР як міф / Д. Б. Яневський // Український історичний журнал. – 2000. – № 1. – С. 115–123.

1348. Яневський Д. Б. Проект «Україна», або Таємниця Михайла Грушевського / Д. Б. Яневський. – Х. : Фоліо, 2010 – 314 с.

1349. Яневський Д. Б. Проект «Україна», або Крах Симона Петлюри / Д. Б. Яневський. – Х. : Фоліо, 2010. –314 с.

1350. Яременко В. Правда Руська / В. Яременко // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. – К., 2001. – Т. 1. – С. 173–178.

1351. Яременко О. І. Система центральних органів державного управління Української держави (квітень-грудень 1918 р.) / О. І. Яременко // Вісник УАДУ. – 1998. – № 4. – С. 40–47.

1352. Яремчук В. Д. Еволюція стратегії українських партійно-політичних сил Галичини на початку ХХ ст. в оцінці М. Грушевського / В. Д. Яремчук // Гілея : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 43 (№ 1). – С. 576–585.

1353. Яроцький Л. В. Філософія історії : курс лекцій / Л. В. Яроцький. – Житомир : Полісся, 2009. – 330 с.

1354. Ясь О. Державницький напрям в українській історіографії першої третини ХХ ст.: становлення, формування, вплив / О. Ясь // Історія українського середньовіччя: козацька доба : зб. наук. праць / М. Ф. Дмитрієнко (відп. ред.) та ін. ; Ін-т історії України НАН України – К., 1995. – Ч. 1. – С. 111–133

1355. Ясь О. Літопис української еліти / Олексій Ясь // Укр. культура. – 2002. – № 3–4. – С. 12–13. – Рец. на кн.: Народжені Україною: Меморіал. Альманах : у 2 т. – К. : ЄВРОІМІДЖ, 2002. – Т. 1.– 896 с. ; Т. 2. – 896 с.

1356. Ясь О. Раціоналізм versus романтизм: М. Маркевич як перехідний тип історика / Олексій Ясь // Історичний журнал. – 2007. – № 5 – С. 62–73.

1357. Ясь О. Типологічний метод у дослідницьких практиках В. Антоновича / Олексій Ясь // Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАн України. – К., 2010. – Вип. 20. – С. 61–86.

1358. Ясь О. Українська історіографія з методичної та дидактичної перспективи / Олексій Ясь // Історичний журнал. – 2004. – № 10–11. – С. 125–129. – Рец. на навч. посіб.: Калакура Я. С. Українська історіографія : курс лекцій / Я. С. Калакура ; ред. О. Удод. – К. : Генеза, 2004. – 496 с.

1359. Ясь О. В. Борис Крупницький: (До 110-річчя від дня народж.) / О. В. Ясь // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 35–45.

1360. Ясь О. В. Два образи старої України: візії О. Лазаревського й О. Оглоблина / Олексій Ясь // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 67–92.

1361. Яценко В. Б. Інтеграція козацтва Слобідської України до соціальної структури Російської імперії: друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.: монографія / В. Б. Яценко ; Харків. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2009.–70 с.

1362. Cohen S. Eimicke W. The New Effective Public Manager. – San Francisco: Jossey-Bass, 1995. – 275 p.

1363. Deming W. E. Out of the Crisis. – Cambridge, Mass.: MIT-CAES Press, 1986. – 157 p.

1364. Drucker P. The Practice of Management. – Oxford: Heinemann, 1989. – 317 p.

1365. Linden R. Seamless Government – A Practical Guide to Re-Engineering in the Public Sector. – San Francisco: Jossey-Bass, 1994. – 362 p.

1366. Pollitt C. Managerialism and the Public Services: Cuts or Cultural Changes in the 1990s, Second Edition. – Oxford: Basil Blackwell, 1993. – 268 p.

1367. Walsh K. Public Services and Market Mechanisms. – London: Macmillan, 1995. – 284 p.

1368. Українська історична бібліотека // http://www.ukrhistory.narod.ru.

1369. Історична веб-хрестоматія Україна-Русь // http://www.geocities.com/ua_ukraine.

1370. Історія України. першоджерела та інтерпретації // http://litopys.org.ua.

1371. Украинские страницы. история национального движения Украины. 1880-1920// http://www.ukrstor.com.

1372. Урядовий портал. Історія Урядів України // http://www.kmu.gov.ua.

<< |
Источник: Радько Петро Григорович. НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. 2012

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 9. Список використаних джерел.
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. Список використаних джерел:
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -