<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аблязов Д. Е. Державна влада в Україні: проблеми розмежування. Право і Безпека. 2011. № 3. С. 43-46.

2. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах: Том 1.

Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.

3. Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., Адміністративне право України: академ. курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 1. Загальна частина. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. Київ: Юрид. думка, 2004. 583 с.

4. Агєєв О. В. Прокурор як суб’єкт адміністративного процесу: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. спр. Харків, 2006. 18 с.

5. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.

6. Антон О. А. Юридичні гарантії в трудовому. Університетські наукові записки. 2005. № 3. С. 185-190.

7. Аристотель. Политика. Сочинения : в 4 т. Т. 4. М. : Мысль, 1983. 830 с.

8. Армаш Н. О. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2005. 18 с.

9. Армаш Н. О. Поняття і сутність компетенції як елементу адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. 2009. № 2. С. 48-53.

10. Ахетова О. С. Прокуратура и прокурорский надзор. М.: Издательство: Эксмо; 2008. 32 с.

11. Бабенко В. І. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля: дис. канд. юрид. наук: 12.00.10. Одеса, 2004. 234 с.

12. Бабенко В. І. Сутність адміністративно-правового статусу державних службовців органів прокуратури. Наше право. 2014. № 4. С. 5659.

13. Баганець О. Потрібні зміни або позаконституційними манівцями нового Закону «Про прокуратуру».

MDАYKYІV. 2015. URL httр://m.dаy.kyіv.uа/uk/аrtіdе/роdrоbyсі/роtrіbm-zmmy

14. Бажанов А. Т. Малков В. П. Суд и правосудие в СССР. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. 400 с.

15. Бандурка О. М. Управління органами внутрішніх справ: підручник. Харків: Ун-т внутр. Справ. 1998. 480 с.

16. Барахин А. Б. Большой юридический энциклопедический

словарь. Москва: Книжный мир, 2005. 720 с.

17. Бартошек М. А. Римское право (Понятие, термины, определения) : учеб. М. : Юрид. лит., 1989. 403 с.

18. Бачило И. Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). Москва: Юрид. лит., 1976. 125 с.

19. Бездольний М. Ю. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо протидії корупції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутріш. справ. Харків, 2009. 20 с.

20. Безпалова О. І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : монографія. Х. : НікаНова, 2014. 544 с.

21. Безпалова О. І. Органи судової влади України як один із суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Науковий вісник публічного та приватного права. 2015. Вип. 1. С. 58-64.

22. Безпалова О. І. Основні напрямки взаємодії України та Європейського Союзу у правоохоронній сфері. Наше право. 2014. № 9. С. 2330.

23. Безпалова О. І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Право і Безпека. 2013. № 2. С. 70-76.

24. Безпалова О. І. Роль відомчої нормотворчості в адміністративно - правовому забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2013. Вип. 6-1(1). С. 133-137.

25. Бельский К. С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура. Государство и право. 1999. № 12. С. 12-20.

26. Білодід І. К. Словник української мови: в 11 тт. АН УРСР. Інститут мовознавства. К.: Наукова думка, 1970-1980.

27. Білодід І. М. Адміністративно-правовий статус органів

прокуратури в умовах реформування правоохоронної системи України: автореф.

дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харк. нац. національного ун-т внутр. справ. Харків, 2016. 22 с.

28. Бородін І. Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: автореф. дис... д -ра юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т внутр. справ. Х., 2004. 38 с.

29. Бостан С. К., Тимченко С. М. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 504 с.

30. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

31. Ващенко К. О., Корнієнко В. О. Політологія для вчителя : навч. посібн. для студ. педагогічних ВНЗ. К. : Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2011. 406 с.

32. Ведєрніков Ю. А., Папірна А. В. Теорія держави і права: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 333 с.

33. Висновок № 3(2008) Консультативної ради європейських

прокурорів щодо «Ролі прокуратури за межами сфери кримінального права». 2008. URL https://wcd.coe.mt/com.mstranetinstraServlet?command=com.mstranet.CmdBlob Get&InstranetImage=1608160&SecMode= 1&DocId=1609216&Usage=2,CTop. 10.

34. Власть: Очерки современной политической философии Запада. М., 1989. 206 с.

35. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: МАУП, 2003. 240 с.

36. Воронов М. П. Історія становлення та розвитку прокуратури в Україні . Сучасні питання економіки і права. 2013. Вип. 1. С. 90-97.

37. Галунько В. В. Адміністративне право України. Т. 1: Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Херсон: Грінь Д. С., 2015. 272 с.

38. Галунько В. В. Правознавство: навчальний посібник. К. : Університет «Україна», 2013. 349 с.

39. Галунько В. В., Олефір В. І., Гридасов Ю. В. Адміністративне

право України : підручник. Херсон : ХМД, 2013. Т.1 : Загальне

адміністративне право. Академічний курс. 393 с.

