<<
>>

ЛІТЕРАТУРА

1. Андріанов В.Є. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з основ теорії і методики фізичного виховання. — Кривий Ріг, 2000. — 42 с.

2. Андріанов В.Є. Основи фізичного виховання.

Методичні рекомендації для студентів факультету вчителів початкових класів. — Кривий Ріг, 2002. — 50 с.

3. Антонік О. В., Антонік В. І., Соціальна медицина України-індикатор фізичного і духовного здоров'я народу. // Збірка наук. праць «Актуальні проблеми духовності», Вип. 5. — Кривий Ріг: СП Міра, 2004. — С.222-232.

4. Антонік І. П., Антонік В. І. Фізіологічні дослідження нервових процесів та вищої нервової діяльності. — Кривий Ріг: ВД Суха Балка, 2006. — 126 с.

5. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. — К.: Здоров'я, 1998. — 224 с.

6. Безруких М. М, Сонькин В. Д., ФарберД. А. Возрастная физиология (Физиология развития ребенка). — М.: ИЦ «Академия», 2002. — 416 с.

7. Бобрицька В. І. Анатомія, вікова фізиологія і шкільна гігієна. Навч. метод. посібн. — К.: Професіонал, 2004. — 80 с.

8. Булич Є. Г, Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. — К.: Знання, 1997. — 224 с.

9. Валеологія. Навч. посібн. для студ. вищих педагогічних закладів освіти /за ред. В. І. Бобрицької. — Полтава: Полтавський ПДУ, 2000. — 146 с.

10. Гальперин С. И. Анатомия и физиология человека. Возрастные особенности с основами школьной гигиены. — М.: Высшая школа, 1974. — 468 с.

11. Гальперин С. И. Физиологические особенности детей. — М.: Просвещение, 1965. — 243 с.

12. Ганонг Вільям Ф. Фізіологія людини: Підручник /Переклад з англ.. Наук. редактор перекладу М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська. — Львів: БАК, 2002. — 784 с.

13. Глазырина Л. Д Физическая культура — дошкольникам: Младший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. — М.: Владос, 2001. — 272 с.

14. Глазырина Л. Д Физическая культура — дошкольникам: Средний возраст: Пособие для педагогов дошк.

учреждений. — М.: Владос, 2001. — 304 с.

15. Глазырина Л. Д Физическая культура—дошкольникам: Старший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. — М.: Владос, 2001. — 264 с.

16. Грибан В. Г. Валеологія. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 256 с.

17. Гуминский А. А., Леонтьева Н. Н., Маринова К. В. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. — М.: Просвещение,

1990. — 238 с.

18. Данилова Н. Н. Психофизиология: Учебник для ВУЗов. — М.: Аспект Пресс,2001. — 373 с.

19. Дробинская А. О. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста. — М.: Владос, 2003. — 400 с.

20. Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України. — К., 1966. — 161 с.

21. Елесейнин А. Г. Спорт. Характер. Честь. М.: Фізкультура и спорт, 1994. —143 с.

22. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» — К, 1993. — 21 с.

23. Козинец Г. И, Бирюкова Л. С, Горбунова Н. А. и др.. Практическая трансфузиология. — М.: Триада-Х, 1997. — 435 с.

24. Концепція фізичного виховання в системі освіти України.// Фізичне виховання в школі. — 1998. — № 2. — С. 2-8.

25. Кучер І. С. Фізіологія людини і тварин. Навч. посібник. — К.: Вища школа,

1991. — 327 с.

26. Лозинский В. С. Учитесь быть здоровыми. — К.,1993. — 160 с.

27. Маркосян А. А. Вопросы возрастной физиологии. — М.: Просвещение, 1974. — 223 с.

28. Маруненко І. М, Неведомська Є. О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 479 с.

29. Марютина Т. М, Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2001. — 400 с.

30. Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной школе. — М.: Владос-Пресс, 2003. — 248 с.

31. Оценка тяжести труда и его физиологическое нормирование. Метод. ред., Сост. Розенблат В. В., Солонин Ю. Г. и др. — Свердловск, 1975. — 23 с.

32. Попов С. В. Валеология в школе и дома (О физическом благополучии школьников).

— СПб, 1997. — 256 с.

33. Сапин М. Р, Билич Г. Л. Анатомия человека. — М.: Высшая школа, 1989. — 543 с.

34. Слободян Л. М. Довідник педіатра. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. — 452 с.

35. Смирнов В. М, Будылина С. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: Учебное для студ. высш. учеб. Заведений. — М.: Издательский центр Академия, 2003. — 304 с.

36. Тегако Л. Н, Морфина О. В. Практическая антропология. Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 320с.

37. Ульмер Г., Брюк К, Вальдек Ф., Гарт О., Тевс Г. Физиология челвека: В 4-х Томах. Пер. с англ./ Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 1986.

38. Фізичний розвиток дітей різних регіонів України (випуск I, міські школярі) / За ред. Бариляка І. Р., Польки Н. С. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 208 с.

39. Хрипкова А. Г., Антропова М. В., Фарбер Д. А. Возрастная физиология и школьная гигиена. — М.: Просвещение, 1990. — 319 с.

40. Хрипкова А. Г., КолесовД. В. Гигиена и здоровье школьника. — М.: Просвещение, 1988. — 212 с.

41. Хрипкова А. Г. Вікова фізіологія. — К: Вища школа, 1982. — 262 с.

42. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. Тернопіль. 2001. — 271 с.

43. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина ІІ. Тернопіль. 2002. — 247 с.

44. Ярослав С. Ю. Фізіологія людини. К.: Радянська школа, 1965. — 391с.

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА: