<<
>>

Література для поглибленого вивчення

1. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — К. : КНЕУ, 2004. — 864 с.

2. Всесвітня декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України.

— К., 1994. — Вип. 1—2 (6—7). — С. 65—69.

3. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Под общ. ред. И. Д. Мацкуляка. — М. : Изд-во РАГС, 2003. — 680 с.

4. Декларация о принципах местного самоуправления в государствах — участниках Содружества: Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств // Вестн. Межпарламент. ассамблеи. — СПб., 1993. — № 1. — С. 160—164.

5. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн.

— К. : НДФІ, 2007. — 299 с.

6. Кириленко О. П. Місцеві фінанси: підручник. — К. : Знання, 2006.

— 677 с.

7. Місцеві фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта. [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2008. — 265 [7] с.

8. Циммерманн X. Муниципальные финансы : учебник : пер. с нем.

— М. : Изд-во «Дело и Сервис». — 2003. — 352 с.

9. Європейська хартія місцевого самоврядування // Страсбург, 15 жовтня 1985 року. — Хартію ратифіковано Законом № 452/97-ВР від 15.07.97 р.

10. Самостійність місцевих влад та розподіл повноважень між ними: організація місцевого самоврядування відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування : матеріали міжнар. конф., м. Київ, 11—12 червня 2002 р. — К.: Логос, 2002. — 263 с.

<< | >>
Источник: М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін.. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. / [М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко, В. П. Яцюта та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ,2010. — 600, [8] с.. 2010

Еще по теме Література для поглибленого вивчення:

 1. ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. Терміни і поняття Питання для перевірки знань Завдання для індивідуальної роботи Література для поглибленого вивчення
 3. Література для поглибленого вивчення
 4. 2.3. Завдання місцевих органів влади щодо формування бюджету
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. Література для поглибленого вивчення
 12. Література для поглибленого вивчення
 13. Література для поглибленого вивчення
 14. Література для поглибленого вивчення
 15. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 16. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)
 17. Історіографія курсу
 18. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи
 19. Історіографія проблеми.