40. Гогіна Л. М. Компетенції та компетентності в державній службі України: до проблеми формування понятійного апарату. Державне управління: теорія та практика: електрон.

наук. фахове вид. 2007. № 2.

41. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3. С. 23-30.

42. ГПУ завершила розслідування ще однієї справи проти «беркутівців». Українська правда: інформаційний веб-портал. 2017. URL: httр://www.рrаvdа.соm.uа/nеws/2017/03/27/7139420/

43. ГПУ поскаржилася на низькі зарплати прокурорів. Цензотнет:

інформаційний веб-портал. 2016. URL:

httр://uа.сеnsоr.nеt.uа/nеws/379640/gрu_роskаrjylаsyа_nа_nyzkі_zаrрlаty_рrоkur оrіv_tsе_mоjе_раrаlіzuvаty_rоbоtu_vsіyеyі_systеmy_рrаvооhоrоnnyh

44. Гриценко А. Наука и искусство институционального строительства. Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку: Матеріали наукового симпозіуму. Х.: ХНУ, 2005. С. 20-31.

45. Грицяк І. А., Шереметьєва Л. А., Баранцева К. К. Зарубіжний досвід державного управління: доцільність і можливості застосування в Україні: наук. розробка. К. : НАДУ, 2012. 56 с.

46. Державна влада - поняття, ознаки, співвідношення державної

влади й держави. Теорія держави і права. Юрист-онлайн: інформаційний портал. 2016. URL: hUpV/yurist-

оnlіnе.соm/ukr/uslugі/yurіstаm/lіtеrаturа/stаtі/tgр/024.рhр

47. Діяльність органів прокуратури Чернівецької області у сфері запобігання та протидії корупції. Веб-сайт прокуратури Чернівецької області. 2016. URI: МОр://Ьикког.сот.иа/?р=5902

48. Дмитриев Ю. А., Полянский И. А., Трофимов Е. В.

Административное право Российской Федерации: учебник для юридических вузов. Москва: Система ГАРАНТ, 2008. 425 с.

49. Долгополов А. М. Виникнення та історичний шлях

розвитку прокуратури. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. 2015. Вип. 232. С. 162-168.

50. Дрогомирецька Л. Застосування досвіду окремих європейських

країн щодо діяльності органів прокурорського самоврядування.

Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2016. С. 39-42.

51. Дрозд О. Проходження державної служби в Україні як складова

предмета адміністративно-правового регулювання.

Підприємництво,

господарство і право. 2016. № 10. С. 97-101.

52. Дрозд О. Ю. Адміністративна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07; Акад. упр. М-ва внутр. справ. К., 2010. 20 с.

53. Дрозд О. Ю. Використання сучасного європейського досвіду під час реформування адміністративно-деліктного законодавства України. Наукові праці Національного університету ”Одеська юридична академія”. 2015. Т. 15. С. 236-243.

54. Дрозд О. Ю. Зарубіжний досвід притягнення юридичної особи до адміністративної діяльності. Митна справа. 2013. № 6(2.1). С. 252-256.

55. Дрозд О. Ю. Методи та загальні напрями оптимізації адміністративно-деліктної діяльності держави. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Вип. 1. С. 43-47.

56. Дрозд О. Ю. Удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності в контексті міжнародного досвіду. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Вип. 2. С. 87-90.

57. Духаніна Т. І. Державна влада в Україні в контексті глобальних трансформацій. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. № 2. С. 56-63

58. Єщук О. М. Адміністративно-правове регулювання охоронної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2011. 16 с.

59. Єщук О. М. Деякі аспекти реформування органів прокуратури. Судова та слідча практика в Україні. 2016. Вип. 2. С. 7-10.

60. Жоган Р. А. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02; Нац. акад. внутр. справ. К., 2010. 19 с.

61. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 688 с.

62. Закон про прокуратуру Естонії №11. Програма сприяння Парламенту України: веб-портал. 2016. URL httр://рdр.оrg.uаЛеgіslаtіоn/ЫПs- forеіgn/268-52-l4—

63. Зельтер В. Статус прокуратури в Німеччині в системі державних органів та її повноваження. Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року).

К.: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 23-26.

64. Іванець О. О. Про співвідношення державної та публічної влади.

Перспективы развития науки. Конституционное право. Відомості із сайту «КОНФЕРЕНЦІЯ». URL:

httр://конференция.соm.uа/fіlеs/іmаgе/kоnf%20Шdоklаd_П_6_05.рdf

65. Івчук М. Ю. Адміністративно-правовий статус органів

прокуратури України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Держ. наук.-досл. інст.. МВС України. Київ, 2011. 19 с.

66. Івчук М. Ю. Адміністративно-правовий статус органів

прокуратури України: дис. канд. юрид. наук. 12.00.07. Держ. НДІ МВС України. Київ, 2011. 180 с.

67. Інструкція з оформлення протоколів про військові

адміністративні правопорушення, затверджена Наказом Міністерства оборони України №222 від 19.05.2015 р. ВРУ: офіційний веб-портал. 2015. URL: http:/Аа^^. rаdа. gоv.uа/lаws/shоw/ z0656-15

68. Інструкція про організацію патрульно-постової служби

Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України : затверджена Наказом Міністерства оборони України № 515 від 10.10.2016 р. ВРУ: офіційний веб-портал. 2016. URL: http://zаkоn2.rаdа.gоv.uаЛаws/shоw/z1429- 16

69. Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної

інформації у Генеральній прокуратурі України : затверджена Наказом Генерального прокурора України № 53 від 10.05.2011 р. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. 2011. URL

httр://www.gр.gоv.uа/uа/іорd.html?_m=рublісаtіоns&_t=rес&іd=94103

70. Інформація про результати діяльності Херсонської місцевої прокуратури. Веб-сайт Херсонської місцевої прокуратури. 2017. URL httр://suvrаdа.khеrsоn.uа/khеrsоnskа-mіsсеvа-рrоkurаturа-іnfоrmujе/

71. Інформація про роботу Броварської місцевої прокуратури за 11 місяців 2016 року на території м. Бровари. Веб-сайт Броварської місцевої прокуратури. 2016. URL httр://brоvаru-рrоkurаturа.оrg.uа/nеws/іnfоrmаtsіyа- pm-mbotu-brovarskoyi-mistsevoyi-prnkuraturi-za-11 -misyatsiv-2016-mku-na- teritoriyi-m-brovari.html

72. Ттттук О. С. Адміністративна юрисдикція органів прокуратури : дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2011. 214 с.

73. Тщук О. С. Адміністративна юрисдикція органів прокуратури: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2011. 20 с.

74. Калюжний Р. А., Комзюк А. Т., Погрібний О. О. Кодекс України

про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар. ЦЕЗТЮТО. 2016. URL httр://urіstіnfо.nеt/аdmіnрrаvо/131-rа-kаljuzhnіj-

nаukоvо-рrаktісhnіj-kоmеntаr-kuрар/3402-rа-kаljuzhnіj-аtkоmzjuk-оо-роgrіbnіj- kоdеks-ukrаyіnі-рrо-аdmіnіstrаtіvnі-рrаvороrushеnнjа-kоmеntаr.html

75. Каркач П. М. Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: Збірник наукових праць. Харків: Інститут підвищення кваліфікації. Х. : [б.в.], 1998. 287 с.

76. Карманюк О. П. Реалізація юридичних обов’язків та їх вплив на правовий порядок. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 6265.

77. Катигробова О. В. Сутнісна характеристика понять «інститут» та «інституція» в теорії інновацій. Відомості із сайту SWОRLD. URL: httр://www.swоrld.соm.uа/іndех.рhр/ru/есоnоmy-311/есоnоmіс-thеоry-аnd- hіstоry-311/7510-dеsсrірtіоn-оf-undеrstаndіng-sutnsnа-qnstіtutq-tа-qnstіtutsyаq- іn-tеоr-nnоvаtsy

78. Ковалів М. В. Адміністративно-правовий статус прокуратури в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2013. Вип. 2. С. 171-178.

79. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 №2747-TV. Офіційний вісник України. 2005. № 32. Ст. 1918.

80. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

81. Колєснік Т. Є. Співвідношення понять «принципи» та «гарантії» незалежності прокуратури в Україні. Право і Безпека. 2014. № 3. С. 53-58.

82. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України: підручник. Київ: Істина, 2008. 457 с.

83. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посібник. Київ: Юрінком інтер, 2008. 256 с.

84. Комзюк А. Т. Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади. Форум права. 2013. № 2. С. 230-234.

85. Конституція республіки Вірменії (із змінами) прийнята

06.12.2015. Парламент Вірменії: офіційний веб-сайт. 2015. URL

httр://www.раrHаmеnt.аm/раrHаmеnt.рhр?іd=соnstіtutіоn&lаng=ms

86. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

87. Конституція України. Відомості із сайту «РЯАУО-иККАШЕ». 2010. URL: httр://рrаvо-ukrаmе.оrg.uа/rеsyrsі/kz/kоnstіtutsіyа-ukrаjіm/rоzdіl-7- рrоkurаturа-kоnstіtutsіyа-ukrаjіnі

88. Корельський В. М., Перевалова В. Д. Теория государства и права: учебник для вузов Москва: НОРМА-ИНФА, 2002. 549 с.

89. Корж В. П. Проблеми усунення юридичних колізій в окремих положеннях Кримінально-процесуального кодексу України. Вісник академії адвокатури України. Том 11. Число 1(29). С. 62-69.

