<<

ЛІТЕРАТУРА

1 Борисенко В. Курс української історії - К.: Либідь, 1998.

2 Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005.

3 Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст.

: Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: Довід. видання / В.І.Гусєв та ін. - К.: Вища шк., 2002.

4 Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К.:Наук. думка, 1992.

5 Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації Х1Х-ХХ століття: Навч. посібник. - К.: Генеза, 2000.

6 Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. Кн.1: Навч. посібник / За ред. М.І.Панова. - К.: Ін Юре, 2002.

7 Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Ч.І. - Львів: Бескид Біт, 2002.

8 Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т. - К.: Глобус, 1992.

9 Історія України : нове бачення /За ред. В.Смолія : В 2 т. - К.: Україна, 1995.

10 Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. - Львів: Світ, 1996.

11 Історія України в особах: ІХ-ХѴШ ст. /Замлинський В. та ін. - К.: Україна, 1993.

12 Історія України в особах: Х1Х - ХХст. / Войцехівська І. та ін. - К.: Україна, 1995.

13 Історія України: Навчальний посібник / За ред М.О.Скрипника. - К.: ЦНЛ, 2003.

14 Історія України та її державності: Навчальний посібник / За наук. ред. Л.Є.Дещинського. - Львів: Бескид Біт, 2005.

15 Історія України ХХ - поч. ХХІ ст.: Навч. посібник / Панченко П.П., Барановська Н.П. - К.: Знання, 2004. - 582 с.

16 История Украины. Курс лекцій / Под ред. Н.Н.Олейника. - Харьков: Консум, 2002.

17 Історія України: Посібник / За ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнка. - К.: Академія, 2002.

18 Котова Н.О. Історія України: Навчальний посібник. - Х.: Одіссей, 2005.

19 Курс лекцій з історії України. -Донецьк; Київ: ЕАИ-Пресс, 1998.

20 Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХ1 століття: Навч. посібник. - Харків: Оді- сей, 2001.

21 Лановик Б.Д. Історія України: Навч. посібник. -К.: Знання- Пресс, 2001 .

22 Литвин В.М. Історія України: Навч. посібник. - К.: Знання- Прес, 2002.

23 Мицик Ю.А. Історія України: Навчальний посібник. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005.

24 Мирончук В.Д. Історія України: Навч. посібник. - К.:МАУП, 2002.

25 Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. - К.: Вища шк., 2002.

26 «Оранжевая» революция. Версия, хроника, документы / Составитель М.Погребинский. - К., 2005.

27 Політична історія України ХХ ст.: У 6-и т. - К., 2002-2003.

28 Рибалка І. Історія України. - Ч.1. - Харків : Основа, 1995.

29 Рибалка І. Історія України. - Ч.2 - Харків: Основа, 1997.

30 Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1993.

31 Світлична В.В. Історія України: Навч. посібник. - К.: Каравела; Львів: Новий Світ, 2003.

32 Україна крізь віки: У 15-и томах. - К., 2000.

33 Яневський Д. Хроніка «помаранчевої» революції. - Харків, 2005.

<< |
Источник: С.В.Алексєєв та ін.. Історія України: Короткий курс лекцій ( для студентів вузів усіх спеціальностей та усіх форм навчання)/ С.В.Алексєєв,О.А.Довбня, Є.П.Ляшенко. - Краматорськ: ДДМА,2007. - 228с.. 2007

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -