<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеев С.С. Общая теория права : учеб. / С.С. Алексеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби : Проспект, 2008. - 576 с.

2. Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання : автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.А. Бадира - Львів.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - 16 с.

3. Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання : дис. ... Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. - 235 с.

4. Бадира В.А. Виправлення засуджених як opinio moralis // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2005. - № 1 (23) - С. 77-83.

5. Бадира В.А., Денисова Т.А. Використання можливостей спостережних комісій та підвищення ефективності їх діяльності в сфері захисту прав і законних інтересів засуджених / Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць [редкол. Л.М. Давиденко, Т.А. Денисова, О.М. Джужа та ін.]. Х.: Золота міля, 2013, № 3. - С. 185-192.

6. Бадира В.А., Денисова Т.А. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі: Монографія /В.А. Бадира, Т.А. Денисова. - Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. - 168 с.

7. Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительнотрудовых учреждениях / Н.А. Беляев. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. - 186 с.

8. Богатирьов І.Г. Державна кримінально-виконавча служба України / І.Г. Богатирьов , О.І. Богатирьова. - Дніпропетровськ : ПП “Ліра ЛТД”, 2007. - 352 с.

9. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: підруч. / І. Г. Богатирьов, О. В. Лісіцков. - К. : ВД «Декор» - 2014. - 376 с.

10. Богатирьов І. Г Доктринальна модель побудови пенітенціарної системи України нового типу (інноваційний проект) / І. Г. Богатирьов.

- К. : ВД «Декор» - 2014. - 56 с.

11. Богатирьов І. Г. Трансформація кримінально-виконавчого законодавства України (пенітенціарна доктрина) / Богатирьов І. Г., Богатирьов А. І., Іваньков І. В., Пузирьов М. с., Царюк с. В. - К. : Декор, 2014. -153 с.

12. Богатирьов І. Г. Режим у виправних колоніях Державної пенітенціарної служби України (теорія і практика) / І. Г. Богатирьов, О. В. Щербина. - К. : ВД «Декор». - 2015. - 165 с.

13. Богатирьова О. І. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт виконання покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.І. Богатирьова - К.: КНУВС, 2009. - 20 с.

14. Бушуев И.А. Исправительные работы / И.А. Бушуев. - М. : Юрид. лит., 1968. - 199 с.

15. Виправно-трудовий кодекс УРСР від 23.12.1970 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - № 1. - Ст. 6.

16. Висновок 190 (95) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи. Страсбург, 26 вересня 1996 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/-laws/card/994_590.

17. Галкин М.Н. Материалы к изучению тюремного вопроса / М.Н. Галкин.

- СПб. : Тип. 2 отд. Его Императ. Величества канцеляри, 1868. - 187 с.

18. Гель А.П. Переведення засуджених до дільниці посиленого контролю виправної колонії: проблеми правової регламентації //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №2. - С. 131-134.

19. Гель А.П. Інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї установи в кримінально-виконавчому законодавстві України: історичний і порівняльний аспекти //Підприємництво, господарство і право. - 2006.

- №5. - С.132-137.

20. Гель А.П. Інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї установи в кримінально-виконавчому законодавстві України: історичний і порівняльний аспекти //Підприємництво, господарство і право. - 2006.

- №6. - С. 130-135.

21. Гернет М.Н. История царской тюрьмы / М.Н.

Гернет. - 2-е изд., доп. и пересмотр. - М. : Гос. изд-во «Юридической литературы», 1952. - Т. 2 (1825-1870).

- 548 с.

22. Градецький А.В. Механізм правового регулювання праці засуджених // А.В. Градецький // Держава та регіони. Сер. : Право . - 2013. - № 2. - С. 124-128 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drp_2013_2_26.pdf

23. Градецький А.В. Особливості карально-виховного впливу на засуджених, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів, які відбувають покарання у виді позбавлення волі : монографія. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 196 с.

24. Градецький А.В. Покарання та його карально-виправний вплив на засуджених, колишніх співробітників правоохоронних органів : монографія / За заг. ред. Т.А. Денисової. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 270 с.

25. Гречанюк С.К. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально- виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С.К. Гречанюк. - Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2006. - 20 с.

26. Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. - 2-ге вид. переробл. і доповн. - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. - 768 с.

27. Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі (друга половина XVII-XVnI ст.) / О.І. Гуржій. - К. : Ін-т історії України АН України, 1994. - 48с.

28. Данте А. Божественная комедия. - М. : Эксмо, 2009. - 544 с.

29. Дащенко О.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.В. Дащенко - Запоріжжя: КПУ, 2009. - 18 с.

30. Денисова Т. Молюся за вас щоденно. - Донецьк: «Донецький Меморіал», 2005. - 20 с.

31. Денисова Т.А. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи /Т.А.

Денисова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. - Сімферополь : Таврія, 2006. - Вип. 9. - С. 124-130.

32. Денисова Т.А. Зменшення репресій - зменшення рецидиву злочинів //Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологи. - О.: Фенікс, 2007. - С. 68-76.

33. Денисова Т.А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Т.А. Денисова. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. - 38 с.

34. Денисова Т.А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Т.А. Денисова - Запоріжжя: КПУ, 2010. - 452 с.

35. Денисова Т.А. Покарання: кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз : монографія / Т.А. Денисова. - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2007. - 340 с.

36. Денисова Т.А. Потерпевший как субъект уголовно-правовых и уголовно-исполнительных правоотношений / Актуальные проблемы права и государства в XXI веке: матер. Междунар. научно-практ. конф. 25-26 апреля 2013 г. - С. 109- 115.

37. Денисова Т.А., Бадира В.А. Ціна питання - життєдіяльність кримінально-виконавчої системи //Наука і правоохорона. - 2008. - № 2. - С. 109-119.

38. Джеймс Мак-Манус. Роль персоналу у забезпеченні прав людини у в’язниці / Джеймс Мак-Манус // Аспект: інформаційний бюлетень. - 2003. - № 2(10). - С.5-9.

39. Довідник працівника кримінально-виконавчої інспекції / Уклад.: Гура Р.М., Степанюк А.Х., Шкадюк В.В. - Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. - 464 с.

40. Достоевскій Ф.М. Преступленіе и наказаніе : романъ. - Т. ІІ. - Петербургъ : изд-во типограф. Э. Праца. - 1867. - 439 с.

41. Європейська конвенція з прав людини // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / упор. Т. Яблонська.

- К.: Сфера, 1999.

- 337 с.

42. Європейські пенітенціарні правила. Рекомендація № Р (87) 3 Комітету міністрів державам-членам відносно Європейських пенітенціарних правил. Затверджена Кабінетом Міністрів 12 лютого 1987 року // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. - К.:Українсько-Американське бюро в справах захисту прав людини, 1996. - 454 с.

43. Жердев Г. Лагерь смерти - Изяслав : [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ord-ua.eom/2007/11/14/lager-smerti-izyaslav/

44. Журавська З.В. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / З.В. Журавська - К.: НАВС, 2010. - 18 с.

45. Журова І.І. Виконання органами і установами державної пенітенціарної служби України звільнення від відбування покарання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І.І. Журова - Х.: ХНУВС, 2013. - 19 с.

46. Загальна декларація прав людини // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / упор. Т. Яблонська.

- К.: Сфера, 1999. - С. 6-9.

47. Закон України «Про прокуратуру» від 05 листопада 1991 № 1789-XII зі змінами на 28.12.2014. Офіційний сайт Верховної Ради України : [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://prigovorsuda.mfo/zakon_ukrainy/936-zakon-pro- prokuraturu.html

48. Законодательство Древней Руси и периода образования русского централизованного государства. - СПб., 1996. - Т. 1. - 360 с.

49. Зливко С.В. Правові та організаційні засади діяльності державної кримінально-виконавчої служби України в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / С.В. Зливко - Ірпінь: Національний ун-т державної податкової служби України, 2010.

- 19 с.

50. Зубков А.И. Теоретические вопросы правового регулирования труда осужденных в советских исправительно-трудовых учреждениях. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1974. - 172 с.

51. Зубов Д.О. Запобігання злочинам, що вчиняються у кримінально- виконавчих установах відкритого типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право» / Д.О. Зубов - Х.: ХНУВС, 2013. - 18 с.

52. ИК-2 ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю [Електронний ресурс] // Режим доступу: 9.fsin.su/structure/il_2.php

53. Исправительное учреждение ФКУ ИК №13 ГУФСИН России по Свердловской области [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://prisonlife.ru/mesta-lishenya-svobodi/160-ispravitelnaya-koloniya- 13-g. -nizhniy- tagil-sverdlovskaya-oblast.html

54. Исправительно-трудовой кодекс Украины. - К.: Политиздат Украины, 1971. - 125с.

55. Інструкція з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах : Завт. наказом Міністерства юстиції України від 2 липня 2013 р. № 1110/23642 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0387-13

56. Інструкція з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань №27 від 16.02.2005 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10570.html

57. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України №270/1560 від 19.12.2003 р. // Офіц. вісн. України. - 2004. - №2. - Ст.90.

58. Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань №261 від 16.12.2003 р. // Офіц. вісн. України. - 2004. - №1. - Ст.11.

59. Інструкція про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження

волі або позбавлення волі : Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 р. № 396/5 [Електронний ресурс] // Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov .ua/l aws/show/z0387-13

60. К 40-летию исправительно-трудовой политики Советского государства. М. : Госюриздат, 1957. - 69 с.

61. Казначеєва Д.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Д.В. Казначеєва - Х.: ХНУВС, 2011. - 236 с.

62. Карелін В.В. Правове регулювання застосування заходів заохочення та заходів стягнень в процесі відбування покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» /В.В. Карелін - Х.: НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, 2014. - 20 с.

63. Каретников И.В. Предупреждение преступлений в ИТК : учебное пособие / И.В. Каретников. - М. : ВНИИ МВД СССР, 1987. - 176 с.

64. Кирилюк В. А. Слідчий ізолятор як суб’єкт виконання попереднього ув’язнення та кримінального покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.А. Кирилюк - К.: НАВСУ, 2011. - 18 с.

65. Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.О. Книженко - Х.: ХНУВС, 2003. - 18 с.

66. Кобзар В.В. Адміністративно-правовий статус персоналу кримінально- виконавчої установи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В.В. Кобзар - Ірпінь: Національний ун-т державної податкової служби України, 2012. - 20 с.

67. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322 - VIII: за станом на 9 груд. 2012 р. / Верховна Рада УРСР // ВВР. - 1971. - додаток до № 50 - Ст.375.

68. Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков Л.О. Режим виконання покарань : Монографія. - К.: КНТ, 2008. - 272 с.

69. Колб О.Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі : навч. посіб. / О.Г. Колб. - Луцьк : Вежа : Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. - 494 с.

70. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам : автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»/ О.Г. Колб. - К., 2007. - 32 с.

71. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / науч. ред. А.С. Михлин, В. И. Селиверстов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2009. - .

72. Кони А.Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gramotey.com/?open_file=1269004442

73. Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради

України.-1996. - №30.- Ст.141. Офіційний сайт Верховної Ради України:

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

74. Конституція України. - К. : Преса України, 1997. - 80 с.

75. Концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : Указ Президента України від 8 листопада 2012 р. № 631/2012. - Електронний ресурс]: - Режим доступу: http:// zakon2. rada.gov. ua/laws/show/631/2012. - Назва з екрану.

76. Корчинский В.А. Реализация принципа социальной справедливости при изменении условий содержания осужденных, отбывающих наказание в исправительно-трудовых учреждениях : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; исправительнотрудовое право» / В.А. Корчинский. К.:КВШ МВД СССР, 1989. - 17 с.

77. Криминопенология: Учебное пособие /О.В. Старков. - М.: Изд-во «Экзамен», 2004. - 480 с.

78. Кримінальне право України. Загальна частина [підруч.] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько та ін. - Вид. 2-е, переробл. та доповн. /За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. - К.: Атіка, 2008. - 712 с.

79. Кримінальне право України. Загальна частина [підруч.] / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.М. Кривоченко та ін. / За заг.ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - 3-е вид. переробл. та доповн. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 496 с.

80. Кримінальний Кодекс України від 05 квітня 2001 року №2341 - ІІІ: за станом на 5 груд. 2012 р. // ВВР. - 2001. - №25-26. - Ст.131

81. Кримінальний кодекс Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961. - № 2. - Ст. 14.

82. Кримінальний кодекс УСРР в ред. 1927 р. [офіц. вид.]. - Х. : Юрид. вид. Наркомюста УСРР, 1927. - 109 с.

83. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / [В.А. Бадира, С.Ф.

Денисов, Т.А. Денисова та ін.; за ред. проф. Т.А. Денисової]. - К. : Істина, 2008. - 400 с.

84. Кримінально-виконавче право : підручник / [В.В. Голіна, А.Х.

Степанюк, O.B. Лисодєд та ін.] ; за ред. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка. - X. : Право, 2011. - 328 с.

85. Кримінально-виконавче право : підручник / [за ред. проф. В.М.

Трубникова]. - Х.: Право, 2003. - 384 с.

86. Кримінально-виконавче право України (Загальна та Особлива частини) / [за заг. ред. О.М. Джужи]. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 448 с.

87. Кримінально-виконавче право України : підруч. для студ. юрид.

спеціальностей вищ. навч. закл. / [за ред. проф. А. Х. Степанюка]. - Х. : Право, 2005. - 256 с.

88. Кримінально-виконавче право України: [Підручник для студентів

юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] /В.М. Трубніков, В.М.

Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оніка, А.Х. Степанюк; За ред В.М. Трубнікова. - Х.: Право, 2001. - 384 с.

89. Кримінально-виконавче право України: Зб. нормат. прав. документів / Уклад. А.Х. Степанюк. - Х.: Право, 2005. - 464 с.

90. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник /Вид. 2-ге, зм. і доп./ За ред. Т.А. Денисової. - К.: Істина, 2010. - 480 с.

91. Кримінально-виконавче право: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / За ред. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка. - Х.: Право, 2009. - 254 с.

92. Кримінально-виконавчий кодекс України. Науково-практичний

коментар (з подальшими змінами та доп.). - Офіційне видання. - К. : Ін Юре, 2004. - 208 с.

93. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний

коментар / Степанюк А.Х., Яковець І.С. За заг. ред. Степанюка А.Х. - Х.: ТОВ „Одіссей”, 2005. - 560 с.

94. Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. текст від 11.07.2003 р. / М-во юстиції України. - К.: Атіка, 2003. - 96 с.

95. Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрией. Вперед, к Гулагу западного образца /пер. с англ. А.Петрова, В. Пророковой. - М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2001. - 224 с.

96. Кристи Н. Пределы наказания. - М.: Прогресс, 1985. - 179 с.

97. Кропоткин П. А. Записки революціонера / Петр Алексеевич Кропоткин. - М.: изд-во Моск. ун-та, 1988. - 269 с.

98. Кругликов Л.Л. Сравнительный анализ института наказания по уголовным кодексам стран СНГ и Прибалтики // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11. Право. - 2003. - № 5. - С. 70-73.

99. Кудін С. Правові традиції Запорозької Січі // Закон і бізнес. - 1999. - 26 червня (№ 26).

100. Лисенко В.О. Запобігання злочинам корупційної спрямованості у державній кримінально-виконавчій службі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.В. Лисенко - Х.: ХНУВС, 2014. - 19 с.

101. Лихачев Д. С. Картежные игры уголовников // Соловецкие острова - 1930. - № 1. - 146 с.

102. Лучко С.В. Реалізація Державною кримінально-виконавчою службою України соціальної роботи із засудженими в установах виконання покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» /С.В. Лучко - Х.: ХНУВС, 2012. - 18 с.