90. Короткий курс лекцій з дисципліни. «Теорія держави і права». Державна влада. Відомості із сайту STUDME. URL: hops:// studmе. сот.иа/180602038612/рrаvо/gоsudаrstvеnnаyа_vlаst.htm

91. Костицький В. Щодо питання про розподіл влади та місце прокуратури у системі влади. Проблеми ренесансу в теорії права. Вісник прокуратури. 2009. № 11. С. 42-48.

92. Косюта М. В. Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10. Х., 2002. 467 с.

93. Кравченко В. В. Конституційне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2004. 512 с.

94. Кравченко В. В. Контрольно-наглядові функції вищих органів державної влади України: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. Харків. 2014. 23 с.

95. Кравчук В. М. Владні повноваження прокурора: теоретико- правовий аспект. Вдосконалення діяльності прокуратури - шлях до реформування кримінальної юстиції: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Львів, 28 травня 2010 р. ). Л.: вид-во «Галицький друкар», 2010. С. 68 -72.

96. Кравчук В. М. Місце і функціональне призначення прокуратури в системі державної влади. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 52. С. 359-364.

97. Кравчук В. М. Прокуратура України як орган державної влади: інституційно-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. Нац. акад. прокуратури України. К., 2012. 20 с.

98. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. 432 с.

99. Кривобок В. В. Деякі питання організації та діяльності обласної прокуратури. НЮАУ ім. Я. Мудрого. Харків. 2004. 54 с.

100. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

101. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 №4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 8.

102. Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Плугатир М. В. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 232 с.

103. Кулаков В. В. Деятельность областной прокуратуры по надзору за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и досудебное следствие. Москва: Мысль, 1889. 110 с.

104. Куліш А. М. Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України: монографія в 2-х ч. Суми: Вид-во Сумського державного університету. Ч. 1. 2007. 220 с.

105. Ладченко В. В. Державна влада як правовий феномен. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2009. № 2. С. 19-23.

106. Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. 289 с.

107. Левенець Ю. О. Поняття адміністративної відповідальності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2012. Вип. 3. С.54-62.

108. Литвиненко В. І. Юридична відповідальність посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні. Право та інновації. 2015. № 4 (12). С. 102-109.

109. Логоша В. В. Місце прокуратури в системі органів державної влади . Форум права. 2011. № 3. С. 478-485.

110. Луценко Ю. Про реформу прокуратури: генпрокурор втратив

«диктаторські» повноваження. 5.UA. 2016. URL:

hOp ://www. 5.иаАшріиАо/1идепко -рrо-rеfоrmu-рrоkurаtury-yа-vtrаtyv- dyktаtоrskі-роvnоvаzhеnnіа-shсhоdо-рryznасhеn- 143502.html

111. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. Київ: Атіка, 2005. 240 с.

112. Маляренко В. Актуальні проблеми реформи органів прокуратури України. Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 184-187.

113. Мандибура В. О. Інституційна архітектоніка власності та закономірності її функціонування. Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку: матеріали наукового симпозіуму. Х.: ХНУ, 2005. С.110-116.

114. Манькут А. Поняття юридичної відповідальності працівників прокуратури. Підприємництво, господарство і право. 2016. №2. С. 158-161.

115. Марочкін І. Є. Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку. Юрист України. 2011. № 2(15). С. 62-68.

116. Марцеляк О. В. Контрольно-наглядові органи в конституційно- правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02. Х., 1997. 22 с.

117. Марченкова С. О. Адміністративно-правові відносини у сфері діяльності прокуратури. Митна справа (науково-аналітичний журнал). 2011. № 6. С. 146-148.

118. Марченкова С. О. Адміністративно-правовий статус прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. К., 2013. 19 с.

119. Марченкова С. О. Обов’язки прокурора: адміністративно-правові аспекти. Форум права. 2011. № 2. С. 596-602.

120. Миколенко В. А. Прокуратура України як суб’єкт адміністративного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Міжрег. акад. упр. перс. Київ, 2011. 19 с.

121. Мицкевич А. В. О гарантиях прав и свобод советских гражданв общенародном социальном государстве. Советское государство и право. 1963. № 8. С. 15-21.

122. Мичко М. Про статус прокуратури в європейських державах постсоціалістичного простору. Право України. 2001. № 3. С.10-121.

123. Мойсик В. До питання реформування української прокуратури. Голос України. 2008. № 89. С. 8-9.

124. Мосьондз С. О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): навч. посіб. Київ. Атіка, 2008. 272 с.

125. На прокуратуру Київської області відкрито провадження за порушення Закону про доступ до інформації. Детектормедіа. 2017. URL httр://dеtесtоr.mеdіа/іnfоsрасе/аrtіdе/124247/2017 -03-20-па-ргокигаШт- kііvskоі-оЫаsti-vіdkrіto-рrоvаdzhеnnyа-zа-роrashеnnyа-zаkоnu-рrо-dоstuр-dо- тАогтаїяіі/

126. Наказ Генерального прокурора № 430 від 30.12.2015 р. «Про

організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації». Накази ГПУ з основних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. 2000. URL

httр://www.gр.gоv.uа/uа/gl.html?_m=рublісаtіоns&_t=rес&іd=94102

127. Наказ Генеральної прокуратури України №12-гн від 29.08.2014

року «Про особливості діяльності військових прокуратур». Лігазакон: офіційний веб-портал. 2014. URL:

httр://sеаrсh.Hgаzаkоn.uаЛ_dос2.nsf‘Лmk1/GР1401Lhtml

128. Науковці Національної академії прокуратури України проведуть індивідуальні навчання з керівниками місцевих прокуратур Львівської області. Прокуратура Львівської області: офіційний веб-сайт. 2017. URL: httр://lvіv.gр.gоv.uа/uа/nеws.html?_m=рublісаtіоns&_t=rес&іd=204566&fр=60

129. Наулік Н. С. Правовий статус прокуратури в конституціях зарубіжних країн. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 302. С. 339-342.

130. Наулік Н. С. Система прокуратури України: новели законодавства. Вісник Національної академії прокуратури України. №4(42). 2015. С.34-38.

131. Неврозов А. Б. Административной ответственности в сфере деятельности прокуратуры Украины. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2016. № 4. С. 107-112.

132. Неврозов О. Б. Адміністративна компетенція прокуратури України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 1. С. 149153.

133. Неврозов О. Б. Адміністративні права та обов’язки прокурорів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 2. С. 132-136.

134. Неврозов О. Б. Адміністративно-правове регулювання діяльності прокуратури в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3 (9). Т. 3.С. 183-187.

135. Неврозов О. Б. Адміністративно-правовий статус прокуратури України: проблематика визначення поняття. Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 20-21 березня 2015 року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів- юристів», 2015. С. 24-26.

136. Неврозов О. Б. Актуальні питання дефініції поняття «адміністративна компетенція» на прикладі прокуратури України. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 8-9 липня 2016 р. К.: Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 100-102.

137. Неврозов О. Б. Актуальні питання законодавчого врегулювання адміністративних прав та обов’язків прокуратури України. Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 лютого 2015 року. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. С. 8487.

138. Неврозов О. Б. Зарубіжний досвід визначення адміністративно- правового статусу прокуратури. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 1. С. 107-111.

139. Неврозов О. Б. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Випуск 3-2. Т. 4. С. 88-92.

140. Новая философская энциклопедия. В 4 томах. М.: Мысль, 2010. Т. 3. 692 с.

141. Новиков С. Г. Прокурорская система в СССР: автореф. дис. ... к.ю.н. 12.00.02. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1974. 21 с.

142. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка

(С-Я). Библиотека Максима Мошкова. 2016. URI:

httр://www.Hb.ra/DІСЮZHЕGОW/оzhеgоw_s_q.tхt

143. Окар-Балаж Я. І. Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві. Наше право. 2015. № 2. С. 81-85.

144. Олійник Р. В. Адміністративно-правовий статус прокуратури України. Європейські перспективи. 2013. № 13. С. 35-40.

145. Олійник Р. В. Система та структура прокуратури України. Харківський національний університет внутрішніх справ. Європейські перспективи. Харків. № 1. 2014. С. 33-39.

146. Пєтков С. В., Безпалова О. І., Джафарова О. В. Науково- практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 384 с.

147. Письменний Д. П. Удосконалення кримінального процесуального законодавства України: стан і перспективи. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 38-47.

148. Підсумки роботи Сєвєродонецької місцевої прокуратури у сфері протидії корупції за І квартал 2017 року: 5 конфліктів інтересів і 5 порушень вимог фінансового контролю в деклараціях виявила Сєвєродонецька прокуратура в 1-му кварталі 2017 р. 7АКА2.ЮТО. 2017. URI:

hOp ://7а.га.7.іл1о/5-копйіИА-іП;е^А-і-5 -роrushеn-vіmоg-fіnаnsоvоgо-kоntrоlyu-

v-dеklаrаtsіyаh-vіyаvіlа-syеvyеrоdоnеtskа-рrоkurаturа-v-1 -ти-куаі!аН-2017г/

149. Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні. Тематична

директорія принципів до проекту закону про прокуратуру України. Відомості із сайту «RM.СОЕ.ГNT». 2015. URL:

httрs://rm.сое.mt/СоЕRMРuЫісСоmmоnSеаrсhSеrvісеs/DіsрlаyDСTMСоntеnt?d осumеntІd=09000016802е65dс

150. Пілявська І. В. Адміністративно-правові засади взаємодії

державної служби карантину рослин з правоохоронними органами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т біоресурсів і

природокористування України. Київ, 2011. 22 с.