103. Льовочкін В. А. Нормативно-правові та організаційні засади забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право» / В.А. Льовочкін. - К.: НАВСУ, 2002. - 20 с.

104. Маковій В.В. Виправний центр як суб’єкт виконання покарання у виді обмеження волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.В. Маковій - Х.: ХНУВС, 2012. - 20 с.

105. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография. - Х.: Право, 2002. - 328 с.

106. Малец Я. Контроль уполномоченного по правам человека за соблюдением прав заключенных в Польше / Я. Малец. - М.: Penal Reform International, 1999. - 36 с.

107. Марисюк К. Найбільш знані пенітенціарії світу: “Білий лебідь” // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2014. - №9. - С. 19-24

108. Марисюк К.Б. Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / К.Б. Марисюк. - Х.: ХНУВС, 2014. - 456 с.

109. Марчук А.І. Кримінологічні засади класифікації засуджених до позбавлення волі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А. І. Марчук - Одеса.: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2013. - 20 с.

110. Массовые беспорядки на Житомирщине : [Електронний ресурс] // Режим

доступу: http://nashedelo-aue.ru/novosti/2014-07-25/massovye-besporyadki-v-

zheltovodskoy-ispravitelnoy-kolonii-26-na

111. Мелентьев М.П. Функции советского исправительно-трудового права / М.П. Мелентьев. - Рязань, 1984. - 59 с.

112. Меркулова В. О. Кримінальна відповідальність: окремі теоретичні та соціально-правові аспекти : монографія / В. О. Меркулова. - О. : ОЮІ ХНУВС, 2007. - 225 с.

113. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / В.О. Меркулова. - К., 2003. - 33 с.

114. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності : монографія / В.О. Меркулова. - О. : НДРВВ ОЮІ ХНУВС. - 281 с.

115. Михалко І.С. Забезпечення принципу раціонального застосування

примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08

«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І.С. Михалко - Х.: Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. - 20 с.

116. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. - К.: Українсько-Американське бюро в справах захисту прав людини, 1996. - С.47-62.

117. Мукшименко А.П. Адміністративно-правове забезпечення громадського

контролю за дотриманням прав людини при виконанні кримінальних покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А.П. Мукшименко - Х.: ХНУВС, 2010. - 20с.

118. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : У 2 т. - Т.1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Алерта ; КНТ; Центр учбової літератури. - 2009. - С. 218-219.

119. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський та ін.; За заг. ред. А.Х. Степанюка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 496 с.

120. Національні превентивні механізми проти катувань і жорстокого поводження в Україні : критичний аналіз ситуації : Монографія / Ю.Л. Бєлоусов, В.О. Гацелюк, К.Б. Левченко, О.А. Мартиненко; за заг. ред. О.А. Мартиненка. - Атіка-Н, 2010. - 136 с.

121. Неживець О. М. Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право» /О. М. Неживець. - К.: НАВСУ, 2005. - 20 с.

122. Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве (Политико-юридическое исследование) / И.С. Ной. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1973. - 193 с.

123. Оборотов Ю.Н. Теорія держави і права (прагматичний курс). - Одеса: Юрид. літ., 2006. - 184 с.

124. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов ; [под ред. чл.-кор. АН СССР Н.Ю. Шведовой]. - 18-е изд., стереотип. - М. : Рус. яз., 1986. - 797 с.

125. Оника Л.П. Предупреждение рецидива преступлений после условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением осужденных к труду осужденных : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право» / Л. П. Оника. - Х.: ХЮИ им. Ф.Э. Дзержинского, 1986 - 17 с.

126. Павлік О.М. Захист прав потерпілого від злочину в кримінально- виконавчому праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.М. Павлік - Львів.: ЛДУВС, 2010. - 16 с.

127. Павлов В.Г. Врахування причин і умов рецидиву злочинів у роботі із засудженими до позбавлення волі // Актуальні проблеми публічного та приватного права: тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. 17 жовтня 2014 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. - Запоріжжя: КПУ, 2014. - С. - 151-153.

128. Павлов В.Г. Вплив персоналу на процес виправлення засуджених - //Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 25.12.2014 р.) : тези доповідей / За. заг. ред. д.ю.н., проф. Т.А. Денисової, к.ю.н., доц. С. В. Дьоменко. - Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л.П., 2014. - С. 148-150.

129. Павлов В.Г. Завдання персоналу установ виконання покарань щодо виправлення та ресоціалізації засуджених // Актуальні проблеми кримінального права : зб. мат. міжвуз. наук.-теорет. конф. 21 листопада 2014 р. - К.: НАВС МВС України, 2014. - С. 76-78.

130. Павлов В.Г. Кадрове забезпечення діяльності ДПтС України // Дотримання прав особливих груп ув’язнених: мат-ли Міжнародної науково- практичної конференції, 24 червня 2014 р. - Х.: «Права людини», 2014. - С. 44-45.

131. Павлов В.Г. Класифікація заохочувальних норм як виду правових стимулів в кримінально-виконавчому праві // Право та державне управління. Серія: Право. - 2014. - № 4 (17). - С. 76-79.

132. Павлов В.Г. Мета покарання та особа злочинця (засудженого): проблеми досягнення позитивного результату //Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу : Монографія / В. К. Матвійчук, О. Є. Гіда, Р. Б. Прилуцький [та ін.]; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. - К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. - С. 367-395.

133. Павлов В.Г. Некоторые особенности уголовно-исполнительной системы Польши //Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в условиях реформирования пенитенциарной системы: мат-лы Международной научнопрактической конференции 7 апреля 2011 г. - Пермь, 2011. - С. 130-133.

134. Павлов В.Г. Основні властивості режиму та забезпечення його виконання засудженими й персоналом установ виконання покарань // Держава та регіони. Серія: Право. - 2014. - № 3 (45). - С. 97-101.

135. Павлов В.Г. Персонал уголовно-исполнительной системы за применение поощрительных норм // Экономика и право Казахстана. - 2015. - № 1. - С. 36-38.

136. Павлов В.Г. Поняття персоналу державної пенітенціарної служби України та засади його діяльності // Прикарпатський юридичний вісник. - 2014. - № 3 (6). - С. 194-204.

137. Павлов В.Г. Правові основи діяльності персоналу сучасної кримінально - виконавчої системи України // Право та державне управління. Серія: Право. - 2014. - № 3 (16). - С. 78-81.

138. Павлов В.Г. Режим відбування покарання та його каральний і виховний зміст// Актуальні проблеми юридичної науки 2014: мат-ли Міжнародної науково- практичної конференції 21 березня 2014. - К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. - С. 280-283.

139. Павлов В.Г. Співвідношення призначеного покарання та режиму в місцях позбавлення волі // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції, 25 лютого-2 березня 2014 р. - Івано- Франківськ, 2014. - С. 288-292.

140. Пальченкова В.М. Витоки та еволюція громадського контролю за пенітенціарною системою України (ІХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / В.М. Пальченкова - Запоріжжя: КПУ, 2014. - 40 с.

141. Пальченкова В.М. Витоки та еволюція громадського контролю за пенітенціарною системою України (ІХ - початок ХХІ ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / В.М. Пальченкова - Запоріжжя: КПУ, 2014. - 460 с.

142. Пальченкова В.М. Трансформація громадського контролю за виконанням покарань: історико-правовий аналіз : монографія / В.М. Пальченкова. - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2013. - 524 с.

143. Пионковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советского уголовного права: Общая часть. - М.: Госюриздат, 1961. - 666с.

144. Положення про відділення соціально-психологічної служби : Наказ Міністерства юстиції України від 4 листопада 2013 р. № 1863/24395 Електронний ресурс http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/show/z1863-13

145. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Затв. Указом Президента України № 827/98 від 31.07.1998 р. // Офіц. вісн України. - 1998. - №31. - Ст.1162.

146. Положення про здійснення помилування: Затв. Указом Президента України №1118/2005 від 19.07.2005 р. // Там же. - 2005. - №29. - Ст.1705.

147. Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу : Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 19 грудня 2013 р. № 1794/2691/5 [Електронний ресурс]: // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2192-13

148. Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України : Затв. наказом Міністерства юстиції України від 5 липня 2013 р. № 1133/23665 [Електронний ресурс]: // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23665.html

149. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт. : В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 528с.

150. Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - К.: Сфера, 2002. - 293 с.

151. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : затв. Наказом ДДУПВП від 25.12.2003 р. № 275 // ОВУ. - 2003. - № 52. - Ст. 28-98.

152. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : затв. наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5. [Електронний ресурс]: // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14. - Назва з екрану.

153. Предупреждение пыток в Украине : тексты докладов Европейского Комитета против пыток по итогам визита его делегатов в Украину в 1998, 1999 и 2000 гг. - Донецк: «Донецкий Мемориал», 2003. - 256 с.

154. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України №264/94-ВР від 01.12.1994 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - №52. - Ст.455.

155. Про внесення змін до Положення про спостережні комісії : Постанова КМУ Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 в редакції від 19.11.2012 р. Електронний ресурс http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/429-2004-%D0%BF

156. Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року №371-ХІІ: за станом на 2 груд. 2012 р. // ВВР. - 1994. - №11. - Ст.50.

157. Про державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 30. - Ст. 409.

158. Про Державну пенітенціарну службу України // Положення затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 394/2011 // Електронний ресурс: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/394/2011

159. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII. Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12- Назва з екрану.

160. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 року № 3460-IV: за станом на 19 лист. 2012 р. // ВВР. - 2006. - №29 - Ст. 245.

161. Про додаткові заходи щодо фінансування видатків на утримання кримінально-виконавчої системи: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 року №1303 // Офіційний вісник України. - 1999. №30. - Ст.10.

162. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067 -VI: за станом на 05 липн. 2012 р. // Офіційний вісник України. - 2012. - №63. - Ст. 17

163. Про застосування амністії в Україні: Закон України № 392/96-ВР від 01.10.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - № 48 - Ст. 263.

164. Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі : Завт. наказом Міністерства юстиції України від

08.02.2012 р. № 222/5 [Електронний ресурс]: // Режим доступу:

lawua. info ›j urdata/dir211 /dk211867.htm

165. Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту на 2006-2010 роки : Постанова Кабінету міністрів України від 03.08.2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 32. - Ст. 2315.

166. Про затвердження Інструкції про організацію планування в Державній кримінально-виконавчій службі України: Наказ Державної пенітенціарної служби України від 21 грудня 2011 року № 615 [Електронний ресурс]: // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN80291.html - Назва з екрану.