151. Платон. Государство. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 3. М. : Мысль, 1994. 656 с.

152. Погорєлов Є. В. Загальнотеоретичні питання про форми удосконалення законодавства. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том. 20 (50). 2007. № 1. С. 22-27.

153. Политова А. С. Практика привлечения к уголовной ответственности по статье 149 УК и пути повышения ее эффективности.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 306-314.

154. Політичний енциклопедичний словник: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів. Київ: Генеза, 1997. 400 с.

155. Полянський Ю. Є., Долежан В. В. Акти прокуратури: підготовка і внесення: навч. посіб. Одеса: Юрид. літ, 2003. 248 с.

156. Пономаренко А. В. Поняття «юридичні гарантії» в трудовому праві. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». 2013. Вип. 20. С. 37-41.

157. Попов Л. Л. Административное право: учебник для вузов. Москва: Юристъ, 2006. 728 с.

158. Попович Є. М. Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури України: правові проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 3. С.22-26.

159. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 01.03.2012 р. Єдиний державний реєстр судових рішень. 2012. URL: hOp ://www.rеyеstr.соurt. gоv.uа/sеаrсh

160. Потебенько М. Роки становлення і утвердження. Вісник прокуратури. 1999. № 2.

161. Про доступ до публічної інформації : Закон України від

13.01.2011 № 2939-VL Верховна Рада України: офіційний веб-портал. 2000. URL: httр://zаkоn0.rаdа. gоv.uа/lаws/shоw/2939-17

162. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700- VLL. Офіційний вісник України. 2014. № 87. Ст. 2474.

163. Про засади державної мовної політики : Закон України від

03.07.2012 № 5029-VL. ВРУ: веб-портал. 2012. URL: htрр://zаkоn.rаdа.gоv.uа

164. Про організацію діяльності органів досудового розслідування : наказ Міністерства внутрішніх справ України МВС України від 09.08.2012 №686. Офіційний вісник України. 2012. № 84.

165. Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13.01.2011 № 2939-VL «Про доступ до публічної інформації»: Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №11 від 30.09.2013 р. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. 2013. URL: httр://zаkоn3.rаdа.gоv.uаЛаws/shоw/v0011760-13

166. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VLL. Відомості Верховної Ради. 2015. № 2-3. Ст. 12.

167. Про стратегію реформування судоустрою, судочинства та

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України №276/2015. ВРУ: офіційний веб-портал. 2016. URL:

hOp ://zаkоn3.rаdа.gоv.uаЛаws/shоw/276/2015

168. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо запровадження кримінальних проступків № 2897 від 19.05.2015. ВРУ: офіційний веб-портал. 2016. URL

hOp ://w1.с1.rаdа.gоv.uа/рls/zwеb2/wеbрrос4_L?рf3511=55214

169. Прокуратура в системі поділу державної влади. Наукова онлайн - бібліотека «УІСНЕ». 2014. URL: httр://www.vісhе.mfо/jоumаL954/

170. Прокуратура Одеської області. Офіційний веб-сайт прокуратури Одеської області. 2016. URI: httр://оd.gр.gоv.uа/uа/struсturе.html

171. Прокуратурою Львівської області продовжуються перевірки утримання в’язнів в ізоляторах тимчасового тримання Нацполіції. Прокуратура Львівської області: офіційний веб-сайт. 2017. URL: httр://lvіv.gр.gоv.uа/uа/nеws.html?_m=рublісаtіоns&_t=rес&іd=206628&fр=20

172. Проневич О. С. Коментар до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року. Внутрішній сайт Національної академії прокуратури України. 2014. URI: Ы4р://пари.сот.иа/ик^о1о^а/

173. Рабінович П. М. Основні права людини: поняття, класифікації, тенденції. Український часопис прав людини. 1995. № 1. С. 14-22.

174. Рекомендація REC (2000) 19 Комітету Міністрів державам- членам «Про роль служби публічного обвинувачення в системі кримінальної юстиції» від 6 жовтня 2000 р. URL: httр://www.рrаvо.оrg.uа/fіlеs/zаrub_ zаkоn/rеk_2000.рdf

175. Решетников Ф. Правовые системы стран мира: справочник. М.: Юрид. лит., 1993. 256 с.

176. Рибалка Н. О. Структура та зміст адміністративно-правового статусу органів прокуратури України. Наше право. 2013. № 5. С. 52-59.

177. Рибалка Н., Шестопалов Р. Теоретико -правові основи

правозахисної діяльності прокуратури. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. №4 (42). С. 24-34.