167. Про затвердження плану заходів щодо забезпечення соціальної адаптації

осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі, на період до 2009 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу : http: //zakon1 .rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1030-2007-%F0.

168. Про затвердження Порядку проведення атестації осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : Наказ Міністерства юстиції України від 2 грудня 2013 р. № 2049/24581 [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua>laws/show/z2049-13

169. Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 707: за станом на 19 лист. 2012 р. // Офіційний вісник України. - 2007. № 37. Ст.79.

170. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року №565 - ХІІ: за станом на 1 січн. 2013 р. // ВВР. - 1991. - №4. - Ст. 20.

171. Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі (Редакція станом на 01.11.2011) : постанова Кабінету міністрів України від 2 грудня 1996 р. № 1454. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1454-96-%D0%BF

172. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади // Указ

Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 // Електронний ресурс

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010

173. Про Положення про Державну пенітенціарну службу України: Указ Президента України від 6 квітня 2011 року №394/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. №28. Ст. 40.

174. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України №1104-IV від 10.07.2003 р. // Там же. - 2003. - №32. - Ст.1681.

175. Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. №1294: за станом на 9 квіт. 2013 р. // Офіційний вісник України. - 2007. №86. Ст.12.

176. Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань: Указ Президента України від 22 квітня 1998 року №344/98: за станом на 12 бер. 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1998. №16. Ст.9.

177. Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України: Закон України від 02.03.2000 р. №1526 - ІІІ: за станом на 11 черв. 2009 р. // ВВР. - 2000.- № 20. - Ст. 151.

178. Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України. / В.А. Бадира, О.П. Букалов, А.П. Гель, М.В. Романов, І.С. Яковець; За загальною редакцією Є.Ю. Захарова. Харківська правозахисна група. - Харків: Права людини, 2011. - 368 с.

179. Прусс В.М., Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України : монографія / В.М. Прусс, Д.В. Ягунов. - Одеса: Фенікс, 2006. - 252 с.

180. Пташинский О.Б. Проблеми реформирования пенитенциарной системы Украины // Тюремная реформа: Поиски й достижения. - Харьков. : Фолио, 1999. - С. 42-46.

181. Пташинський О. Б. Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.Б. Пташинський. - К.: Інститут держ. та права ім. В.М. Корецького, 2002. - 15 с.

182. Пузирьов М. С. Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право» / М.С. Пузирьов - К.: НАВС, 2012. - 20 с.

183. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник. - Вид. 5-е, зі змінами. - Одеса: Юрид. літ., 2002. - 176 с.

184. Радов Г. Пенітенціарна ідея : Думки на тему. - К.: МП «Леся», 1997. -

288.

185. Разинкин В. С. Элита преступного мира. - М.: «Молодая гвардия», 1997. - 384 с.

186. Ременсон А.Л. К вопросу о понятии наказания по советскому уголовному праву / А.Л. Ременсон // Сборник работ юридического факультета Томского университета. - Томск, 1969. - С. 31-35.

187. Решение Европейского Суда по правам человека. Дело «Афанасьев против Украины» - Донецк: «Донецкий Мемориал», 2003. - 18 с.

188. Решение Европейского Суда по правам человека. Дело «Полещук против Украины» - Донецк: «Донецкий Мемориал», 2005. - 16 с.

189. Решение Европейского Суда по правам человека. Дело «Полторацкий против Украины» - Донецк: «Донецкий Мемориал», 2003. - 40 с.

190. Рибянцев А.А. Кримінально-виконавчі засади зміни умов відбування покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право» /А.А. Рибянцев - Х.: ХНУВС, 2012. - 20 с.

191. Романанко О.В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. В. Романенко. - К.: НАВСУ, 2004.

19 с.

192. Романов М. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі. - Х.: Фоліо, 2004. - 160 с.

193. Российская криминологическая энциклопедия / [под общ. ред. А.И. Долговой]. - М. : НОРМА, 2000. - 808 с.

194. Рудник Т. В. Реалізація принципу гуманізму при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право» / Т. В. Рудник - К.: Академія адвокатури України, 2010. - 20 с.

195. Основні положення про організацію соціально-психологічної роботи із засудженими до позбавлення волі. /Уклад. С. Скоков, О.Янчук, Ю.Олійник. - К.: ДДПВП, 2000. - 35с.

196. Саленков І. В. Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І.В. Саленков - Х.: ХНУВС, 2011. - 20 с.

197. Северин Н. Исправительное учреждение ФКУ ИК №6 [Електронний ресурс] / Николай Северин. // Режим доступу : prisonlife.ru/mesta-lishenya- svobodi/1208-ispravitelnaya-koloniya-6-chernyy-delfin-g.-sol-ileck-orenburgskaya- oblast.html

198. Сизый А. Ф. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права как средства формирования правомерного поведения осужденных : дис. на соиск. уч. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право» / А. Ф. Сизый. - Рязань: РВШ МВД РФ, 1995 - 468с.

199. Синявська О.Ю. Сутність та зміст управління забезпечення життєдіяльності персоналу ОВС України (адміністративно-правові засади) : монографія. / Синявська О. Ю. - Х. : Вид-во “ТИТУЛ”, 2007. - 180 с.

200. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Х. : Консум, 2001. - 656 с.