178. Риндюк В. І. Удосконалення законодавства та його співвідношення з найбільш близькими правовими явищами. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 4. С. 35-38.

179. Риндюк В. І. Удосконалення законодавства як правотворча діяльність. Серія ПРАВО. Випуск 34. Том 1. С. 40-43.

180. Рішення Конституційного Суду України у справі за

конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень п. 22 ч.1 ст.92 Конституції України, ч.1, 3 ст. 2, ч. 1 ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб № 1-22/2001) від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. 2001. URL:

httр://zаkоn3.rаdа.gоv.uаЛаws/shоw/v007р710-01

181. Рішення Конституційного Суду України у справі за

конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень п. 22 ч.1 ст.92 Конституції України, ч.1, 3 ст. 2, ч. 1 ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб № 1-22/2001) від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001. ВРУ: офіційний веб-портал. 2001. URL:

httр://zаkоn3.rаdа.gоv.uаЛаws/shоw/v007р710-01

182. Сараскіна Т. В. Організаційно-правові засади діяльності

податкової міліції в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ун-т внутр. справ України. Харків, 2000. 189 с.

183. Сидоренко Р. О. Адміністративні повноваження прокуратури України: поняття, зміст та сутність. Форум права. 2011. №4 С. 674-680.

184. Сикингер И. Прокуратура Венгрии. Конституционное право. Восточноевропейское обозрение. 1999. № 3/28. С. 61.

185. Скибенко О. Проблеми реформування функцій прокуратури

України в механізмах судочинства та забезпечення законності.

Підприємництво, господарство і право. 2016. № 6. С. 188-192.

186. Слабунова Ю. В. Поняття та класифікація гарантій

адміністративно-правового забезпечення прав громадян органами

прокуратури. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. №27. С.501-508.

187. Славский С. М., Зимовец А. С. Место прокуратуры города с районным делением в структуре прокурорской системы Украины. Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. Збірник наукових праць. Харків. Інститут підвищення кваліфікації. Генеральна прокуратура України, 1998. С. 75.

188. Сліпушко О. М. Новий тлумачний словник української мови : у чотирьох томах. 4 том. Київ. Аконіт. 1999. 432 с.

189. Старилов Ю. Н. Служебное право: учебник. Москва: Изд-во БЕК, 1996. 693 с.

190. Стасюк О. М. Адміністративно-правовий статус органів прокуратури України. Наше право. 2016. № 1. С. 66-72.

191. Сурмін Ю. П., Бакуменко В. Д., Михненко А. М. та ін. Енциклопедичний словник з державного управління. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.

192. Сухонос В. В., Лакизюк В. П. Прокуратура України. Академічний курс: підручник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 536 с.

193. Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 448 с.

194. Тарнавська Т. В. Ґенеза поняття «система»: історичний огляд. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2011. № 6 (47). С. 129-139.

195. Тематична директорія принципів до проекту Закону про

прокуратуру України. Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні. Соипсії оf Еигоре. 2016. URL

httрs://rm.сое.mt/СоЕRMРuЫісСоmmоnSеаrсhSеrvісеs/DіsрlаyDCTMСоntеnt?d осumеntІd=09000016802е65dс

196. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. Москва: Юринформцентр, 2001. 351 с.

197. Ткач Г. Й. Поняття владного повноваження. Вісник Львівськ. нац. Ун-ту ім. І. Франка. Серія юридична. 2009. Вип. 49. С. 101-105.

198. Тодика Ю. М. Конституційне право України. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. 544 с.

199. Толковый словар Ушакова онлайн. 2016. URJ:

httр://ushаkоvdісtiоnаry.m/wоrd.рhр?wоrdіd=69878

200. Толковый словарь Даля онлайн. Толковый словарь живаго великорусского языка Владимира Даля. 2016. URI: hOp:// slоvаrdаljа.nеt/wоrd.рhр?wоrdіd=3 7673

201. Труханов В. А. Адміністративно-правове регулювання

відповідальності працівників прокуратури. автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Кримський юридичний інститут одеського державного

університету внутрішніх справ. Сімферополь, 2012. 22 с.

202. У Луценка хваляться «новою сторінкою» в історії прокуратури. Газетаюа. 2016. URL: httрs://gаzеtа.uа/аrtіdеs/роHtісs/_u-luсеnkа-hvаlyаtsyа- nоvоyu-stоrіnkоyu-v-іstоrіyі-рrоkurаturі/767405

203. Федоренко В. Інститут прокуратури у механізмі Української держави: сучасний стан і перспективи реформування. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. Вип.4. С. 202-213.

204. Цвік М. В., Петришин О. В., Авраменко Л. В. та ін. Загальна теорія держави і права. Харків: Право, 2009. 584 с.

205. Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях: навч. посібник. Київ. КНЕУ. 2002. 142 с.