201. Скригонюк М.І. Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій, прокуратура та адвокатура» / М.І. Скригонюк. - К.: Київський ун-т імені Тараса Шевченка,1999. - 18 с.

202. Соблюдение прав заключённых в Украине: тексты докладов Европейского Комитета против пыток о соблюдении прав заключенных в Украине в 2005, 2006 гг. - Донецк: «Донецкий Мемориал», 2006. - 50 с.

203. Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года. - М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1907. - 196 с.

204. Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛаг / А.И. Солженицын. - М.: Альфа- книга. - 2009. - 1280 с.

205. Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминопенологический анализ. - СПб: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2001. - 461 с.

206. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. - Том III. Статут Великого князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. - Кн. 1; за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. - Одеса: Юридична література, 2004. - 672 с.

207. Степанюк А.Ф. Сущность исполнения наказания : монография / А.Ф. Степанюк; худож.-оформитель Д.Е. Гапчинский. - Харьков : Фолио, 1999. - 428 с.

208. Степанюк А.Х. Режим відбування позбавлення волі в установах виконання покарань : конспект лекції / А.Х. Степанюк, В.М. Трубников. - Х. : Укр. юрид. акад., 1994. - 84 с.

209. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи: Моногр. - Х.: Кроссроуд, 2007. - 184 с.

210. Стефанов С. О. Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право» /С. О. Стефанов - Одеса: ОНЮА, 2002. - 23 с.

211. Стоматов Е.Г. Протидія створенню та функціонуванню груп негативної спрямованості в місцях позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» / Е.Г. Стоматов - Запоріжжя: КПУ, 2010. - 16 с.

212. Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права : Проблемы Общей части / Н.А. Стручков. - М. : Юрид. лит., 1981. - 231 с.

213. Стулов О. О. Реалізація принципу законності при виконанні та відбуванні покарання у виді позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. О. Стулов - Запоріжжя: КПУ, 2011. - 20 с.

214. Сучасна кримінально-виконавча політика України : Монографія. - 2-ге вид. випр. і переробл. / Колб О.Г., Захаров В.П., Кондратішина В.В. та ін. / За заг. ред. О.Г. Колба. - Луцьк : ПП В.П. Іванюк, 2008. - 210 с.

215. Сучасна наука - пенітенціарній практиці : зб. мат. ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 4 грудня 2014 р.) / за ред. В.П. Тихого, Є.Ю. Бараша. - К.: Ін-т крим.-вик. служби; Київський регіональний центр НАПрН України, 2014. - 434 с.

216. Таволжанський О.В. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.В. Таволжанський - Х.: НЮрАУ ім. Ярослава Мудрого, 2014. - 20 с.

217. Типові посадові обов’язки психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора / Наказ Міністерства юстиції України від 4 листопада 2013 р. № 1866/24398 - Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1866-13

218. Ткачевский Ю.М. Соотношение уголовного и уголовноисполнительного законодательства / Ю.М. Ткачевский // Вестник Московского университета. Серия : Право. - 1998. - № 2. - С. 16-19.

219. Ткачук В.Є. Запобігання злочинам, що вчиняються засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі : автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.Є. Ткачук - Запоріжжя: КПУ, 2012. - 20 с.

220. Трубников В.М. О формировании целей наказания и задач уголовноисполнительного законодательства / В.М. Трубников , А.Ф. Степанюк // Сб. кратких тезисов докл. и науч. сообщений науч.-практ. конф. по итогам науч.-исслед. работ, выполненных проф.-препод. составом Украинской юр. академии в 1992 г. - Х. : Укр. юр. акад., 1993. - С. 110-112.

221. Трубников В.М. Уголовно-исполнительное право Украины : учебник / В.М. Трубников, В.П. Филонов, О.И. Фролов. - Донецк : Изд-во Донецк. ин-та внутр. дел, 1999. - 640 с.

222. Трубников В.М. Уголовно-исполнительное право Украины. Общая часть : учеб. пособие / В.М. Трубников. - Х. : Рубикон, 1998. - 370 с.

223. Трубніков В.М. Правовий статус засуджених до позбавлення волі : монографія / В.М. Трубніков, Ю.А. Чеботарьова. - Х. : ХНУ ім. В.Н. Карабіна, 2006.

- 372 с.

224. Тюремний портал громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал»: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: //ukrprison. org. ua/index. php?id= 1209396328

225. У ДПтС України результати моніторингових візитів представників

громадських інститутів до установ виконання покарань не залишаться без розгляду та заходів реагування: Прес-служба ДПтС України, 2 лютого 2015 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу :

http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/764682

226. Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Общая.

- К. : Наукова думка, 1985. - 448 с.

227. Уголовно-исполнительное право : курс лекций / [отв. ред. докт. юрид. наук, проф. А.А. Толкаченко]. - СПб. : Пресс, 2004. - 377 с.

228. Уголовно-исполнительное право : учеб. для юрид. вузов / А.С. Михлин, П.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов и др. ; [под ред. профессора В.И. Селиверстова].

- 2-е изд. - М. : Юриспруденция, 2000. - 320 с.

229. Уголовный кодекс Украинской ССР: Науч.-практ. коммент. / Н.Ф. Антонов, М.И. Бажанов, Ф.Г. Бурчак и др.- К.: Политиздат Украины, 1987. - С. 218219.