206. Шемчук В. В. Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав і свобод громадян в сфері адміністративної юрисдикції: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2009. 19 с.

207. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ: Юридична думка, 2007. 992 с.

208. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: в 6 т. НАН України. Київ: Укр. енцикл. ім. М. Бажана, 1998-2004. Т. 6: Т-Я. 2004. 768 с.

209. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: у 6 т. Київ: «Укр. енцикл.», 2003. Т. 5: П-С. 736 с.

210. Шестопалов Р. М. Історичні передумови становлення та розвитку правозахисної діяльності органів прокуратури України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. №2. С. 143-152.

211. Шишкін В. Аторней. Юридична енциклопедія: в 6 т. К.:

Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1998 -2004 . Т.1: А-Г. 1998. 669 с.

212. Шуба В. В. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури України: загальнотеоретичні аспекти: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Х., 2007. 20 с.

213. Шумський П. В. Деякі проблеми діяльності органів прокуратури у перехідний період. Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. Збірник наукових праць. Харків: Інститут підвищення кваліфікації. Генеральна прокуратура України, 1998. (200 с.). С. 43-51.

214. Шумський П. В. Завдання органів прокуратури, що випливають з положень нової Конституції України. Право України. 1997. № 1. С.53-55.

215. Юськів Н. В. Державна влада як філософсько-правовий феномен. Наше право. 2013. № 2. С. 184-191.

216. Якимов А. Ю. Статус субъекта административной юрисдикции. Государство и право. 1996. № 8. С. 100-111.

217. Якимчук М. Організаційна структура системи органів

прокуратури: стан та напрями удосконалення. Український юридичний портал. 2011. URL: httр://гаdnuk.info/hоmе/24962......................................... с.МтІ

218. Якимчук М. К. Організаційно-правові основи управління в органах прокуратури України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 2002. 470 с.

219. Якимчук М. К. Проблеми управління в органах прокуратури України теорія і практика: монографія. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького ИАИ України, 2001. 440 с.

220. Яременко О. Л. Механізм інституційних змін. Економічна теорія. 2006. № 1. С. 3-12.

221. Ярмиш О. Н. Місце та роль прокуратури в системі державної влади. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2003. Вип. 21. Ч. 2. С. 14-19.

222. Аufbаu und Оrgаnіsаtіоn еіпег Stааtsаnwаltsсhаft. Dеr Lеіtеndе

Оbеrstааtsаnwаlt dег Stааtsаnwаltsсhаft. 2015. URL httр://www.stа-

kоеln.nгw.dе/аufgаbеn/gеsсhаеftsvегtеіlung/іndех.рhр

223. Lаw оп Ше аmеndmеnt оf Ше Uw оп Ше ргоsесutог,s оЬїїсе. Rерublіс оf Lіthuаnіа. 13 о^оЬег 1994 №. І-599. Vilnius ^s аmеndеd by 22 аргії 2003 № ІХ-1518). 2003. URI: Шр: lеgislаtiоnlinе.огg/Lithuаniа_Lаw_Ргоsесutог_Оffiсе

224. Missiоn. Оffiсеs оf thе Unitеd Stаtеs Аttогnеys: о£Еісіа1 wеbsitе. 2016. URI: httрs://www.justiсе.gоv/usао/missiоn

225. Кеуго2оу О. B. АОшіпіБІгаІіуе апё Іе§а1 аБресІБ оЬ ргоБесиІіоп икгаіпе. Visеgгаd jоuгnа1 оп humаn гights. 2015. № 6-2. Р. 62-66.

226. Ргосигеиг dе 1а Rёрub1iquе. JUSTIСЕООRЕKА. 2016. URI: httрs://justiсе.оогеkа.fr/соmргеndге/ргосuгеuг-dе-1а-герub1iquе

227. Pmkuratuur. Pmkuratuur: ametlik kodulehekulg. 2017. URI: http ://www.prokuratuur.ee/et/prokuratuur

228. Public Prosecution System. Supreme Public Prosecutor’s Office: official website. 2015. URI: http://www.nsz.cz/index.php/en/about/public - prosecution-system

229. Public Prosecutor’s Office Act 283/1993. Council of Europe: official

website. 2015. URI:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/profiles/czechLawProsecutors_en.asp

230. The law or the Republic of Armenia On the Prosecution. Parliament of

Armenia: official website. 2016. URI:

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2959&lang=eng

231. Ubersicht. Justizministerium Nordrhein-Westfalen. 2016. URI: https://www.justiz.nrw/Gerichte_Behoerden/Staatsanwaltschaften/Behoerden/Uebe rsicht_1/index.php

232. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze. DZIENNIKUSTAW. 2016. URI: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/177

<< | >>
Источник: НЕВРОЗОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 9. Список використаних джерел.
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. Список використаних джерел:
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 20. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