230. Уложеніе о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ 1885 года / Издано Н.С. Таганцевымъ. - С.-Петербургъ : Государственная типографія, 1899. - 900 с.

231. Утевский Б.С. Вопросы теории исправительно-трудового права и практика его применения / Б.С. Утевский // Сов. гос-во и право. - 1957. - № 12. - С. 84-88.

232. Филимонов Д.В., Филимонов О.В. Правоотношения . Уголовные правоотношения. Уголовно-исполнительные правоотношения. - М. : ЮрИнфоР- Пресс», 2007. - 335 с.

233. Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмовведением / И.Я. Фойницкий. - М. : Добросвет-2000; Городец, 2000. - 464 с.

234. Фролова О.Г. Покарання як спосіб боротьби зі злочинністю (соціальні, правові і кримінологічні проблеми підвищення ефективності та шляхи їх вияву і вирішення за допомогою логіко-математичних методів) : навч. посіб. / О.Г. Фролова, Ю.Л. Титаренко. - Донецьк : ДІВС МВС України, 1997. - 328 с.

235. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак. : в 2 т. / В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький ; [за ред. члена-кореспондента АПрНУ В.Д. Гончаренка]. - К. : Ін Юре, 1997. - Т. 1 : З найдавніших часів до початку ХХ ст. - 464 с.

236. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: теоретичні, законотворчі та правозастосовні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / П.В. Хряпінський. - Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. - 36 с.

237. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: Монографія / П.В. Хряпінський. - Х.: Харків юридичний, 2009. - 840 с.

238. Хряпінський П.В. Позитивна кримінальна відповідальність (зміст, форми та реалізація): [наук. нарис] / П.В. Хряпінський - Запоріжжя: ТОВ «КСК- Альянс», 2008. - 115 с.

239. Хряпінський П.В. Структура заохочувальних кримінально-правових норм / П.В. Хряпінський // Вісник Академії прокуратури України. - 2007. - № 1. - С. 64-70.

240. Хряпінський П.В. Форми реалізації позитивного аспекту кримінальної відповідальності / П.В. Хряпінський // Вісник Академії адвокатури України. - 2008. - № 1(11). - С. 50-56.

241. Хуторна С. В. Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право» /С. В. Хуторна - Х.: ХНУВС, 2012. - 20 с.

242. Чеботарьова Ю.А. Правовий статус засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» /О.А. Чеботарьова - Х.: ХНУВС, 2005. - 22 с.

243. Черненок М.П. Виконання майнових покарань. - Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. - 176 с.

244. Черные тайны “Белого лебедя” // Аргументы и факты. - 2009. - 09

декабря [Електронний ресурс] // Режим доступу:

www.perm.aif.ru/society/detail s/117488

245. Шаргородский М.Д. Наказание: его цели и эффективность / М.Д. Шаргородский. - Л. : ЛГУ, 1973. - 160 с.

246. Шаргородский М.Д. Цели наказания в социалистическом уголовном праве и его эффективность (анализ и прогноз) / М.Д. Шаргородский // Преступность и ее предупреждение. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1971. - С. 111-118.

247. Ширвиндт Е., Утевский Б. Советское пенитенциарное право. - М.: Изд- во Ком. Акад., 1927. - 276 с.

248. Шулежко Т.А. Воспитательная работа с осужденными в ИТУ : метод. рекомендации в помощь нач. отрядов / Т.А. Шулежко. - К. : ГУИН, 1989. - 54 с.

249. Щербина О.В. Режим виконання і відбування покарань у виправних установах державної пенітенціарної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» /О.В. Щербина - Х.: ХНУВС, 2014. - 18 с.

250. Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. - К. : Укр. енцикл., 2003. - Т. 5 : П-С. - 736 с.

251. Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. - К. : Укр. енцикл., 1998. - Т. 1 : А-Г. - 672 с.

252. Юридично-інформаційний довідник для співробітників пенітенціарних установ: Довідник /Упорядник: В.Г. Павлов. - Чернігів: Вид-во «Лозовий В.М», 2013. - 329 с.

253. Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: механізми ресоціалізації засуджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Д.В. Ягунов - Одеса : Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президенті України, 2004. - 20 с.

254. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : Монографія / І.С. Яковець. - Х.: Право, 2013. - 392 с.

255. Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» / І.С. Яковець - Х.: НЮрАУ ім. Ярослава Мудрого, 2006. - 20 с.

256. Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань: Монографія - Х.: Кроссроуд, 2006. - 208с.

257. Шмаров И.В. Социологические проблемы исполнения уголовного наказания / И.В. Шмаров. - Рязань : ВШ, 1980. - 240 с.

258. Шаломєєв Є. Формування інституту звільнення від покарання у кримінальному праві України другої полови ХУІІ та ХУШ ст. // Право України. - 2002. - №11,- С. 135-139.

259. Яковлів А. І. Український кодекс 1743 року «Права, по которымъ судится малороссійскій народъ». Його історія, джерела та систематичний виклад змісту / А. І. Яковлів. - Мюнхен : Кооперативне видавництво «Заграва», 1949. - 211 с.

260. Яковлев А. М. Принцип социальной справедливости и основания уголовной ответственности / А.М. Яковлев // Сов. гос. и право. - 1982. - № 3. - С. 86-94.

<< | >>
Источник: ПАВЛОВ Володимир Григорович. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя-2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 9. Список використаних джерел.
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. Список використаних джерел:
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